Sara Illman

Synteettisen biologian tutkimuksesta tukea tulevaisuuden ennakointityöhön

9.12.2021

Synteettinen biologia tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön, mutta samalla nousee esiin tärkeitä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Kuinka paljon biologiaan voi ja pitäisi vaikuttaa synteettisillä interventioilla? Löytyykö synteettisestä biologiasta ratkaisu tulevaisuuden yhteiskunnan kestävälle kehitykselle vai herättääkö termi lähinnä pelottavia uhkakuvia? Mistä synteettisessä biologiassa on kyse? Entä minkälaisia mahdollisuuksia se voi tarjota hyvinvoinnin lisäämiselle? 

Biologia on luonnontiede, joka tarkastelee luonnollisia ilmiöitä kuten elämää, eläviä organismeja ja elämän eri mekanismeja. ’Synteettinen’ tarkoittaa puolestaan keinotekoista tai luonnotonta. Vaikka synteettinen ja biologinen ovat vastakkaisia käsitteitä, näiden kahden yhdistämisestä syntyy suhteellisen uusi, monitieteinen tutkimusala.

Synteettinen biologia on tärkeä työkalu esimerkiksi lääkkeiden kehityksessä ja valmistuksessa. Tavoitteena on tällöin kehittää yhä tehokkaampia lääkkeitä, joiden vaikutukset kohdistuvat tarkasti vain haluttuihin kohdesoluihin aiheuttaen käyttäjille vähemmän sivuvaikutuksia, ympäristölle vähemmän kuormitusta ja yhteiskunnalle vähemmän kustannuksia. Synteettinen biologia on myös tärkeä työkalu monessa teollisessa prosessissa, jossa etsitään vaihtoehtoja esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden ja muille ympäristölle haitallisten materiaalien käyttöön.

Synteettisen biologian tutkimusalan tavoitteet ovat selkeät: suunnitella ja kehittää biologisia järjestelmiä ja toimintoja, joita ei tavata luonnossa. Tarkoituksena on luoda uusia prosesseja ja tuotteita, joilla on hyödyllisiä vaikutuksia terveyteen, ympäristöön ja talouteen. Synteettinen biologia on kuin kestävää kehitystä molekyylitasolla. Tutkimusala tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä ihmiseen että luontoon. Samalla kuitenkin syntyy tärkeitä, vastakkaisiakin mielipiteitä herättäviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä tutkimusalan soveltamiseen liittyen: Missä kulkee raja sille, kuinka paljon biologiaan voidaan ja tulisi vaikuttaa?

Suomen Akatemia edistää synteettisen biologian tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Jo kymmenen vuotta sitten Suomen Akatemia käynnisti FinSynBio-akatemiaohjelman tukeakseen korkeatasoista synteettisen biologian tutkimusta Suomessa. Tavoitteena oli edistää eri alojen tutkijoiden yhteistyötä ja sitä kautta luoda kriittinen massa, joka voisi nostaa suomalaisen synteettisen biologian tutkimuksen kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle ja lisätä kansainvälistä yhteistyötä. Samalla haluttiin lisätä tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan välistä vuoropuhelua synteettisen biologian sosiokulttuurisista kysymyksistä sekä parantaa suuren yleisön ymmärrystä synteettisen biologian tutkimuksesta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimusrahoitusta myönnettiin useille suomalaisille tutkimushankkeille, jotka tutkivat muun muassa lääkkeiden, teollisten prosessien ja biomateriaalien kehittämisen prosesseja. Ohjelmaan sisältyi myös synteettisen biologian eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevia hankkeita.

FinSynBio -akatemiaohjelma päättyi vuonna 2019. Ohjelman synnyttämästä tutkimuksesta ja verkostoista on julkaistu yhteenveto (pdf englanniksi). Tämän lisäksi haluttiin suunnata katsetta myös tulevaisuuteen. Se tehtiin yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa maaliskuussa 2019 järjestetyssä ennakointityöpajassa.

Tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottavalle tiedolle on tarvetta

Ennakointi on menetelmänä ja lähestymistapana yhtä uusi konsepti kuin synteettinen biologia. Suomessa valtioneuvoston kanslia (VNK) vastaa suurelta osin poliittisen päätöksenteon tueksi tehtävästä ennakointityöstä. VNK kuvaa konseptia seuraavasti:

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja tulevaisuuden haasteet ovat moniulotteisia ja keskinäisriippuvia. Päätöksenteossa vaaditaan laajaa ymmärrystä monimutkaisista kokonaisuuksista. Tähän tiedontarpeeseen pyritään vastaamaan tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottavalla ennakointityöllä.

Ennakointityöpaja oli avoin FinSynBio-ohjelmaan osallistuneille tutkijoille ja myös muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena oli saada käsitys synteettisen biologian mahdollistamista tulevaisuuden skenaarioista: Mitä mahdollisuuksia synteettinen biologia voi tarjota tulevaisuudessa, mitä tutkimustrendejä voidaan havaita, mitä eettisiä kysymyksiä voi nousta esiin ja miten näihin muutoksiin voidaan varautua?

Osallistujat jaettiin työpajassa kolmeen eri ryhmään, jotka pohtivat kysymyksiä oman alansa tulevaisuusskenaarioiden pohjalta: energia, hyvinvointi ja teollisuus.

Synteettisestä biologiasta tulee olla saatavilla kaikille ymmärrettävää tietoa

Ennakointityöpajan hyvinvointiryhmä linjasi, että avoin viestintä tutkimusmaailman ja suuren yleisön välillä on synteettisen biologian tulevien läpimurtojen edellytys, vaikka tämä voi asettaa haasteita esimerkiksi lääketeollisuuden taloudellisille intresseille. Lisäksi koulutusnäkökulmaa pidettiin ratkaisevana ─ kattaen tieteellisen peruskoulutuksen kouluissa sekä päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisen.

”Jotta synteettinen biologia voidaan hyväksyä hyvinvoinnin lisäämisen välineeksi, meidän on tiedettävä, mistä on kyse, ja tiedon on oltava saatavilla sellaisessa muodossa, jota myös kansalaiset voivat ymmärtää”, hyvinvointiryhmä linjasi.

Ennakointityöpajan hyvinvointiryhmän keskustelu tiivistettynä. Tarkempi kuvaus keskustelusta ja muiden ryhmien tuloksista on luettavissa työpajan yhteenvedosta.

Synteettinen biologia on avainasemassa koronapandemiasta selviytymisessä

Työpajan aikaan ei vielä tiedetty, että maailma oli ennennäkemättömän pandemian partaalla. Lisäksi ei tiedetty, että pandemia lykkäisi työpajan tulosten julkaisemista yli vuodella.

Synteettinen biologia on avainasemassa pandemiasta pois pääsemisessä. Se tarjoaa muun muassa välineitä rokotteiden, testien ja lääkkeiden kehittämiseen.  

Ennakointityöpajan keskustelu olisi varmasti ollut erilaista, jos se olisi käyty vuotta myöhemmin. Toisaalta johtopäätös siitä, että synteettisestä biologiasta tulee olla saatavilla kaikille ymmärrettävää tietoa, on osoittautunut pandemiavuoden aikana varmasti tärkeäksi ja kestäväksi.

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Synteettinen biologia on tuonut meille vuoden aikana sekä tietoa ja ratkaisuja että uusia kysymyksiä. Mitä kysymyksiä sinä haluaisit esittää synteettisestä biologiasta ja tulevaisuudesta?

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?