Riitta Maijala

Toimikuntien toimialoista ja paneelien tutkimusaloista

8.2.2018

Vuonna 2016 Suomen Akatemian käynnistämä laaja pohdinta toimikuntien työn uudistamisesta on nyt edennyt päätöksenteon kannalta tärkeään vaiheeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut eduskunnalle esityksen Akatemiaa koskevan lain uudistamisesta ja siihen liittyen myös ehdotuksen asetuksen muutoksesta, jonka perusteella ensi vuoden alussa siirryttäisiin kolmen toimikunnan malliin (OKM tiedote 8.2.2018).

Tieteen uusien avausten tunnistaminen ja monitieteisen tutkimuksen mahdollisimman hyvä tukeminen edellyttävät joustavuutta ja mahdollisuutta toimia monipuolisesti myös eri tieteenalojen rajapinnoilla. Siksi kesäkuussa 2017 Akatemian hallitus linjasi, että siirtyminen neljän toimikunnan mallista kolmeen toimikuntaan vähentäisi toimikuntien välisiä raja-aitoja, laajentaisi niiden toiminta-aluetta ja edistäisi tutkimuksen uudistumista sekä toimikuntien toimialoilla että niiden väliin jäävillä tutkimusalueilla. Myös suurin osa säädösmuutosten lausuntokierroksella annetuista kommentoijista kannatti kolmen toimikunnan malliin siirtymistä.

Valmistelun kuluessa olemme monissa yhteyksissä käyneet keskusteluja eri toimijoiden kanssa. Vaikka keskusteluissa on nähty toimikuntien raja-aitojen vähentämisen tuovan paljon hyötyjä, esille on noussut myös huoli siitä, heikentäisikö muutos joidenkin tutkimusalojen asemaa. Myös kysymykset päätöksiä tekevien toimikuntien ja toisaalta arviointipaneelien välisestä suhteesta sekä toimikuntien lukumäärän merkityksestä jaettavissa olevaan rahoitukseen ovat nousseet esille.

Toimikuntien muutos vaikuttaisi jo syksyn 2018 hakuun

Mikäli eduskunta päättää akatemialain uudistamisesta ja valtioneuvoston asetuksella säädetään kolmen toimikunnan malliin siirtymisestä vuoden 2019 alussa, meidän on oltava valmiina uusien säädösten toimeenpanoon jo syksyn 2018 haun osalta. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että hakijat voisivat osoittaa hakemuksensa Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle (BTY-toimikunta), Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalle (LT-toimikunta) tai Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle (KY-toimikunta). Hakuilmoitus on tarkoitus julkaista kesäkuussa 2018.

Toimikuntien välinen toimialajako kuvaa lavealla tasolla sitä, minkälaisia hakemuksia kukin toimikunta käsittelee. Toimialajako auttaa siten myös hakijaa valitsemaan mielestään parhaan toimikunnan oman hakemuksensa kannalta. Toimialajako on tärkeää myös uusien toimikuntien jäsenten nimittämisen kannalta.

Siksi olemme jo nyt pohtineet, miten Akatemian hallituksen vuonna 2015 päättämää neljän toimikunnan toimialajaottelua kannattaisi muutoksen toteutuessa muuttaa. Akatemian nykyisten toimikuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme valmistelleet luonnoksen seuraavaa Akatemian hallituksen kokousta varten (26.2.2018).

Toimikuntien lukumäärä ei määrittele sitä, kuinka paljon rahoitusta Akatemian hallitus vuosittain osoittaa kullekin toimikunnalle käytettäväksi. Akatemian vuosikellon mukaisesti hallitus linjaa syyskuussa toiminnan ja talouden suunnitelmassaan (TTS) vuosille 2020-2023 toimikuntien rahoitusosuuksia ja vuoden 2019 toimikuntakohtaisesta tutkimusrahoituksesta se päättää 6.11.2018 kokouksessaan.

Miten toimikunnan toimiala liittyy arviointipaneelien tutkimusaloihin?

Toimialojen suhde toimikunnan saamien hakemusten määrään, hakemuksia arvioivien tieteellisten paneelien kokoonpanoon tai rahoitukseen ei kuitenkaan ole suoraviivainen (Kuva 1).

Toimikuntien nimien, toimialojen, tutkimushakemusten tutkimusalojen sekä paneelien välinen suhde

Kuva 1. Toimikuntien nimien, toimialojen, tutkimushakemusten tutkimusalojen sekä paneelien välinen suhde. (Klikkaa suurempi kuva) 

Toimialajako kuvastaa sitä, mitä tieteen kenttää kukin toimikunta tarkastelee. Tieteenalojen ja niitä lähellä olevien tieteiden välisistä eroista suhteessa muihin tieteenaloihin johtuen toimikuntien toimialat vaihtelevat perinteisemmistä tieteistä aina metodologisiin kokonaisuuksiin asti. Tämä näkyy hyvin tarkasteltaessa nykyisiä toimikuntien toimialaluokitteluja  eikä suunnitellun muutoksen yhteydessä tätä periaatetta ole tarkoitus muuttaa. Tavoitteena ei myöskään ole listata toimialaluokittelussa kaikkia tutkimus- tai tieteenaloja, joita Akatemian toimikunnat rahoittavat. Sellainen lista olisi käytännössä hyvin pitkä ja sitä pitäisi päivittää usein.

Itselleen mieluisinta toimikuntaa pohtivan tutkijan kannattaakin tarkastella toimikuntien toimialoja laajasta näkökulmasta ja samalla huomata, että tutkimushakemuksen jättövaiheessa hän voi edelleen valita sähköisessä asiointijärjestelmässämme (SARA) viisi omaa tutkimustaan parhaiten kuvaavaa tutkimusalaa.

Järjestämme hakemuksille parhaan mahdollisen arvioinnin ja jokainen hakemus arvioidaan sen sisällölle ja tutkimusaloille sopivammassa paneelissa.Toimikunta ottaa päätöksenteossaan aina huomioon myös tieteenalojen erilaiset perinteet ja arviointikäytänteet. Aiomme myös jatkaa jo nykyisin käytössä olevaa arviointitapaa, jossa tarvittaessa hakemus arvioidaan toimikuntien yhteisessä paneelissa.

Monissa sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on toivottu, että hakijat voisivat ehdottaa toimikunnan lisäksi myös paneelia, jolle osoittaisivat hakemuksensa. Tämän toteuttamiseksi paneelien nimien olisi tarpeen olla hakijoille tiedossa jo hakuvaiheessa. Muutos edellyttää vielä tarkkaa pohdintaa, sillä vaikka joillakina tutkimusaloilla Akatemiaan saapuu runsaasti hakemuksia joka vuosi, tieteen muutokset ja tutkijoiden kiinnostuksen kohteet myös vaihtelevat vuosittain. Kiinteitä paneeleita, joissa samat arvioitsijat istuisivat kolme vuotta, ei ole suunnitteilla.

Parhaillaan  kokeilemme myös erilaisia malleja, joissa paneelit hakemusten arvioinnin lisäksi asettaisivat arvioimansa hakemukset myös paremmuusjärjestykseen. Toimikunnan toimivalta ei kuitenkaan kapene vaan jatkossakin se tekee omat päätöksensä  linjausten ja arvioinnin tulosten pohjalta. Hakijalle kuvataan nykyiseen tapaan toimikunnan päätöksenteon keskeiset perusteet hakemuksen päätösilmoituksessa.

Valmistellessamme esitettyjen säädösmuutosten toimeenpanoa ensi vuotta varten jatkamme edelleenkin keskusteluja eri toimijoiden kanssa.  Näin olemme valmiina tarjoamaan tukemme ja palvelulle sekä uusien toimikuntien työlle että hakijoille jatkossakin.

Riitta Maijala, ylijohtaja
@RiittaMaijala

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?