Suomen Akatemia julkaisi Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian vuosille 2020–2030

28.1.2020

Suomen Akatemia on julkaissut Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian vuosille 2020–2030. Strategian on laatinut Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea. Visiona on että, korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuuripalvelut lisäävät suomalaisen tutkimus-, koulutus-, ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuutta ja kansainvälistä vetovoimaa. Tavoitteena on edistää tutkimuksen laatua, uudistumista ja kilpailukykyä, vahvistaa tutkimusympäristöjen monimuotoista vaikuttavuutta ja lisätä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Strategian valmistelun aikana vuosina 2018-2019 järjestettiin tutkimusinfrastruktuurikomitean työn tueksi laajasti eri sidosryhmille suunnattuja verkkokyselyjä ja työpajoja, joiden avulla tunnistettiin kuusi kehittämisaluetta:

  • vastuullisuus ja kestävä kehitys,
  • pitkäjänteisyys ja dynaamisuus,
  • omistajuus ja osaaminen,
  • digitaalisuus ja data,
  • avoimuus ja yhteistyö sekä
  • laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus.

Strategiassa nostetaan esiin muutostrendejä, jotka näkyvät tutkimustyössä ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä. Esimerkiksi dataintensiivisyyden lisääntyminen ja sen luomat mahdollisuudet edellyttävät nykyistä parempaa strategista suunnittelua, hallinnonalojen rajat ylittävää dialogia ja kokonaisuuden hallintaa. Datapalvelujen tarjoajien rooli tutkimuksen ja datapohjaisen liiketoiminnan ytimessä kasvaa.

Tieteen ja teknologian kehittyminen mahdollistavat puolestaan aivan uudenlaisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen ja käytön. ”Tutkimusinfrastruktuurien priorisoinnissa on huomioitava sekä uusien strategisten avausten luomat mahdollisuudet että jo olemassa oleviin tutkimusinfrastruktuureihin tehtyjen panostusten laaja hyödyntäminen”, strategiassa todetaan.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea avaa strategian pohjalta tiekartta- ja rahoitushakuja sekä kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa tulevina vuosina. Toimenpidesuunnitelmissa määritellään kolmelle vuodelle keskeiset toimet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kiinteä osa laadukasta, vaikuttavaa ja kansainvälisesti vetovoimaista tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Ajantasaiset ja kilpailukykyiset tutkimusinfrastruktuurit luovat alustan, jossa tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja, virtuaalisia kokonaisuuksia tai niiden yhdistelmiä.

Lisätietoja:

  • ylijohtaja, tutkimus, Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja, Suomen Akatemia, p. 029 533 5111, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?