Usein kysyttyjä kysymyksiä julkaisujen avointa saatavuutta edistävästä Plan S -aloitteesta

1. Mikä on Plan S?

Syyskuussa 2019 julkaistu Plan S on tutkimusrahoittajien toimintaa tukeva aloite, jolla siihen sitoutuneet rahoittajat pyrkivät rahoituksellaan tuotettujen tutkimusjulkaisujen välittömään avoimuuteen ilman erillisiä tilaus- tai lukemismaksuja. Plan S:n periaatteiden ja toimintasuunnitelman käyttöönottoon on sitoutunut toukokuuhun 2019 mennessä tutkimusrahoittajia neljältä eri mantereelta. Nämä rahoittajat muodostavat cOAlition S -ryhmän, joka suunnittelee Plan S:n toteuttamisen käytäntöjä. Useat muut rahoittajat tukevat Plan S aloitetta ja ovat ilmoittaneet ottavansa sen periaatteet käyttöönsä kokonaisuudessaan tai merkittävissä määrin.

Tiedeyhteisö on jo yli kaksikymmentä vuotta edistänyt julkaisujen avointa saatavuutta eri tavoin, mutta rahoittajien yhteistyö on ollut niukkaa. cOAlition S tuo nyt rahoittajien yhteistoiminnan mukaan avoimuuden edistämiseksi.

Plan S - päätavoitteena on cOAlition S -jäsenten tutkimusrahoituksella tuotettujen julkaisujen saaminen pois maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi ja avoimuuden toteuttaminen ilman kohtuuttomia kustannuksia. Toukokuussa 2019 julkaistussa toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan tarkemmin toimia ja niiden aikatauluja. Aikataulut tarkoittavat vähintäänkin sitä, että 1.1.2021 jälkeen avattavien rahoitushakujen hakuehdot ja rahoitusten käyttöohjeet ovat Plan S:n periaatteiden mukaisia.

Akatemian hallitus keskusteli 20.9.2018 kokouksessaan Plan S:stä ja kannatti sen tavoitteita. Akatemia on osallistunut cOalition S:n toimintaan hallituksensa kannanotosta lähtien.

Plan S on otettu hyvin myönteisesti vastaan. Sen käyttöönottoa toteuttavat rahoittajat painottavat muiden samankaltaisten tutkimustulosten avointa saatavuutta edistävien verkostojen – esimerkiksi OA2020 – merkitystä sekä näiden hankkeiden yhteistyön välttämättömyyttä. Lisäksi esimerkiksi European University Association (EUA), League of European Research Universities (LERU) ja Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries (LIBER) ovat ilmoittaneet kannattavansa Plan S:n tavoitteita. Myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry vaatii siirtymistä avoimeen julkaisuun ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisujen avoimen saatavuuden strategiatyö on linjassa Plan S:n kanssa   . 

2. Ketkä tukevat suunnitelman toteutumista?

Plan S:n toteuttamiseen on sitoutunut tutkimusrahoittajien lisäksi Euroopan komissio sekä European Research Council. cOAlition S on edelleen avoin ottamaan vastaan uusia tavoitteisiin sitoutuvia rahoittajia ryhmäänsä mukaan. Suomen Akatemia osallistuu cOAlition S -toimintaan.

3. Miksi Akatemia haluaa olla mukana cOAlition S -aloitteen toiminnassa?

Akatemia on edellyttänyt vuodesta 2015 lähtien rahoittamiltaan hankkeilta tutkimuksen tuloksena syntyneiden julkaisujen avointa saatavuutta.

Tutkimustulosten avoin saatavuus tukee tieteen laadun, vaikuttavuuden, uudistumisen  ja vastuullisen toiminnan edistymistä. Tulosten avoimuuden edellyttäminen koko yhteiskunnan saataville on myös tärkeä julkisten varojen käytön periaate ja se tukee Akatemian omaa vastuullista toimintaa sekä Akatemian kautta myönnetyn rahoituksen käyttöä tehokkaasti.

Tutkimusrahoittajilla on merkittävä rooli tutkimustulosten avoimuuden edistämisessä, mutta samalla julkaisujen avoimen saatavuuden toteutuminen edellyttää yhteistyötä ja toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti koko tiedeyhteisön kesken. Esimerkiksi lehtitilausmaksuja, kustantajien ansaintalogiikkaa, käytännön toimia laadukkaan avoimen julkaisemisen edistämiseksi, kotimaisten julkaisusarjojen rahoituksen järjestämistä  ja rinnakkaistallentamisen kysymyksiä on pohdittava ennen kuin maksumuureista voidaan päästä eroon ja tutkimusjulkaisut ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.

Ratkaisujen kehittämisessä ja toteutuksessa Plan S ja cOAlition S muodostavat uuden yhteistyömuodon. Monet toimijat ovat jo vieneet avoimen julkaisemisen toteuttamista eteenpäin, mutta rahoittajien yhteistyö voi yhdessä tieteen eri toimijoiden työn kanssa luoda ratkaisuja, jotka ovat niin tutkimuksen laadun kuin avoimuudenkin kannalta järkeviä ja toteuttamiskelpoisia.

4. Miten Plan S -aloitetta tullaan käytännössä toteuttamaan?

Alkuperäinen Plan S -suunnitelma julkaistiin 4.9.2018.

Marraskuun lopulla cOalition S julkaisi luonnoksen toimintasuunnitelmasta Plan S:n periaatteiden toteuttamiseksi. Alkuvuodesta 2019 toteutetun konsultaation tuloksena vastaanotettiin yli 660 palautetta koskien sekä Plan S -periaatteita että toteuttamissuunnitelmaa. Kommenttien ja kehittämisehdotusten käsittelyn ja huomioimisen jälkeen cOAlition S julkaisi 31.5. uudistetut periaatteet ja toimeenpanosuunnitelman. Plan S on aloite, jonka suunnittelu ja toteuttaminen on jo sisältänyt paljon niin tutkimusrahoittajien kuin muidenkin tiedeyhteisön organisaatioiden ja jäsenien kesken tehtyä yhteistyötä, ja se tulee vaatimaan sitä jatkossakin.

Suomen Akatemia kannustaa suomalaisen tiedeyhteisön jäseniä tutustumaan Plan S:n toimeenpanosuunnitelmaan sekä kommentoimaan sitä jatkossakin. cOAlition S jatkaa yhteistoimintaa luodakseen yhteisiä tapoja ja tukitoimia Plan S:n toteuttamiseksi, mutta samalla cOAlition S:n jäsenet kukin aloittavat Plan S:n toteutuksen omatoimisesti.

Suomen Akatemia tarkastelee tiedepoliittisia linjauksia, rahoitushakuohjeistusta sekä rahoituksen käyttöehtoja Plan S:n kannalta siten, että ne olisivat käytössä 1.1.2021 jälkeen avattavien hakujen ja niissä rahoitettavien hakemusten osalta. Samalla Akatemia pitää tärkeänä, että Plan S:n mukaiset linjaukset ja käytännöt on mahdollista toteuttaa Suomessa ja että ne ovat yhtenäiset syksyllä 2019 valmistuvan Kansallisen avoimen saatavuuden strategian kanssa.

5. Keitä Plan S koskee?

Lähtökohtaisesti Plan S:n rahoitussäännöt ja tukitoimet koskevat vain Plan S:n toteuttamiseen sitoutuneita tutkimusrahoittajia ja siten heidän rahoittamiaan tutkijoita ja tutkimushankkeita, ei muita tutkimuksen rahoittajia. Plan S:n tavoitteena on kuitenkin tukea vahvasti koko tiedeyhteisön julkaisutapoja tavoitteena julkaisujen välitön avoimuus ja julkaisukustannusten kohtuullistaminen. Tämä vaatii yhteistyötä monien niin kansainvälisen kuin kotimaisen tiedeyhteisön toimijoiden kanssa, samoin tutkimusrahoittajien ja kustantajien tai julkaisijoiden kanssa.

6. Minkälainen avoimuus on Plan S:n mielestä hyväksyttävää?

Plan S:n periaatteet ja toimeenpanosuunnitelma sisältävät tarkan kuvauksen Plan S:n asettamasta tavoitteesta vertaisarvioitujen artikkeleiden avoimuudelle . Plan S:n määritelmien mukaan avoimuuden voi toteuttaa seuraavalla kolmella eri tavalla:

  1. Tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimia joko itse julkaisukanavan tai -alustan puolesta.
  2. Julkaisun avoimuus toteutetaan rinnakkaistallentamalla se välittömästi joko alkuperäisenä julkaistuna versiona tai kirjoittajilta kustantajalle lähteneen viimeisen version muodossa. Kummassakin tapauksessa julkaisu on jo vertaisarvioitu sekä vertaisarvioinnin kommentit on otettu julkaisussa huomioon julkaisun toimittajan hyväksymällä tavalla.
  3. Hybridijulkaiseminen julkaisussa, jonka kustantaja on sitoutunut ns. siirtymävaiheen toteuttamiseen. Siirtymävaiheen tavoitteena on siirtyä sovitusti täysin suljetusta julkaisukanavasta Plan S:n periaatteiden mukaiseen avoimeen julkaisutoimintaan 31.12.2024 mennessä.

Plan S ei painota minkään yksittäisen julkaisumallin tai -tekniikan toteuttamista, vaan pyrkii sallimaan monenlaiset avoimuuden toteuttamistavat sekä jättämään tilaa uusien kustantamistapojen käyttöönotolle.

7. Mikä on DORA ja miksi se korostuu Plan S:n toteutuksessa?

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) on vuonna 2012 tehty julistus, jonka tavoitteena on kehittää tutkimuksen arviointia ottamaan aiempaa paremmin huomioon moni- ja tasapuolisesti erilaiset tutkimustuotokset (julkaisut, aineistot, ohjelmistotjne.). Yksittäisten viittauskertoimien tai indikaattorien (esim. JIF tai H-indeksi) merkitystä yksiselitteisenä tutkijan tai hänen tutkimuksensa laadun osoittajana pyritään tällä tavalla vähentämään. Tutkimuksen rahoittamisen, rekrytointien sekä tutkijoiden palkitsemisen pitäisi perustua itse tutkimuksen laadun arviointiin, eikä siihen, missä se on julkaistu.

Julistukseen vastanneista löytyy kattavasti erilaisia tiedeyhteisön jäseniä ja instituutioita, kuten rahoittajia, yliopistoja, tiedejärjestöjä ja -seuroja, kirjastoja ja arkistoja, tiedekustantajia sekä yksityisiä henkilöitä ja tutkijoita kaikista näistä instituutioista.

cOAlition S:n näkemyksen mukaan avoimuus tukee ja edellyttää tutkijoiden arvioinnin perustamista julkaistujen tutkimustulosten laatuun, ei itse julkaisukanavien laatuun. Avoimuus myös monipuolistaa arvioinnissa ja meritoitumisessa huomioonotettavia tutkimustuotoksia (esim. tutkimusaineistot ja ohjelmistot). Siten DORAn ja Plan S:n tavoitteet ovat samansuuntaisia.

Suomen Akatemia liittyi DORA-julistuksen allekirjoittajiin helmikuussa 2019. Akatemia suunnittelee parhaillaan DORA:n periaatteiden huomioonottamista Akatemian arviointiperiaatteissa ja -toimissa tulevissa rahoitushauissa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?