Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yritysyhteistyö

Suomen Akatemian rahoitusta ei voi käyttää taloudelliseen toimintaan. Taloudelliseksi toiminnaksi katsotaan kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla, riippumatta siitä tavoitellaanko tai syntyykö toiminnasta tuottoa. Kyse on ennen kaikkea toiminnasta, ei organisaation juridisesta muodosta. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi yritykset, mutta myös joissain tapauksissa vaikkapa järjestöt yms., mikäli ne harjoittavat taloudellista toimintaa. Rahoituksen saajien tulee organisaatiomuodosta riippumatta olla taloudellisesti kantokykyisiä, sitoutua rahoitusehtoihin sekä huomioida hyvän hallinnon edellytykset kaikessa taloudenpidossa.

Taloudellisen toiminnan harjoittajien on kuitenkin mahdollista osallistua Suomen Akatemian rahoittamiin konsortioihin seuraavin tavoin:

 1. Taloudellista toimintaa harjoittava toimija voi olla rahoituksen saajana Suomen Akatemian rahoitusehtojennojalla, jos rahoitettava toiminta ei ole taloudellista toimintaa ja jos toimijan taloudellinen toiminta on erotettu rahoitettavasta toiminnasta. Toimijan pitää toisin sanoen eriyttää kirjanpidollisesti taloudellinen toimintansa ja tutkimus- ja vuorovaikutustyöhön kohdistuva toimintansa siten, että rahoitusta ei käytetä taloudelliseen toimintaan.
 2. Toinen vaihtoehto on, että toimijan työpanos hankitaan ostopalveluna hankintalainsäädännön puitteissa. Oman organisaation kilpailutussääntöihin kannattaa tässä tapauksessa tutustua hyvissä ajoin hakemusta suunniteltaessa.
 3. Kolmas vaihtoehto on, että toimija osallistuu yhteistyökumppanina, jolle ei haeta rahoitusta.

Mitä kuluja hankkeeseen voi sisällyttää

Yksittäinen hanke voi saada Suomen Akatemialta rahoitusta enintään 300 000 euroa. Mikäli kyseessä on konsortio, Akatemian rahoituksen enimmäismäärä on 450 000 euroa. Akatemialta haettava rahoitus voi olla enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Tässä haussa noudatetaan Suomen Akatemian yleisiä rahoitusehtoja täydennettynä tätä hakua koskevin poikkeuksin ja tarkennuksin:

 • hankkeen vastuullisen johtajan palkkaus enintään 12 kuukaudeksi, pois lukien huippuyksiköiden ja lippulaivojen hankejohtajat

Tässä haussa rahoitusta voi hakea myös seuraaviin tutkimuksen hyödyntämisen edistämisestä aiheutuviin välittömiin kuluihin (mikäli ne eivät synny taloudellisessa toiminnassa):

 • vaikuttavuus- ja vuorovaikutustyöstä syntyvät kulut: esimerkiksi uusien toimintamallien kehittäminen tutkimuksen hyödyntämiseen
 • tutkimustiedon avaamisen kulut: avoimuus ja käytettävyys
 • markkina- tai patentointiselvitykset tai muut vastaavat keksinnöllisyyden todentamiseen tähtäävät toimet
 • kokeilut ja pilotit
 • tuotoksen immateriaalioikeudellinen suojaaminen (ei ylläpitomaksut)
 • kaupallistamisen valmisteluun liittyvät kulut (mutta eivät varsinaiset kaupallistamisen kulut tai vain yhtä yritystä hyödyttävät valmistelun kulut)

Akatemian rahoituksen yleisten ehtojen ja ohjeiden mukaisesti rahoitusta ei saa käyttää taloudelliseen toimintaan. Mahdollisuuksiin tehdä yritysyhteistyötä, katso yllä oleva kysymys.

Hakukelpoisuus  

Lippulaivat

Lippulaivan johtaja voi valtuuttaa Suomen Akatemian Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaussa yhdestä viiteen hakijaa jättämään hakemuksen haussa. Jokainen hakija, myös konsortiohakemuksen osahankkeen vetäjä, luetaan yhdeksi näistä viidestä hakijasta.

Lippulaivan johtaja antaa valtuutusdokumentin kaikille valtuuttamilleen hakijoille; hakijat lisäävät dokumentin omaan hakemukseensa Akatemian verkkoasioinnissa. Lippulaivan johtajan valtuutus - Suomen Akatemia

Konsortiohakemuksen kaikkien osahankkeiden johtajien tulee olla hakukelpoisia.

Huippuyksiköt

Kaikki Suomen Akatemian huippuyksikkörahoitusta saavat hankejohtajat (huippuyksiköiden johtajat ja osahankkeiden johtajat) ovat hakukelpoisia.

Konsortiohakemuksen kaikkien osahankkeiden johtajien tulee olla hakukelpoisia.

Hankejohtajan palkka

Ideat ratkaisuiksi -tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusta ei voi käyttää huippuyksiköiden ja lippulaivojen hankejohtajien palkkakuluihin. 

Rahoitushaun hakuilmoituksen kohdista Erityisehdot sekä Haettava rahoitus ja rahoituskausi löytyy tarkennuksia siitä, kenen palkkaamisen rahoitusta voi hakea:  

 • Ideat ratkaisuiksi-tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeessa päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä hankkeen muihin kuluihin.  
 • Lippulaivan johtajan valtuuttaman hakijan, esimerkiksi hanketta johtavan tutkijatohtorin, joka myös työskentelee hankkeessa, palkkakuluja voidaan kuitenkin sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin enintään 12 kuukaudeksi.

Webinaarin aineistot

12.6. järjestetyn hakuinfotilaisuuden aineistot löytyvät täältä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?