FIRI 2023: Tiekartan ulkopuoliset tutkimusinfrastruktuurit

Arvioinnin sujuvoittamiseksi toimintasuunnitelma ja arviointilomake noudattavat samaa järjestystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintasuunnitelmassa noudatetaan annettua ohjeistusta ja rakennetta. Pyri tiiviiseen ilmaisuun.

Toimintasuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti sekä tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa. Tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimusinfrastruktuurihankkeen määritelmät löytyvät hakuilmoituksesta.

 • Toimintasuunnitelman pituus on enintään 22 sivua
 • Paperikoko on A4
 • Fontti on Calibri/Carlito 12 pt
 • Riviväli on 1
 • Marginaalit ovat 20 mm
 • Tekstin tasaus on vasemmalle
 • Kappaleiden sisennystä ei saa käyttää
 • Taulukoiden ja kuvien fonttien koko on oltava vähintään 10 pt
 • Teksti kirjoitetaan yksipalstaisena
 • Lähdeluettelo sisältyy toimintasuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt.
 • Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.
 • Hakemukseen liitettävän PDF-liitteen enimmäiskoko on 50 MB

Laadi toimintasuunnitelma mallipohjalle. Poista ohjetekstit. Annettua otsikointia ei saa muuttaa eikä poistaa. Voit tarvittaessa lisätä kolmannen tason väliotsikoita. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen otsikoinnissa, sivumäärityksissä tai rakenteessa. Tutkimussuunnitelma tarkistetaan edellä mainituilta osin koneellisesti. Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan englanniksi, koska hakemukset arvioidaan kansainvälisesti.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tutkimusinfrastruktuurin kuvaus

Kuvaile tutkimusinfrastruktuuria, johon tässä haettava hankerahoitus liittyy. Mitä tutkimusta infrastruktuuri palvelee ja mikä on sen tieteellinen ja koulutuksellinen merkitys. Missä elinkaaren vaiheessa tutkimusinfrastruktuuri on (suunnittelu-, rakentamis-, vai toimintavaiheessa; milloin suunniteltu olevan toiminnassa)?

Kuvaile lyhyesti tutkimusinfrastruktuurin organisaatiorakennetta Suomessa (esim. omistajaorganisaatiot, hallintorakenne, tehtävien organisointi).

Mitä palveluita tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa tai tulee tarjoamaan? Kuvaile tutkimusinfrastruktuurin käyttäjäkuntaa ja miten tätä pyritään laajentamaan. Millaisia palveluita tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa tai sen suunnitellaan tarjoavan.

Esitä tutkimusinfrastruktuurin riskienhallintasuunnitelma.

2. Laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus

Mitä tiedeyhteisön ulkopuolista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimusinfrastruktuurilla tavoitellaan? Voit esimerkiksi kuvata tutkimusinfrastruktuurin vaikuttavuuspolkua elinkeinoelämän, julkisen sektorin, työllistymisen ja/tai yritysyhteistyön näkökulmasta.

3. Hankkeen kuvaus

Projektisuunnitelma: Kuvaa haettavalla rahoituksella toteutettava hanke konkreettisesti ja mikä on sen  merkitys tutkimusinfrastruktuurille. Mitä hankeessa on tarkoitus tehdä ja rakentaa. Ketkä ovat hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset henkilöt? Kuvaile heidän osaamistaan. Esitä hankkeen riskienhallintasuunnitelma

Miten hanke edistää tai kehittää tutkimusinfrastruktuurin toimintaa ja palveluita? Onko hankkeella vaikutusta käyttäjäkuntaan? Miten hanke edistää infrastruktuurin tieteellistä ja koulutuksellista merkittävyyttä? Miten hanke edistää tutkimusinfrastruktuurin tiedeyhteisön ulkopuolista yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

4. Digitaalisuus ja data

4.1 Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä.

4.2 Digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvu

Miten hankkeessa huomioidaan digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvun luomat muutostarpeet? Millä keinoin hanke tukee tutkimusinfrastruktuurin pyrkimyksiä vastata digitalisaation aiheuttamiin muutostarpeisiin?

5. Vastuullisen tieteen käytännöt

5.1 Vihreä siirtymä

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä.

5.2 Tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys

Miten tutkimusinfrastruktuuritoiminnassa ja hankkeessa huomioidaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja hyvän hallinnon periaatteet? Lue lisää aiheesta: Eettiset näkökulmat - Suomen Akatemia.

Miten tutkimusinfrastruktuuri ja hanke huomioivat ja toteuttavat toiminnassaan tasa-arvoa? Lue lisää aiheesta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - Suomen Akatemia.

Kuvaa lyhyesti miten tutkimusinfrastruktuuri voi vihreän siirtymän lisäksi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen 17 tavoitetta joko toiminnassaan tai palveluillaan. Lue lisää aiheesta: Kestävä kehitys - Suomen Akatemia ja YK:n Agenda 2030.

6. Pitkäjänteinen rahoitussuunnittelu

Tutkimusinfrastruktuurin pitkäjänteinen kokonaisbudjetti

 • Kirjaa kahteen taulukkoon arviot tutkimusinfrastruktuurin kokonaisrahoituksesta vuosille 2024-2028. Ensimmäiseen taulukkoon kirjataan tutkimusinfrastruktuurin menot (mm. henkilöstökulut, vuokrat, laitehankinnat) ja toiseen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin tulot (mm. oman organisaation, muiden organisaatioiden ja Suomen Akatemian osuudet). Esimerkkitaulukot ovat nähtävissä alla.­
 • Tiedot täytetään tuhannen euron tarkkuudella. Lisäksi kerro lyhyesti arvioiduista tuloista ja menoista. Tietoja käytetään tutkimusinfrastruktuurin rahoituspohjan kestävyyden arvioinnissa.

FIRI-rahoitusta voidaan perustelluista syistä myöntää tutkimusinfrastruktuureille, joilla on meneillään oleva FIRI-rahoitus. Uutta rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää samaan tarkoitukseen kuin aiempi rahoitus. Kuvaa uuden rahoituksen tarve ja sen yhteys aiemmin myönnettyyn rahoitukseen edistymisraportissa (hakemuksen liite).

Tällä hakemuksella haettu hankerahoitus eritellään ja perustellaan hakemuksen Haettu rahoitus -välilehdellä.

Taulukko 1. Tutkimusinfrastruktuurin arvioidut menot vuosille 2024-2028

Menot

2024

2025

2026

2027

2028

Henkilöstö

 

 

 

 

 

Laitehankinnat

 

 

 

 

 

Laitehuolto (asennukset, huoltosopimukset, korjaukset)

 

 

 

 

 

Tilavuokra

 

 

 

 

 

Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Tutkimusinfrastruktuurin arvoidut tulot vuosille 2024-2028

Tulot

2024

2025

2026

2027

2028

Organisaatiorahoitus

 

 

 

 

 

Suomen Akatemian rahoitus (olemassa oleva)

 

 

 

 

 

 

Tässä Suomen Akatemialta haettu hankerahoitus

 

 

 

 

 

EU tutkimusrahoitus

 

 

 

 

 

Muu kilpailtu rahoitus

 

 

 

 

 

Muu julkinen rahoitus

 

 

 

 

 

Käyttö- ja palvelumaksut

 

 

 

 

 

Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

Lähdeluettelo

 • Lähdeluettelo sisältyy toimintasuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?