Ansioluettelo – Akatemiatutkija

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaisut 18.3.2020 suosituksen tutkijan ansioluettelomalliksi, johon Akatemian ansioluettelomalli perustuu. Akatemia on sitoutunut TENK:n hyvän tieteellisen käytännön ohjeistukseen ja vastuullisen tutkijan arvioinnin suosituksiin. Julkaisu- tai vaikuttavuuskertoimia (JIF) eikä sitaatiometriikkaa (kuten h-indeksi) ei saa ilmoittaa ansioluettelossa.

Laadi kuvaus at-ansioluettelon mallipohjalle (word, LaTeX). 

Kuvauksen pituus on enintään 3 sivua. Tekniset asetukset on kerrottu mallipohjassa. Älä käytä ansioluettelossasi kuvia tai valokuvia. Annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

Ansioluettelo jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa CV-välilehdellä. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: cv_RCF2024_sukunimesi.pdf.

Sisällytä ansioluetteloosi hakumuodon ja arvioinnin sekä urakehityksesi kannalta tarpeelliset otsikot. Otsikoiden alle listattu sisältö on pääosin esimerkinomaista.

Henkilötiedot ja ansioluettelon päiväys

 • sukunimi (myös aikaisemmat)
 • etunimet
 • tutkijatunniste, jos sellainen on (esim. ORCID, ResearcherID)
 • ansioluettelon laatimispäivämäärä

Tutkinnot ja oppiarvot

 • tutkinnon myöntöpäivämäärä (viimeisin ensin), tutkintonimike, pääaine/koulutusohjelma tai vastaava, oppilaitoksen nimi, tutkinnon suorituspaikkakunta ja -maa; ylimmän suoritetun tutkinnon myöntäjän yhteystieto; viralliset tutkinnot ilmoitetaan sekä suomalaisen että kansainvälisen järjestelmän mukaan.
 • dosentin arvon myöntöpäivämäärä, tieteenala ja yliopisto. Huom. dosentin arvo on englanniksi Title of Docent.

Nykyinen työ

 • työsuhteen alkamis- ja päättymisaika, nykyinen tehtävänimike, työnantaja ja toimipaikka (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • akateeminen tutkijanuravaihe neliportaisen (I–IV) tutkijanuramallin mukaan, tarvittaessa soveltaen
 • päätoiminen opiskelija: oppilaitos (nimi ja paikkakunta) sekä tutkintonimike, koulutusohjelma tai vastaava
 • sivutoimet

Aiempi työkokemus

 • aiemmat palvelussuhteet ja apurahakaudet (viimeisin ensin) ml. pitempiaikaiset ulkomaanvierailut: työsuhteen/tehtävän alkamis- ja päättymisaika, työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka tai rahoittaja (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtävän kuvaus tarvittaessa)
 • aikaisemmat sivutoimet ja muut haun kannalta olennaiset tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. yrityksessä)

Tauot työuralla

Näiden tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta ne saattavat vaikuttaa positiivisesti arviointiin.

 • perhevapaat, armeija- tai siviilipalvelusaika, muu toimivapaa tai muu mahdollinen syy päivämäärineen ja tauon pituus kuukausina

Tutkimusrahoitus ja apurahat

 • merkittävä tutkimusrahoitus: rahoituksen alkamis- ja päättymisaika, rahoituksen tyyppi, myöntäjä ja määrä; oma rooli rahoitushakemuksen laatimisessa tutkimusryhmässä; vastuullisen johtajan nimi

Tutkimuksen tuotokset

Julkaisut:

 • kokonaisjulkaisumäärä
 • enintään 10 tärkeintä julkaisuasi; Pakolliset tiedot ovat tekijä(t), julkaisun otsikko, julkaisuvuosi ja sarjan/lehden nimi sekä julkaisutyyppi. Linkki julkaisuun, jos on saatavilla; Julkaisu- tai vaikuttavuuskertoimia (JIF) eikä sitaatiometriikkaa (kuten h-indeksi) ei saa ilmoittaa.
 • Perustele roolisi ja valintasi haettavan hankkeen ja/tai tutkijanurasi kannalta.
 • täydellinen julkaisuluettelo jätetään erillisenä liitteenä

Muut tutkimustuotokset:

 • enintään 10 tärkeintä muuta tutkimustuotostasi. Esimerkiksi kehitetyt menetelmät, ohjelmat, infrastruktuurit, aineistot, oppaat ja työkalut, opetussisällöt, muut tutkimusalan asiantuntija- tai sidosryhmätyöhön liittyvät tuotokset; patentit ja keksinnöt
 • merkittävimmät taiteelliset työt ja prosessit
 • Perustele valintasi ja roolisi muissa tutkimustuotoksissa.

Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

 • toimiminen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden virallisesti nimettynä ohjaajana: ohjattavien lukumäärä tutkinnoittain, vastuullinen/avustava ohjaaja
 • tutkimusryhmän tai -hankkeen johtamiskokemus (täsmennä tehtävänkuva, esim. post doc -vaiheen tutkijoiden ohjaaminen)

Opetusansiot

Opetusansiot esitetään tilanteen mukaan, kriittisesti valikoituina. 

 • pedagoginen koulutus ja muu osoitettu pedagoginen osaaminen
 • opetuksen ja opetusmenetelmien tutkimusperustainen ja yhteisöllinen kehittäminen (esim. oppimateriaalin kehittäminen ja avoin saatavuus, toiminta kehittämisryhmissä, pedagoginen julkaisutoiminta)
 • opetuskokemus yleisesti
 • opetuksen kehittämiseen myönnetty rahoitus

Palkinnot ja huomionosoitukset

 • tieteellisistä, taiteellisista, tutkimuksellista tai ammatillisista ansioista tai akateemisen uran perusteella myönnetyt palkinnot ja huomionosoitukset
 • opetuksesta myönnetyt tunnustukset

Merkittävimmät muut akateemiset ansiot, esimerkiksi:

 • väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen; väitöskirjalautakuntien tai -toimikuntien jäsenyydet
 • asiantuntija-arvioijana toimiminen tehtäväntäytöissä ja esim. dosentin arvon myöntämiseen liittyvässä arvioinnissa
 • rahoitushakemusten vertaisarviointi
 • tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät
 • jäsenyys kansallisessa tai kansainvälisessä asiantuntija-, arviointi- tai ohjausryhmässä sekä muut asiantuntijatehtävät (esim. osallistuminen oman tieteenalan arviointeihin)
 • tieteellisten ja ammatillisten julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet tai (pää)toimittajan tehtävät
 • tieteellisten julkaisujen arviointitehtävät (”referee”)
 • tehtävät korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnossa tai työryhmissä, korkeakouluyhteisölliset tehtävät ja tiede- ja tutkimushallinnon kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät (esim. eettisissä toimielimissä)
 • merkittävät kansainväliset kutsuluennot
 • tieteellisten kokousten järjestäminen

Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen, esim. tutkimus- ja tietoaineistojen tuottaminen ja vastuullinen jakaminen
 • tutkimustuotosten hyödyntäminen (sekä omien että muiden)
 • hyvän tieteellisen käytännön edistäminen, esim. toimiminen tutkimusetiikan tukihenkilönä
 • vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
 • merkittävimmät luottamustehtävät, asiantuntijatehtävät ja toimeksiannot
 • ansiot tiedeviestinnässä ja asiantuntijana toimiminen mediassa

Muuta

 • muut ansioluettelon käyttötilanteen kannalta olennaiset tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. toimiminen yrityksessä tai järjestössä)
 • muut yhteiskunnalliset ansiot ja tunnustukset
 • muu ansioluettelon käyttötilanteen kannalta olennainen osaaminen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?