Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian toimeenpano on käynnistetty ja ensimmäiset linjaukset julkaistu

7.9.2020

Suomen Akatemia on valmistelemassa syksyllä 2020 Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020–2030 (pdf) pohjalta avatun haun myötä uutta tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa. Lisäksi Akatemia avaa keväällä 2021 FIRI-rahoitushaun. Strategian toimeenpano-ohjelmassa (pdf) määritellään keskeiset toimenpiteet, näiden toteuttamisen vastuu- ja yhteistyötahot sekä toimenpiteiden toteuttamisen suunniteltu aikataulu vuosille 2020-2022 kuudella strategian kehittämisalueella:

  • vastuullisuus ja kestävä kehitys
  • pitkäjänteisyys ja dynaamisuus
  • omistajuus ja osaaminen
  • digitaalisuus ja data
  • avoimuus ja yhteistyö sekä
  • laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus.

Strategian tavoitteiden edistämiseksi Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) on jo päättänyt tutkimusinfrastruktuurien hallinnollisen omistajuuden (pdf) ja rahoituksen tunnusmerkkien (pdf) linjauksista. Lisäksi tavoitteena on muun muassa tuottaa neljä kappaletta Parhaat käytänteet -julkaisuja sekä syventää yhteistyötä sidosryhmien kanssa eri tavoin.

Strategian visiona on että, korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuuripalvelut lisäävät suomalaisen tutkimus-, koulutus-, ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuutta ja kansainvälistä vetovoimaa. Tavoitteena on edistää tutkimuksen laatua, uudistumista ja kilpailukykyä, vahvistaa tutkimusympäristöjen monimuotoista vaikuttavuutta ja lisätä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea linjasi kansallisten tutkimusinfrastruktuurien hallinnollisen omistajuuden ja rahoituksen tunnusmerkkejä

TIK linjasi kokouksessaan 1.6.2020 tutkimusinfrastruktuurien hallinnolliseen omistajuuteen liittyviä keskeisiä rooleja ja tehtäviä. Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategiassa 2020-2030 omistajuus ja osaaminen on yksi strategisista kehittämisalueista. Strategiakauden tavoitteena on selkiyttää sitä, mitä tutkimusinfrastruktuurien omistajuudella tarkoitetaan, mitkä ovat sen tunnusmerkkejä ja minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia omistajuuteen liittyy.

Toinen TIK:n päättämä linjaus koskee FIRI-rahoituksen reunaehtoja, kriteereitä ja käyttökohteita. FIRI-rahoitus on tarkoitettu kansallisille tutkimusinfrastruktuureille, jotka ovat tiekartalla, tai tiekartan ulkopuolisille, kansallisen tutkimusinfrastruktuurin määritelmän täyttäville tutkimusinfrastruktuureille.

Strategiakauden aikana on tavoitteena kehittää tietopohjaa tutkimusinfrastruktuurien kokonaisrahoituksesta ja sen pitkäjänteisestä kehittymisestä ja kehittämistarpeista. TIK on aloittanut tutkimusinfrastruktuurien kokonaisrahoitusta koskevien tietojen keräämisen osana FIRI-tiekarttahakua 2020. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tutkimusinfrastruktuuritoimijoiden työn tueksi yhteistyössä kehitettyjä malleja ja kannusteita pitkäjänteisille, mutta samalla dynaamisille teknologia- ja rahoitusratkaisuille. Tarkoituksena on myös tuottaa malleja rahoituspohjien laajentamiselle sekä muille uusille mahdollisuuksille huomioiden hallituskaudet ylittävät rahoitusnäkymät.

Lisätietoja

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kiinteä osa laadukasta, vaikuttavaa ja kansainvälisesti vetovoimaista tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Ajantasaiset ja kilpailukykyiset tutkimusinfrastruktuurit luovat alustan, jossa tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja, virtuaalisia kokonaisuuksia tai niiden yhdistelmiä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?