Suositukset

Tieteen tila 2016 -katsauksessa esitetään seuraavat suositukset:

Korkeatasoinen tutkimus, laadukas opetus ja tutkimuksen monipuolinen vaikuttavuus tukevat toisiaan, ja tämä kokonaisuus tulee ottaa huomioon tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa ratkaisuissa.

  • Tieteellä on itseisarvo ja tieteellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
  • Tutkimuksen monimuotoista vaikuttavuutta tulee tukea, seurata ja arvioida yliopistoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa.
  • Tutkimuksen vaikuttavuus tapahtuu erilaisia reittejä pitkin: vaikutus voi syntyä osaavien ihmisten kautta, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta tai tutkimustulosten kautta. Vaikuttavuuden eri reitit ja tieteen erilaiset yhteiskunnalliset roolit tulee ottaa huomioon vaikuttavuutta edistettäessä.

Korkeakoulujen profiloitumista tulee jatkaa.

  • Korkeakoulujen tutkimuksen profiloituminen on käynnissä ja lupaavia esimerkkejä hyvästä työnjaosta ja yhteistyöstä sekä profiloitumisalueista nousevista uusista avauksista on meneillään. Samoin tutkimuslaitosten toiminnan profiloituminen osana tutkimusympäristöjä kehittyy lupaavasti.
  • Keskeistä on saman teeman tai ilmiön ympärillä samassa osaamiskeskittymässä työskentelevien asiantuntijoiden riittävä osaaminen, ei niinkään yliopiston tai yksikön koko.
  • Profiloituminen tukee myös uusien avausten syntymistä ja tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvaa vaikuttavuutta.

Ihmiset tekevät tuloksen: rekrytoinnit ja tutkijankoulutus.

  • Osaavien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden rekrytointi on yliopistojen ja tutkimuslaitosten tärkein päätös.
  • Rekrytoinneissa tulee tarkastella määrällisten indikaattorien sijasta laveasti tieteellistä laatua, uudistumiskykyä ja vaikuttavuutta.
  • Tutkijankoulutusta tulee kehittää määrätietoisesti niin, että se antaa hyvät valmiudet vaativiin laaja-alaisiin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla. Koulutuksessa tulee painottaa myös kykyä suuntautua uusille alueille ja synnyttää uutta osaamista. Yliopistojen on kehitettävä tutkijankoulutuksen sisältöjä aktiivisesti myös yhdessä muun työelämän kanssa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?