Tutkijanuraportaat

Onko Akatemian maksatuksen henkilötyöerittelyssä käytetty tehtävien luokittelu eri tutkijanuravaiheiden mukaan (pätevyystasokoodi) jotenkin muuttunut?

Luokituksen perussisältö ja luokkien määrä ei ole muuttunut, mutta nyt kiinnitetään huomiota luokituksen johdonmukaiseen käyttöön ja soveltamiseen. Maksatuksessa käytettävissä järjestelmissä uraportaiden sanallinen kuvaus on aiemmin ollut osin puutteellinen. Uraportaat myös listautuvat joissakin maksatusjärjestelmissä epäloogiseen järjestykseen.

Voiko maksatuksen henkilötyöerittelyssä luokitella tehtävät tutkijanuraportaille Akatemian rahoituspäätöksen mukaisen nimikkeen perusteella?

Ei voi, koska kyseessä on tutkimusorganisaation tehtävien luokitteleminen organisaation käytäntöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön henkilöstötiedonkeruun tutkijanuravaiheita koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Akatemian rahoituksella työskentelevän henkilön tehtävän tutkijanuraporrasta koskeva luokittelu voi hankkeen aikana muuttua esimerkiksi jos aikaisemmin väitöskirjatutkijana (taso I) akatemiahankkeessa työskennellyt henkilö saa tohtorintutkintonsa valmiiksi ja hänet palkataan samaan hankkeeseen tutkijatohtorin tehtävään (taso II). Muutoksen tulee näkyä myös maksatuksen henkilötyöerittelyssä.

Yliopistojen tulisi noudattaa tehtäviensä tutkijanuraporrasluokittelussa samoja periaatteita, joita ne noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa henkilöstötiedonkeruussa.

Mille tutkijanportaalle akatemiatutkijan tehtävä sijoittuu?

Akatemiatutkijan tehtävä sijoittuu usein tehtävän sisällön perusteella tutkijanuraportaalle III (ks. myös taulukko). Jos organisaation oma tehtävien vaativuuden luokittelu kuitenkin perustellusti poikkeaa tästä, noudatetaan organisaation omaa luokittelua.

Mille uraportaalle ns. tenure track -tehtävät sijoittuvat?

Vakinaistamisen mahdollistavia, ns. tenure track -tehtäviä on erilaisia, joten ne voivat sijoittua organisaation tehtäväluokituksen mukaan tutkijanurajärjestelmän portaille II, III tai IV.

Millaiset tehtävät luokitellaan luokkaan muu eli tutkimuksen tukihenkilöstön tehtäviin?

Tutkimuksen tukihenkilöstön tehtäviin voidaan luokitella:

  • Tutkimusta avustavat tehtävät.
  • Yliopistoissa opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstön tehtävät.
  • Mahdolliset muut tehtävät, joita ei organisaation käytäntöjen mukaan luokitella tutkijanuraportaille I−IV.

Tutkimuksen tukihenkilöstön luokka ei kuitenkaan saisi olla hankkeen henkilöstön tehtävien ”kaatoluokka”.

Miten organisaatiomme tehtävänimikkeille voisi määritellä tiedon tutkijanuravaiheesta, jos uraporrasluokittelu ei ole muuten käytössä organisaatiossamme?

Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä eri uraportaille sijoittuvien tehtävien tyypillisestä sisällöstä, tehtävien edellyttämästä koulutuksesta sekä nimikkeistä. Tutkijanuravaihe on henkilön palvelussuhteen ominaisuus. Taulukon sisältö perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaan Neliportainen tutkijanura -raporttiin, joka sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen eri tutkijanuravaiheista sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisen yliopistojen henkilöstötiedonkeruun ohjeistukseen. Esimerkkilistaus tehtävien nimikkeistä ei kuitenkaan kata kaikkia tehtävänimikkeitä, joita tutkimusorganisaatioilla on käytössä. Myös tehtävien sisällöissä ja tehtävien edellyttämässä koulutuksessa voi olla tutkimusorganisaatiokohtaisia eroja.

Taulukko. Suomen Akatemian maksatuksen henkilötyöerittelyssä käytetty tehtävien luokittelu eri tutkijanuravaiheiden mukaan (pätevyystasokoodi).

Tutkijanura-vaihe

Tehtävän sisältö

Edellytetty koulutus

Esimerkkinimikkeitä

I porras

Tehtävään sisältyy usein tohtorintutkinnon suorittaminen.

(Voi sisältää myös tehtäviä, joissa henkilön tutkimus ei liity tohtorintutkinnon suorittamiseen.)

Pääsääntöisesti ylempi korkeakoulu-tutkinto

Väitöskirjatutkija

Nuorempi tutkija

Projektitutkija

II porras

Tehtävät ovat itsenäisiä tutkimus- ja/tai opetustehtäviä, joissa henkilö toimii vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana.

Tehtävässä oleva henkilö on tutkimusryhmässään jo vastuullisemmassa asemassa.

Pääsääntöisesti tohtorintutkinto

Tutkijatohtori

Vanhempi tutkija

Yliopisto-opettaja

III porras

Tehtävät ovat huomattavasti toista porrasta itsenäisempiä ja vastuullisempia.

Ne sisältävät johtamis- ja organisointivastuita sekä kasvavaa taloudellista vastuuta.

Tehtävässä vastataan myös muiden henkilöiden toiminnasta.

Pääsääntöisesti tohtorintutkinto

Akatemiatutkija

Erikoistutkija

Kliininen opettaja

Yliopistonlehtori

Yliopistotutkija

IV porras

Tehtävät ovat erittäin laaja-alaisia ja vaativia.

Tehtävissä suunnitellaan, koordinoidaan ja johdetaan erittäin laajoja kokonaisuuksia (esim. huomattavia kansainvälisiä tutkimushankkeita).

Tehtävissä vaikutetaan huomattavasti koko tutkimusjärjestelmään.

Pääsääntöisesti tohtorintutkinto

 

Professori

Akatemiaprofessori

Tutkimusprofessori

Tutkimusjohtaja

Tutkimuksen tukihenkilöstö (muut tehtävät kuin edellä luokissa I−IV)

Tutkimusta avustavat/tukevat tehtävät

 

Tutkimusavustaja

Yliopistoissa opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstön tehtävät

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?