Usein kysyttyja kysymyksiä

Mitä kuluja rahoitukseen saa sisällyttää?

Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen määritelmä: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot | Käsitteet | Tilastokeskus (stat.fi)

Miten kustannusarvio täytetään?

Konsortion osapuolina toimivat yliopistot täyttävät SARA-järjestelmän Funding for the project -välilehdelle hakemansa rahoituksen kokonaissummina vuositasolla. Summiin lasketaan yhteensä tohtorikoulutuspaikkoihin vuosittain tarvittavat summat sekä mahdollinen ohjaukseen haettava lisärahoitus. Luvut täytetään taulukon riville Other costs, ja muut rivit jätetään tyhjiksi.

Haettava rahoitus avataan ja perustellaan toimintasuunnitelmassa kohdassa 2.2.

Konsortion osapuolina toimivat muut toimijat jättävät kustannusarvion täyttämättä.

Rahoituskauden merkitseminen SARA-järjestelmässä

Rahoituskauden alku on Funding for the project -välilehdellä määritetty valmiiksi 1.8.2024. Suunnitelman kohdassa 2.1. tulee kertoa toivottu tohtoriopiskelijoiden aloitusaika (1.8.2024 ja/tai 1.1.2025).

Miten yrityspartnerit liitetään hakemukseen?

Kaikki keskeiset toimijat on hyvä lisätä konsortion osapuoliksi, myös yritykset. Huom. vastuuhenkilöiden on rekisteröidyttävä SARA-järjestelmään ennen kuin heidät voidaan lisätä hakemukselle. Hakemukseen ei liitetä sitoumuskirjeitä, vaan kaikkien partnerien rooli ja sitoutuminen kuvataan toimintasuunnitelmassa.

Onko kaikilla konsortioon osallistuvilla yliopistoilla oma budjetti vai hakeeko konsortiota koordinoiva yliopisto koko budjetin ja jakaa sen muille?

Kaikki yliopistot hakevat omaa budjettia. On mahdollista toimia myös niin, että koordinoiva yliopisto hakee koko rahoituksen, mutta tämä on perusteltava hakemuksessa. Tällöin koordinoiva yliopisto vastaa koko rahoituksen käytön raportoinnista.

Kuvataanko suunnitelmassa ohjaajat henkilötasolla?

Ei kuvata, vaan hakemuksesta tulee ilmetä alakohtaiseen pilottiin osallistuvien organisaatioiden ohjaajaresurssit yleisellä tasolla eli yhteenveto ohjaajien määrästä, osaamisesta ja ohjauskokemuksesta.

Voiko joku muu kuin yliopistopartneri maksaa osan tohtoriopiskelijan palkasta?

Voi, mutta tohtoriopiskelijan on oltava työsuhteessa yliopistoon.

Miten määritellään ”ei aiempaa jatko-opinto-oikeutta”?

Jatko-opinto-oikeus voi olla myönnetty aikaisintaan 1.11.2023 eli hakuilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Sisällytetäänkö arvonlisävero haettaviin kustannuksiin?

Hakemuksiin ei budjetoida arvonlisäveroa. Funding-välilehden kohtaan ”Other costs include VAT” valitaan ”No”.

Nämä Akatemian avoimiin hakuihin liittyvät SARA-toiminnallisuudet EIVÄT KOSKE Tohtorikoulutuspilottihakuja:

  • sama hakija voi jättää vain yhden hakemuksen – näissä hauissa sama henkilö voi jättää useampia hakemuksia
  • järjestelmässä olevat yleiset ohjeet, ns. nuppineulaohjeet esim. kustannusarviossa – näissä hauissa ohjeet on annettu hakuilmoituksessa

Konsortiomuotoisten hakemusten jättämisessä on tärkeää:

  • konsortiopartnerien toimivaltaisten vastuuhenkilöiden tulee rekisteröityä SARA-järjestelmään, jollei heillä ole käyttäjätunnuksia
  • kaikkien osapuolien pitää merkitä hakemus valmiiksi, ’Tag the application as completed’, ennen kuin konsortion johtaja voi jättää hakemuksen

Suunnitelman fontti, kirjaisinkoko, kirjallisuusviitteet?

Suunnitelma jätetään PDF-liitteenä ja sen ohjeistettua sivumäärää on noudatettava. Suunnitelman on oltava selkeä ja helposti luettava. Mahdolliset lähdeviitteet voi lisätä suoraan tekstiin. Mahdollinen lähdeluettelo sisältyy suunnitelman pituuteen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?