FIRI 2021 toimintasuunnitelmaohje: tiekartan ulkopuoliset tutkimusinfrastruktuurit (FIRI2021 Tiekartan ulkopuoliset)

(päivitetty 25.3.)

Arvioinnin sujuvoittamiseksi toimintasuunnitelma ja arviointilomake noudattavat samaa järjestystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintasuunnitelmassa noudatetaan annettua ohjeistusta ja rakennetta. Pyri tiiviiseen ilmaisuun. Toimintasuunnitelma laaditaan englannin kielellä. Toimintasuunnitelman pituus on enintään 25 sivua. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa toimintasuunnitelman pituuteen mukaan.

Toimintasuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Toimintasuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä.

Lue hakuilmoitus ja sen liitteet huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa.

1. Tutkimusinfrastruktuurin ja hankkeen kuvaus

1.1 Tutkimusinfrastruktuuri

Esittele tutkimusinfrastruktuuri. Kuvaa esittelyssä myös tarkemmin valitsemaasi elinkaarikategoriaa (a) tai (b). Kerro esimerkiksi:

(a) suunnittelu/rakennus

 • Onko tutkimusinfrastruktuuri suunnittelu- vai rakennusvaiheessa?
 • Mitä työvaiheita edellytetään, ennen kuin tutkimusinfrastruktuuri siirtyy toimintavaiheeseen?
 • Milloin arvioitte toimintavaiheen käynnistyvän?
 • Esitä mahdollinen tutkimusinfrastruktuurin lopetussuunnitelma (exit plan).

(b) toiminta/purkaminen

 • Mitkä tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden osat vaativat päivittämistä ja/tai kehittämistä vuoteen 2030 mennessä?
 • Onko tutkimusinfrastruktuurille tai sen osille olemassa lopetussuunnitelmaa (exit plan)?

1.2 Haettavalla rahoituksella toteutettava hanke (tästedes hanke)

Esittele hanke ja miten se edistää js kehittää tutkimusinfrastruktuurin toimintaan ja sen tarjoamia palveluita.

1.3 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Perustele miksi haet jäsenmaksuosuutta. Kerro mm. mikä jäsenmaksun vuotuinen suuruus on ja mitä jäsenmaksulla saadaan. Miten jäsenmaksun ennustetaan kehittyvän rahoituskauden jälkeen?

2. Tieteellinen ja koulutuksellinen merkittävyys

2.1 Tutkimusinfrastruktuuri

Miten tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa korkeatasoista tiedettä, tieteellisiä saavutuksia ja tieteen uudistumista kansallisesti ja kansainvälisesti?

  • Mikä on tutkimusinfrastruktuuriin liittyvien tieteellisten julkaisujen määrä per vuosi 2015-2019? Mikäli julkaisujen lukumääriä ei pystytä antamaan tai annetut tiedot eivät ole tarkkoja, kuvaile lyhyesti mistä tämä johtuu.
  • Mitkä ovat tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetut uudet tutkimustulokset ja/tai kehitetyt teknologiat (toteutuneet ja/tai arvio tulevasta)?
  • Miten tutkimusinfrastruktuuri kytkeytyy tai tulee kytkeytymään olemassa olevaan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusinfrastruktuuri- ja tutkimuskenttään ja miten se vahvistaa sitä?
  • Mikä on tutkimusinfrastruktuurista syntyvä lisäarvo koulutukselle kansallisesti ja kansainvälisesti?

2.2 Hanke

Miten hanke edistää tutkimusinfrastruktuurin tieteellistä ja koulutuksellista merkittävyyttä?

2.3 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Miten jäsenyys edistää tutkimusinfrastruktuurin tieteellistä ja koulutuksellista merkittävyyttä?

3. Laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus

3.1 Tutkimusinfrastruktuuri

Kerro tutkimusinfrastruktuurin odotetusta/toteutuneesta tieteellisestä ja tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvasta yhteiskunnallisesta lisäarvosta, muun muassa:

 • vaikutuksista elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille ja työllistymiseen sekä yhteyksistä yritystoimintaan ja uusiin liiketoiminta-aloitteisiin
 • vaikutuksista osaamis- tai innovaatioekosysteemien toimintaan ja kehittymiseen.

3.2 Hanke

Miten hanke edistää tutkimusinfrastruktuurin laajaa ja monimuotoista vaikuttavuutta?

3.3 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Miten jäsenyys edistää tutkimusinfrastruktuurin laajaa ja monimuotoista vaikuttavuutta?

4. Omistajuus, organisaatiorakenne ja osaaminen

4.1 Tutkimusinfrastruktuuri

Mikä tai mitkä organisaatio(t) omistavat tutkimusinfrastruktuurin? Miten omistajuus näkyy tutkimusinfrastruktuurin toiminnassa? Onko tutkimusinfrastruktuurilla oikeushenkilömuoto?

Mikä on tutkimusinfrastruktuurin johtajan ja avainhenkilöiden osaaminen tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kannalta? Mikä on tutkimusinfrastruktuurin muun henkilöstön osaaminen tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kannalta? Esitä henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma ja mahdolliset urapolut. Onko henkilöstölle tarjolla tai suunniteltu tarjottavan koulutusta, työnkiertoa tai muuta työn kannalta oleellista tukea?

4.2 Hanke

Miten hanke vaikuttaa omistajuuteen, organisaatiorakenteeseen, työnjakoon ja osaamisen kehittymiseen?

4.3 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Mitä vaikutuksia jäsenyydellä on tutkimusinfrastruktuurin omistajuuteen ja/tai henkilöstön osaamiseen?

5. Palvelut ja käyttäjäkunta

5.1 Tutkimusinfrastruktuuri

Palvelut

Kuvaa palvelut, joita tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa vuoteen 2030 asti. Ovatko tutkimusinfrastruktuurin palvelut lähikäytössä (physical access), etäkäytössä (remote access), datapohjaisia (data access) vai näiden yhdistelmiä? Onko uusia palvelukokonaisuuksia suunnitteilla?

Kuvaa yllä kuvattujen palveluiden käyttöpolitiikka. Kerro esimerkiksi:

 • Mistä tieto tutkimusinfrastruktuurin käyttömahdollisuuksista löytyy.
 • Onko toimijoilla vapaa pääsy tutkimusinfrastruktuurin palveluihin vai onko palveluihin pääsy rajoitettua tai edellyttääkö se lupia? Mikäli pääsy on rajoitettua tai luvanvaraista kerro näistä, esimerkiksi onko käyttö rajoitettu vain tutkimuskäyttöön, sisäiseen käyttöön tai onko jokin muu rajaus? Mitä lupia käyttö vaatii (esim. eettiset luvat)?

Huom. vapaa pääsy ei tarkoita, että käyttö olisi maksutonta.

 • Miten käyttöoikeuden myöntämistä hallinnoidaan?
 • Peritäänkö tutkimusinfrastruktuurin käytöstä maksu?

Käyttäjäkunta

 • Määrittele tutkimusinfrastruktuurin käyttäjäkunta (esim. henkilö, tutkimusryhmä, lataus)
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämänhetkinen tai suunniteltu keskimääräinen käyttäjämäärä/vuosi?
 • Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämänhetkinen tai suunniteltu käyttöaste (%:a käytettävissä olevasta ajasta)?
 • Onko käyttäjämäärää mahdollista lisätä? Jos on, kerro miten.

5.2 Hanke

Miten hanke vaikuttaa käyttöpolitiikkaan, palvelumalleihin ja/tai käyttäjäkuntaan?

5.3 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Mitä vaikutuksia jäsenmaksulla on käyttöpolitiikkaan, palvelumalleihin ja/tai käyttäjäkuntaan.

6. Digitaalisuus ja data

6.1 Tutkimusinfrastruktuuri - aineistonhallintapolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä

6.2 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvu

Huomioiko tutkimusinfrastruktuuri toiminnassaan digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvun luomat muutostarpeet? Millä keinoin tutkimusinfrastruktuuri pyrkii vastaamaan näihin muutostarpeisiin? Vastaako hanke näihin muutostarpeisiin?

Mikä on tutkimusinfrastruktuurin ja/tai hankkeen tuottaman tiedon merkitys digitaalisen siirtymän kannalta? Kerro asiasta esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • Tutkimusinfrastruktuurin tuottaman tiedon merkitys digitaalisen siirtymän kannalta
 • Uusien teknologioiden kehittäminen ja/tai käyttöönotto
 • Digitaalisuutta ja dataintensiivisyyttä tukevat palvelumallit (esim. etäkäyttömahdollisuudet). Vastaako tässä kuvattu hanke näihin tai muihin muutostarpeisiin?
 • Kehitystyö tai toimenpiteet datan avoimuuden lisäämisen edistämiseksi

7. Vastuullisen tieteen käytännöt

7.1 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - Tutkimuseettiset kysymykset

Miten tutkimusinfrastruktuuritoiminnassa ja hankkeessa huomioidaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja hyvän hallinnon periaatteet? (Lue lisää aiheesta: Eettiset näkökulmat - Suomen Akatemia)

7.2 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Miten tutkimusinfrastruktuuri ja hanke huomioivat ja toteuttavat toiminnassaan tasa-arvoa? (Lue lisää aiheesta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - Suomen Akatemia)

7.3 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke - Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä

Kuvaa lyhyesti miten tutkimusinfrastruktuuri ja hanke voivat edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Lue lisää aiheesta: Kestävä kehitys - Suomen Akatemia ja YK:n Agenda 2030. 

Kerro onko tutkimusinfrastruktuurin ja hankkeen avulla tuotetulla tiedolla merkitystä vihreässä siirtymässä ja miten suunnitellun hankkeen toimet vaikuttavat tutkimusinfrastruktuurin rakentamisessa, päivittämisessä ja toiminnassa kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen? Lue lisää: Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi , Suomen kestävän kasvun ohjelma: Alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma, Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategia 2020-2030

Kuvaa suunniteltuja toimia tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi soveltuvin osin seuraavista näkökulmista:

 • Tilat (esimerkiksi rakentaminen ja energiatehokkuus sekä hukkalämmön uusiokäyttö)
 • Toiminta (esimerkiksi energianlähde tai -tehokkuus ja käytettävät materiaalit)
 • Käyttö (esimerkiksi etäkäyttö ja matkustaminen)

 

8. Budjetti ja rahoitus

8.1 Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke

Tutkimusinfrastruktuurin kokonaisbudjetti

 • Kirjaa kahteen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin kokonaisrahoitustiedot vuosilta 2019-2026. Ensimmäiseen taulukkoon kirjataan tutkimusinfrastruktuurin menot (mm. henkilöstökulut, vuokrat, laitehankinnat) ja toiseen taulukkoon tutkimusinfrastruktuurin tulot (mm. oman organisaation, muiden organisaatioiden ja Suomen Akatemian osuudet). Esimerkkitaulukot ovat nähtävissä alla.
 • Tiedot täytetään tuhannen euron tarkkuudella. Lisäksi kerro lyhyesti tuloista ja menoista. Tietoja käytetään tutkimusinfrastruktuurin rahoituspohjan kestävyyden arvioinnissa.

FIRI-rahoitusta voidaan perustelluista syistä myöntää tutkimusinfrastruktuureille, joilla on meneillään oleva FIRI-rahoitus.  Uutta rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää samaan tarkoitukseen kuin aiempi rahoitus. Kuvaa uuden rahoituksen tarve ja sen yhteys aiemmin myönnettyyn rahoitukseen.  

Suomen Akatemialta haettu rahoitusosuus eritellään ja perustellaan hakemuksen Haettu rahoitus -välilehdellä.

Taulukko 1. Menot

Menot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Henkilöstö

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitehankinnat

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitehuolto (asennukset, huoltosopimukset, korjaukset)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilavuokra

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukkoon yksi täytetään tiedot tutkimusinfrastruktuurin menoista vuosilta 2019-2026. Menot eritellään seuraavasti: henkilöstö, laitehankinnat, laitehuollot, tilavuokrat ja muut menot. Viimeiselle riville lasketaan summa jokaisen vuoden menoista.

Taulukko 2. Tulot

Tulot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Organisaatiorahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Akatemian rahoitus (olemassa oleva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä haettu rahoitus Suomen Akatemialta

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kilpailtu rahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu julkinen rahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttö- ja palvelumaksut

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut (erittele omille riveille)

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukkoon kaksi täytetään tiedot tutkimusinfrastruktuurin tuloista vuosilta 2019-2026. Tulot eritellään seuraavasti: Organisaatiorahoitus, olemassa oleva Suomen Akatemian rahoitus, tässä haettu rahoitus Suomen Akatemialta, muu kilpailtu rahoitus, muu julkinen rahoitus, käyttö- ja palvelumaksut, muut tulot. Viimeiselle riville lasketaan summa jokaisen vuoden tuloista.

8.2 Jäsenmaksuosuuden kuvaus (vain jos haet rahoitusta jäsenmaksuun)

Mahdollista haettua jäsenmaksurahoitusta tai sillä katettavia menoja ei kirjata yllä oleviin kokonaisrahoitustietotaulukkoihin. Perustele asia lyhyesti tekstissä. Muista myös mainita se hakemuksen tiivistelmässä (abstrakti).

9. Riskienhallintasuunnitelma

Tutkimusinfrastruktuuri ja hanke

Mitkä ovat tutkimusinfrastruktuurin toiminnan ja hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat? Esitä lyhyt kuvaus riskeistä ja riskienhallintasuunnitelma.

10. Lähdeluettelo

 • Tiedot toimintasuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin toimintasuunnitelmassa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?