Plan S:n toimeenpanosuunnitelma kuvaa avoimen julkaisemisen edistämisen keinoja

27.11.2018

Tämän syksyn aikana on eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteenliittymän cOAlition S:n suunnitelma Plan S  tieteellisten julkaisujen avoimesta saatavuudesta herättänyt paljon keskustelua niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Plan S:n tavoitteena on, että tutkimusrahoittajien rahoittamissa hankkeissa tuotetut julkaisut ovat avoimia 1.1.2020 alkaen. Keskeistä on myös se, että tieteellinen julkaiseminen toimisi jatkossa entistä läpinäkyvämmin periaattein, tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin samalla kun syntyy uusia ja moderneja julkaisemisen tapoja ja malleja.

Plan S:n toimeenpanosuunnitelma on nyt valmistunut ja siihen voi ottaa kantaa helmikuun 2019 alkuun asti. Siinä missä Plan S asettaa keskeiset linjaukset, toimeenpanosuunnitelma kertoo sen, millä keinoin, kenen kanssa ja miten tavoitteisiin on tarkoitus päästä.

Avoin julkaiseminen on edelleen murrosvaiheessa ja toiminnan suunnittelua tarvitaan niin tutkijoilta, kustantajilta, kirjastoilta, tutkimusorganisaatioilta, rahoittajilta, ministeriöiltä kuin tutkimustiedon hyödyntäjiltäkin – huomioiden samalla tieteenalojen lähtökohtien ja toimintatapojen erilaisuudet.

Plan S suunnitelman avulla tutkimusrahoittajat haluavat yhdessä edistää jo yli viisitoista vuotta sitten tutkijoiden ja kirjastojen asettamaa tavoitetta julkaisujen avoimesta saatavuudesta. Suunnitelman myötä kiinnostus rahoittajayhteistyöhön on kasvanut ja cOAlition S:ään on liittynyt uusia rahoittajia kuten Wellcome, Bill & Melinda Gates Foundation ja Riksbankens Jubileumsfond.

Suomen Akatemia edellyttää jo nyt rahoittamissaan hankkeissa julkaisujen avointa saatavuutta. Olemme mukana Plan S:n toteuttamisessa, koska tiiviimmän rahoittajayhteistyön avulla voimme entistä laajemmalta pohjalta tukea laadukkaan avoimen julkaisemisen edellytyksiä. Suomessa oli vuonna 2017 yliopistojen vertaisarvioidusta artikkeleista avoimesti julkaistuja 42 prosenttia ja ammattikorkeakoulujen artikkeleista 56 prosenttia (Jyrki Ilva 29.8.2018). Käytännössä Plan S:n on suunniteltu toteutuvan täysimääräisesti Akatemian rahoituspäätöksissä, joiden hakuilmoitukset on julkaistu 1.1.2020 jälkeen.

Välittömästi avoimet, pysyvästi saatavilla olevat ja avoimella lisenssillä uudelleenkäytettävät julkaisut

Plan S:n toimintasuunnitelma keskittyy erityisesti artikkelien avoimuuden edistämiseen. cOAlition S näkee myös monografiat ja tiedekirjat tärkeinä tutkimustulosten levittämisen välineinä, minkä takia niidenkin avoimuutta on syytä edistää. Kirjojen avoimuuden toteuttaminen vaatii kuitenkin omanlaiset toimintatapansa, joiden määrittämiseen Plan S:n toteuttajat palaavat myöhemmin.

Plan S:n mukaisen artikkelien avoimuuden voi toteuttaa kolmella eri tavalla:

  • Julkaisu suoraan avoimessa lehdessä tai alustalla
  • Tilausmaksullisessa lehdessä julkaistun artikkelin välitön tallentaminen julkaisuarkistoon
  • Julkaisu tilausmaksullisessa lehdessä, jolla on suunnitelma avoimeen julkaisemiseen siirtymisestä

1. Julkaisu suoraan avoimessa lehdessä tai alustalla (nk. kultaisen mallin OA)

cOAlition S suunnittelee kehittävänsä yhdessä Directory of Open Access Journals (DOAJ+) ja Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR +) kanssa tapoja, joilla voi helposti tunnistaa täyttääkö jokin tietty lehti tai alusta Plan S:n kultaisen Open Access -julkaisun vaatimukset. Näihin kuuluvat mm. lisensioinnin avoimuus, tekijänoikeuden säilyttäminen kirjoittajalla/instituutiolla, läpinäkyvät hinnoitteluperusteet ja korkeatasoinen metadata. cOAlition S suosittelee, että kaikki julkaisut ja tutkimuksen tuotokset tallennetaan avoimiin julkaisuarkistoihin niiden pitkäaikaissäilytyksen vuoksi. Näin tuetaan myös tutkimushallinnon tarpeita sekä lisätään julkaisujen uudelleenkäyttöä. Artikkelien käsittelykuluista ja -maksuista teetetään riippumaton arviointi ennen kuin cOAlition S tekee niistä päätöksiä.

Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa kultaisen mallin julkaisemiseen voi nykyisellään käyttää tutkimuskuluina Akatemian myöntämää rahoitusta (Akatemian avoin tiede -sivut).

2. Tilausmaksullisessa lehdessä julkaistun artikkelin välitön tallentaminen julkaisuarkistoon (nk. vihreän mallin OA)

Perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä artikkelin julkaistu versio (tai vähintään kirjoittajan hyväksymä versio) tulee toimintasuunnitelman mukaan julkaista ilman karenssiaikaa avoimesti lisenssillä saatavana Plan S:n kriteerit täyttävässä julkaisuarkistossa. Kriteereihin kuuluvat mm. lisensiointi, tekijänoikeuden säilyminen kirjoittajilla/instituutioilla, julkaisuarkiston rekisteröityminen Directory of Open Access Repositories järjestelmään ja sen vihreän avoimuuden politiikan reskisteröiminen Sherpa/Romeo arkistoon.

Nykyiset Akatemian säännöt sallivat kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen karenssiajan. Kannustamme myös artikkelin lopullisen version tallentamiseen.

3. Julkaisu tilausmaksullisessa lehdessä, jolla on suunnitelma avoimeen julkaisemiseen siirtymisestä

Perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli voidaan avata maksamalla erillisiä kirjoittajamaksuja tai ”lue & julkaise” -mallilla. Tällaisilla toimintamalleilla, joita usein kutsutaan hybridimalliksi, on ollut tietyillä aloilla suuri merkitys avoimeen julkaisemiseen siirryttäessä. Samalla niiden julkaisukustannukset näyttävät kohonneen eikä tiedeyhteisöllä ole varmuutta, miten hybridimallinen avoimuus tullaan muuttamaan kestävämmäksi ja kustannustehokkaammaksi avoimuudeksi lähitulevaisuudessa. Siksi Plan S:n toimeenpanosuunnitelmassa painotetaan kustantajien omista lähtökohdista toteutettavan julkaisujen avoimeen saatavuuteen siirtymisen suunnitelmien avointa jakamista.

Plan S toimeenpanosuunnitelmassa edellytetään, että siirtymävaiheen sopimukset on kuvattu julkaisijan nettisivuilla. Lisäksi cOAlition S tulee tekemään yhteistyötä Efficiency and Standards for Article Charges -aloitteen kanssa sopimusten rekisteröimiseksi ja jakamiseksi. Vuodesta 2020 alkaen sopimusten tulee olla julkisia ja ne voivat kestää korkeintaan vuoteen 2024 asti. Sopimuksissa on myös kuvattava, miten julkaiseminen muuttuu täysin avoimeksi sopimuskauden päätyttyä.

Nykyisten Akatemian sääntöjen mukaan hybridimallin julkaiseminen on sallittua ja sen kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella. Korostamme sitä, että hybridijulkaiseminen on vain välivaiheen ratkaisu ja osa siirtymäkautta matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen.

Toivomme Plan S:n toimeenpanosuunnitelmasta kommentteja eri toimijoilta

Siinä missä Plan S on strateginen linjaus, toimeenpanosuunnitelma luo pohjan käytännön toimille. cOAlition S:n 27.11.2018 julkaisemaa toimeenpanosuunnitelman kannattaa kommentoida 1.2.2019 asti.

Myös me keräämme toimeenpanosuunnitelmasta kommentteja Akatemian järjestämissä keskustelutilaisuuksissa 10.12.2018 ja 11.1.2019 sekä eri sidosryhmien tapaamisissa. Meille voi myös lähettää kommentteja sähköpostilla osoitteeseen viestinta@aka.fi. Lue lisää tiedotteestamme.

Avoin julkaiseminen on lähtenyt liikkeelle tutkijoiden aloitteista, ja tutkijoiden ja tutkimustyön tukemisen on edelleenkin oltava keskiössä julkaisujen avointa saatavuutta edistettäessä. Avoimen, nykyistä saavutettavamman, tehokkaamman, oikeudenmukaisemman ja läpinäkyvämmin periaattein toimivan laadukkaan tieteellisen julkaisemisen toteutumisessa tarvitaan meiltä kaikilta aktiivisuutta ja laajaa yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?