Uutta Suomen Akatemian rahoitusehdot 2020-2021 -asiakirjassa

Yhteenveto muutoksista Rahoitusehdot 2020-2021- asiakirja (päätetty 6.5.2020). Tarkista tieto tarvittaessa aina Rahoitusehdot-asiakirjasta.

Suomen Akatemian rahoitusehdot 2019—2020 –asiakirjaa sovelletaan 1.9.2019–31.8.2020 avoinna olevissa hauissa ja niiden perusteella tehtävissä rahoituspäätöksissä. Asiakirjaa on muutettu palvelemaan paremmin erilaisia käyttäjäryhmiä.

1.1 Rahoitusehtojen soveltamisala

Lisäys luetteloon: huippuyksiköt

Tarkennus: Akatemian tutkimusrahoitus myönnetään suomalaiseen suorituspaikkaan, jollei erityisiä perusteita muulle ole. Tutkimuksen suorituspaikka on hakijan taustaorganisaatio (esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos tai muu tutkimusorganisaatio).

1.2 Rahoituspäätöksen vastaanottaminen ja vahvistaminen sekä ilmoitus ennakon hakemisesta perusteluineen

Muutos: Vahvistus tehdään kahdeksan viikon kuluessa päätöspäivästä.

Vastuullisen johtajan tulee tarvittaessa päivittää hakemuksen julkinen kuvaus, tehdä mahdolliset muutokset vuosittaisiin rahoituseriin ja liittää hakemukseen varsinainen aineistonhallintasuunnitelma ennen rahoituksen hyväksymistä.

Rahoituksen vastaanottamisen vahvistus on tehtävä Akatemian verkkoasioinnissa kahdeksan viikon kuluessa päätöspäivästä, ellei päätösilmoituksen erityisehdoissa mainita toisin.

3.Hankeen perusedellytykset

Uusi lisäys: Suorituspaikka sitoutuu myös siihen, että aineistonhallintasuunnitelma on toteutettavissa suorituspaikassa ja toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa.

Otsikko tarkennettu: 6.  Vastuullisen tieteen käytäntöjä

Otsikko tarkennettu: 6.1 Tutkimuseettiset kysymykset

Suomen Akatemia edellyttää, että kaikessa sen rahoittamassa tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeitaHyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. Lisäksi Akatemia edellyttää ALLEAn (All European Academies) The European Code of Conduct for Research Integrity ohjeiston noudattamista kansainvälisessä yhteistyössä.

Muutos: ALLEAa koskeva teksti on siirretty tekstiin alaviitteestä uusien saavutettavuus-vaateiden vuoksi.

8.1 Jos myönnetyn määrärahan vuosieriä halutaan muuttaa

Muutos: Kustannusarvion muutoshakemus on tehtävä kahdeksan viikon kuluessa päätöksestä, ellei päätöksen erityisehdossa mainita toisin.

Lisäys: Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen -rahoituksessa päätöksessä ilmoitetusta vuosierästä voi kunakin vuonna poiketa korkeintaan 15 prosenttia. Tämä koskee takautuvasti myös niitä rahoituspäätöksiä, jotka on tehty ennen näiden rahoitusehtojen voimassaoloa.

Otsikko tarkennettu:  9.4 Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden liikkuvuustuki 

Muutos: Liikkuvuuskorvaus on muutettu liikkuvuustuki- käsitteeksi ja euromääräiset kuukausisummat on poistettu (1050 € ja huollettavia lapsia 1500 €).

Muokattu teksti: 9.4 Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden liikkuvuustuki  

Suomen Akatemian päätöksissä (ml. tutkijatehtävät) voi olla myönnettynä liikkuvuustukea, joka on mainittu päätöksessä kohdassa ”Matkakustannukset”.

Liikkuvuustuella voidaan kattaa tutkijan ulkomailla työskentelystä aiheutuvia kustannuksia. Liikkuvuustuki maksetaan suorituspaikan käytäntöjen mukaan ja lisätietojen saamiseksi rahoituksen saajan on oltava yhteydessä suorituspaikan henkilöstö- ja taloushallintoon.

Mikäli suorituspaikka maksaa liikkuvuustuen verollisena korvauksena, siitä pidätetään henkilösivukulut. Mikäli suorituspaikka päättää maksaa liikkuvuustuen apurahana, on suorituspaikan selvitettävä apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset Verohallinnolta ennen apurahapäätöksen tekemistä.

9.5 Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus

Tarkennus: Liikkuvuus Suomeen - rahoituksessa ja Intian, Kiinan sekä Saksan kanssa toteutettavien yhteishankkeiden rahoitus maksetaan suorituspaikalle sen Akatemialle esittämän maksatuspyynnön perusteella.

10.1 Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävä

Tarkennuksia:Akatemiaprofessorin tai akatemiatutkijan palkka voi olla yhteisrahoitteinen. Akatemiaprofessorin palkkaan voi käyttää Akatemian myöntämästä rahoituksesta 0-100 prosenttia. Akatemiatutkijan osalta ohjearvona Akatemian rahoitusosuudeksi tutkijan palkkausmenoista on 70 prosenttia, jollei ole perusteita korkeampaan osuuteen.

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tai Marie Skłodowska-Curie Actions rahoituksen saaneille akatemiaprofessoreille ja akatemiatutkijoille vastaava osuus on enintään 50 prosenttia. 

Tarkemmat lisätiedot Rahoitusehdot 2020-2021- asiakirjasta kohdasta 10.1 ja Liite 1.

10.2 Tutkijatohtorin tehtävä

Poimintoja muutoksista: Tutkijatohtorille on voitu myöntää lisäksi rahoitusta henkilökohtaisiin tutkimus- ja liikkuvuuskuluihin. Rahoituksesta ei saa maksaa muiden henkilöiden palkkaa tai palkkiota. Akatemian tutkijatohtorin tehtävässä toimivalle ei saa maksaa palkkaa toisesta Akatemian rahoittamasta tutkimushankkeesta. Tästä voidaan poiketa vain, jos tutkijatohtorin palkkaus on yhteisrahoitteinen (lisätietoja alla).

Ohjearvona Akatemian rahoitusosuudeksi tutkijan palkkausmenoista on 70 prosenttia, jollei ole perusteita korkeampaan osuuteen. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tai Marie Skłodowska-Curie Actions -rahoituksen saaneille vastaava osuus on enintään 50 prosenttia. Vaikka tutkijatohtorin rahoitus voi tulla Akatemian lisäksi muista rahoituslähtöistä, on tutkimustyön oltava edelleen kokopäiväistä.

Palkkauksen yhteisrahoitteisuuden kautta vapautuvaa rahoitusta voi käyttää muihin, erikseen perusteltaviin tutkimuskuluihin, kuten tutkijaliikkuvuuteen tai poikkeuksellisesti myös avustavan henkilöstön palkkaamiseen.

Tutkijatohtorin on tehtävä muutoshakemus Akatemian verkkoasioinnissa, jos hänen palkkauksensa tulee muusta rahoituslähteestä.

Tarkemmat lisätiedot Rahoitusehdot 2020-2021- asiakirjasta kohdasta 10.2 ja Liite 1.

10.3 Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkka

Muutos: Kappaleiden järjestystä on muutettu tai ilmaisua tarkennettu ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Suomen Akatemian tutkijalähtöinen ja temaattinen rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeessa päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen ja hankkeen muihin kuluihin. Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen ei pääsääntöisesti myönnetä rahoitusta.

Hankkeen vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan kuitenkin sisällyttää hankkeen rahoitettaviksi kustannuksiksi kokonaiskustannusmallin ja tutkimussuunnitelman mukaisesti. Vastuullisen johtajan palkkakulu on tarkoitettu hankkeen johtamiseen.Nämä kustannukset, jotka tulee kirjata hankkeen kustannusarvioon, eivät saa olla merkittävät verrattuna hankkeen kokonaiskustannuksiin, ellei rahoituspäätöksessä ole toisin todettu.

Vastuullisen johtajan palkkakustannuksia on mahdollista rahoittaa nelivuotisessa tutkimushankkeessa korkeintaan puolitoista kuukautta vuodessa tehollista työaikaa vastaava määrä hankkeen kokonaiskustannuksista, ellei rahoituspäätöksessä ole todettu toisin. Tätä tutkimushankkeen vastuullista johtajaa koskevaa linjausta voidaan soveltaa myös Akatemian aiemmin tekemiin ja edelleen voimassaoleviin kokonaiskustannusmallin mukaisiin päätöksiin.

Edellä sanotusta riippumatta akatemiahankkeen, huippuyksikköhankkeen tai temaattisen rahoituksen hankkeen vastuulliselle johtajalle voidaan myöntää tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä enintään vuoden rahoitus. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työskentely ulkomailla, paluu kotimaahan sekä siirtyminen toiseen tutkimusorganisaatioon tai Suomessa sijaitsevaan yritykseen.

Strategisen tutkimuksen rahoituksella voidaan maksaa palkkaa konsortion vastuullisille johtajille ja koordinaattorille koko hankkeen rahoituskauden ajan. Tämä palkkarahoitus ei voi kuitenkaan olla päällekkäistä muun Akatemian rahoituksesta maksettavan palkan kanssa.

10.4 Kliinisen tutkijan tehtävä

Muutos: Kliininen tutkija on kliinisessä työssä oleva tohtorintutkinnon suorittanut lääkäri tai muu tohtorintutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka tekee potilastyötä. Rahoitusta ei ole tarkoitettu yliopistoissa päätoimisina tutkijoina toimiville.

10.5 Palkatun henkilöstön op: Akatemia etusmäärä

Muutos suosittelee, että mikäli Akatemian hankkeissa työskentelevät väitöskirjatutkijat antavat opetusta, sen tulee liittyä heidän omaan tutkimustyöhönsä ja olla enintään 5 prosenttia heidän vuosityöajastaan.

15.1 Tutkimusraportointi

 

 

Muutos: edistymisraportti on muutettu käsitteeksi: Väliraportti

Raportoinnista on annettu erikseen ohjeet, katso Näin raportoit.

Uusi lisäys: Vastuullisen johtajan tulee laatia ja lähettää hankkeen loppuraportti, joka liittyy kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaan tutkijoiden kansainväliseen liikkuvuusapurahaan (Suomesta ja Suomeen), viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vierailun päättymisestä.

15.2 Tilintarkastuskertomus

Poistettu: EU-hankkeiden vastinrahoitukseen suorituspaikoille myönnetystä rahoituksesta ei enää pyydetä tilintarkastuskertomusta.

Strategisen tutkimuksen rahoitus ja yliopistojen profiloitumisenvahvistamiseen liittyvät rahoituspäätökset ovat tilintarkastusvelvoitteen piirissä riippumatta myönnetystä kokonaissummasta.

17. Laskennalliset kertoimet

Uusi lisäys: Suomen Akatemian verkkoasioinnissa laskennalliset kertoimet ovat: tehollinen työaika (%), henkilösivukulut (%) ja yleiskustannusosuus (%).

LIITE 1: Ohjeet rahoituspäätösten muutoshakemusten tekemiseen

Muutos: Liite on muutettu saavutettavuusohjeiden mukaiseksi ja aiempi taulukkomuoto on tästä syystä poistettu.

1. Uuden rahoituspäätöksen vuosierien muuttaminen

Missä rahoituspäätöksissä muutos on mahdollinen? Kokonaiskustannusmallin mukaisissa päätöksissä ja liikkuvuusapurahoissa. Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen - rahoituksessa päätöksessä ilmoitetusta vuosierästä voi kunakin vuonna poiketa korkeintaan 15 prosenttia.

3. Lisämääräraha (eli kompensaatio)

Kohtaa on selkeytetty eli tekstiosion lopusta kaksi lausetta siirretty alkuun (ns. viimeinen laatikko 2019-2020 versioissa).

Poistettu: ”Lisärahoitus on tarkoitettu sijaisen palkkaamiseen.”

Uusi lisäys: Akatemia noudattaa AKA/7/07.01.10/2018 Ohje asiakkaiden terveystietojen käsittelyyn tutkimusrahoitusprosessin yhteydessä.

LIITE 1 Ohjeet rahoituspäätösten muutoshakemusten tekemiseen

Kohdat 10, 11, 12 ja Muutoksen kuvaus 1) Vapaamuotoinen perusteluliite

Hakemukseen tarvittavat liitteet (Akatemiaprofessorin, akatemiatutkijan tai tutkijatohtorin hakiessa muutosta vuosipalkkansa rahoitukseen):

1) Vapaamuotoinen perusteluliite. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen kirje, jossa kuvaat lyhyesti yhteisrahoitteisuuden muodon, ajanjakson ja prosenttiosuuden. Muun rahoituksen osuutta ei ole rajattu. Selvitä, mihin yhteisrahoitteisuuden kautta vapautuvaa rahoitusta aiot käyttää ja miksi.

Lisätty: viimeinen lause.

Uusi lisäys: 12. Tutkijatohtorin tehtävän rahoituspäätöksen muutos yhteisrahoitteiseksi

Muun rahoituksen osuus voi olla vuositasolla enintään 30 %. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen tai Marie Skłodowska-Curie Actions rahoituksen saaneille vastaava osuus on 50 %.

Katso tarkemmat tiedot Rahoitusehdot 2020-2021- asiakirjasta, Liite 1.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?