FIRI 2021: Tiekartan 2021-2024 tutkimusinfrastruktuurit ja Suomen kv-tutkimusinfrastruktuurijäsenyydet (FIRI2021 Tiekartta)

(päivitetty 25.3.2021)

Arvioinnin sujuvoittamiseksi toimintasuunnitelma ja arviointilomake noudattavat samaa järjestystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintasuunnitelmassa noudatetaan annettua ohjeistusta ja rakennetta. Pyri tiiviiseen ilmaisuun.Toimintasuunnitelma laaditaan englannin kielellä. Toimintasuunnitelman pituus on enintään 20 sivua. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa toimintasuunnitelman pituuteen mukaan.

Toimintasuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Toimintasuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä.

Lue hakuilmoitus ja sen liitteet huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa.

Huom. Tutkimusinfrastruktuurikokonaisuus kuvataan verkkoasioinnissa omalla välilehdellä.

1. Hankkeen kuvaus

1.1 Haettavalla rahoituksella toteutettava hanke (tästedes hanke)

Kuvaa haetulla rahoituksella toteutettava hanke konkreettisesti sekä se miten mahdolliset yhteistyötahot osallistuvat hankkeen toteutukseen. Mitä lisäarvoa suunnitelmassa kuvatut toimet tuottavat tutkimusinfrastruktuurin toimintaan?

 • Mikäli hanke tuottaa tai siihen liittyy uusia palveluita, kuvaile miten ne ovat käytettävissä (palveluiden avoimuus).
 • Kuvaile miten keskinäistä toimintaa ja taloutta koskevat vastuut on sovittu (vain konsortiomuotoiset hakemukset). Keskinäistä toimintaa ja taloutta koskevia sopimuksia ei liitetä hakemukseen.

1.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Perustele miksi haet jäsenmaksuosuutta. Kerro mm. mikä jäsenmaksun vuotuinen suuruus on ja mitä jäsenmaksulla saadaan. Miten jäsenmaksun ennustetaan kehittyvän rahoituskauden jälkeen?

2. Tieteellinen ja koulutuksellinen merkittävyys

2.1 Hanke

Miten hanke edistää tutkimusinfrastruktuurin tieteellistä ja koulutuksellista merkittävyyttä?

2.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Miten jäsenyys edistää tutkimusinfrastruktuurin tieteellistä ja koulutuksellista merkittävyyttä?

3. Laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus

3.1 Hanke

Mitä vaikuttavuutta hankkeella tavoitellaan? Kerro esimerkiksi:

 • vaikutuksista elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille ja työllistymiseen sekä yhteyksistä yritystoimintaan ja uusiin liiketoiminta-aloitteisiin
 • vaikutuksista osaamis- tai innovaatioekosysteemien toimintaan ja kehittymiseen.

3.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Miten jäsenyys edistää tutkimusinfrastruktuurin laajaa ja monimuotoista vaikuttavuutta?

4. Omistajuus, organisaatiorakenne ja osaaminen

4.1 Hanke

 • Kuvaile tutkimusinfrastruktuurin johtajan (koordinaattorin) ja avainhenkilöiden osaaminen hankkeen toteuttamisen kannalta.
 • Kuvaile tutkimusinfrastruktuurin muun henkilöstön osaaminen hankkeen toteuttamisen kannalta.
 • Miten hanke vaikuttaa omistajuuteen, organisaatiorakenteeseen, työnjakoon ja osaamisen kehittymiseen?

4.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Mitä vaikutuksia jäsenyydellä on tutkimusinfrastruktuurin omistajuuteen ja/tai henkilöstön osaamiseen?

5. Palvelut ja käyttäjäkunta

5.1 Hanke

Miten hanke vaikuttaa käyttöpolitiikkaan, palvelumalleihin ja/tai käyttäjäkuntaan?

5.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Mitä vaikutuksia jäsenyydellä on käyttöpolitiikkaan, palvelumalleihin ja/tai käyttäjäkuntaan.

6. Digitaalisuus ja data

6.1 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - aineistonhallintapolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä. Tiekarttahakemukseen jättämäänne aineistonhallintapolitiikkaa tarvitsee päivittää vain, mikäli tässä hakemuksessa kuvattu hanke muuttaa sitä merkittävästi.

6.2 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvu

Huomioiko tutkimusinfrastruktuuri toiminnassaan digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvun luomat muutostarpeet? Millä keinoin tutkimusinfrastruktuuri pyrkii vastaamaan näihin muutostarpeisiin? Vastaako hanke näihin muutostarpeisiin?

Mikä on tutkimusinfrastruktuurin ja/tai hankkeen tuottaman tiedon merkitys digitaalisen siirtymän kannalta? Kerro asiasta esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • Tutkimusinfrastruktuurin tuottaman tiedon merkitys digitaalisen siirtymän kannalta
 • Uusien teknologioiden kehittäminen ja/tai käyttöönotto
 • Digitaalisuutta ja dataintensiivisyyttä tukevat palvelumallit (esim. etäkäyttömahdollisuudet). Vastaako tässä kuvattu hanke näihin tai muihin muutostarpeisiin?
 • Kehitystyö tai toimenpiteet datan avoimuuden lisäämisen edistämiseksi

7. Vastuullisen tieteen käytännöt

7.1 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - Tutkimuseettiset kysymykset

Miten tutkimusinfrastruktuuritoiminnassa ja hankkeessa huomioidaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja hyvän hallinnon periaatteet? Lue lisää aiheesta: Eettiset näkökulmat - Suomen Akatemia.

7.2 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke -Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Miten tutkimusinfrastruktuuri ja hanke huomioivat ja toteuttavat toiminnassaan tasa-arvoa? Lue lisää aiheesta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - Suomen Akatemia.

7.3 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä

Kuvaa lyhyesti miten tutkimusinfrastruktuuri ja hanke voivat edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Lue lisää aiheesta: Kestävä kehitys - Suomen Akatemia ja YK:n Agenda 2030.

Kerro onko tutkimusinfrastruktuurin ja hankkeen avulla tuotetulla tiedolla merkitystä vihreässä siirtymässä ja miten suunnitellun hankkeen toimet vaikuttavat tutkimusinfrastruktuurin rakentamisessa, päivittämisessä ja toiminnassa kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen? Lue lisää: Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi, Suomen kestävän kasvun ohjelma: Alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma, Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategia 2020-2030

Kuvaa suunniteltuja toimia ja niiden aikatauluja tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi soveltuvin osin seuraavista näkökulmista:

 • Tilat (esimerkiksi rakentaminen ja energialähde- tai -tehokkuus sekä hukkalämmön uusiokäyttö)
 • Toiminta (esimerkiksi energianlähde tai -tehokkuus ja käytettävät materiaalit)
 • Käyttö (esimerkiksi etäkäyttö ja matkustaminen)

8. Budjetti ja rahoitus

8.1 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke

Tutkimusinfrastruktuurin kokonaisbudjetti

 • Kirjaa kahteen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin kokonaisrahoitustiedot vuosilta 2019-2026. Ensimmäiseen taulukkoon kirjataan tutkimusinfrastruktuurin menot (mm. henkilöstökulut, vuokrat, laitehankinnat) ja toiseen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin tulot (mm. oman organisaation, muiden organisaatioiden ja Suomen Akatemian osuudet). Esimerkkitaulukot ovat nähtävissä alla.
 • Tiedot täytetään tuhannen euron tarkkuudella. Lisäksi kerro lyhyesti tuloista ja menoista. Tietoja käytetään tutkimusinfrastruktuurin rahoituspohjan kestävyyden arvioinnissa.

FIRI-rahoitusta voidaan perustelluista syistä myöntää tutkimusinfrastruktuureille, joilla on meneillään oleva FIRI-rahoitus. Uutta rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää samaan tarkoitukseen kuin aiempi rahoitus. Kuvaa uuden rahoituksen tarve ja sen yhteys aiemmin myönnettyyn rahoitukseen.

Suomen Akatemialta haettu rahoitusosuus eritellään ja perustellaan hakemuksen Haettu rahoitus -välilehdellä.

Taulukko 1. Menot

Menot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Henkilöstö

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitehankinnat

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitehuolto (asennukset, huoltosopimukset, korjaukset)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilavuokra

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukkoon yksi täytetään tiedot tutkimusinfrastruktuurin menoista vuosilta 2019-2026. Menot eritellään seuraavasti: henkilöstö, laitehankinnat, laitehuollot, tilavuokrat ja muut menot. Viimeiselle riville lasketaan summa jokaisen vuoden menoista.

Taulukko 2. Tulot

Tulot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Organisaatiorahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Akatemian rahoitus (olemassa oleva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä haettu rahoitus Suomen Akatemialta

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kilpailtu rahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu julkinen rahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttö- ja palvelumaksut

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukkoon kaksi täytetään tiedot tutkimusinfrastruktuurin tuloista vuosilta 2019-2026. Tulot eritellään seuraavasti: Organisaatiorahoitus, olemassa oleva Suomen Akatemian rahoitus, tässä haettu rahoitus Suomen Akatemialta, muu kilpailtu rahoitus, muu julkinen rahoitus, käyttö- ja palvelumaksut, muut tulot. Viimeiselle riville lasketaan summa jokaisen vuoden tuloista.

8.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Mahdollista haettua jäsenmaksurahoitusta tai sillä katettavia menoja ei kirjata yllä oleviin kokonaisrahoitustietotaulukkoihin. Perustele asia lyhyesti tekstissä. Muista myös mainita se hakemuksen tiivistelmässä (abstrakti).

9. Riskienhallintasuunnitelma

Hanke

Mitkä ovat hakemuksessa kuvatun hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat? Esitä lyhyt kuvaus riskeistä ja riskienhallintasuunnitelma.

10. Lähdeluettelo

 • Tiedot toimintasuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin toimintasuunnitelmassa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?