Uutta Suomen Akatemian rahoitusehdot 1.1.2021-31.8.2021 -asiakirjassa

Tammi-elokuussa 2021 avoinna olevissa Suomen Akatemian rahoitushauissa ja niiden perusteella tehtävissä rahoituspäätöksissä tullaan soveltamaan 2.11.2020 hyväksyttyjä rahoitusehtoja. Rahoitusehtoihin tehdyt muutokset perustuvat Suomen Akatemian hallituksen 23.9.2020 hyväksymään tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjaan. Voit tutustua päivitettyyn Rahoitusehdot-asiakirjaan. Rahoitusehtojen kieliversiot päivitetään verkkosivuilla joulukuun 2020 aikana.

Isoimmat muutokset rahoitusehdoissa koskevat julkaisemista, aineistoja ja avointa tiedettä. Näihin liittyviä muutoksia on tehty rahoitusehtojen osioihin 1.2, 3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2., 9.2., 14, 15.1. ja 17.5. Rahoitusmuotojen näkökulmasta isoin muutos on mahdollisuus yhdistää akatemiatutkija- tai tutkijatohtorirahoitus vakinaisen professuurin tai muun vastaavan tehtävän kanssa (vuoden 2021 syyshausta lähtien). Nämä muutokset koskevat rahoitusehtojen osioita 10.1 ja 10.2 sekä liitteen 1 kohtia (10) ja (12).

Alla on yhteenveto rahoitusehtoihin tehdyistä muutoksista.

1.2. Rahoituspäätöksen vastaanottaminen ja vahvistaminen sekä ilmoitus ennakon hakemisesta perusteluineen

Tarkennus: Varsinainen aineistonhallintasuunnitelma (tms.) tulee pääsääntöisesti liittää hakemukseen ennen rahoituksen vastaanottamisen vahvistamista. Joissakin rahoitusmuodoissa aineistonhallintasuunnitelma (tms.) tulee liittää jo hakuvaiheessa.

6.2. Julkaiseminen, aineistot ja avoin tiede (myös kohdat 6.2.1 ja 6.2.2.)

Poimintoja muutoksista:

Akatemia on tiedejulkaisujen avointa saatavuutta edistävän rahoittajayhteisö cOAlition S:n jäsen ja edellyttää Plan S:n mukaisia toimia rahoittamiltaan hankkeilta. Akatemia edellyttää rahoittamiaan tutkijoita ja tutkimushankkeita saattamaan Akatemian rahoituksella kokonaan tai osittain tuotetut vertaisarvioidut artikkelit välittömästi julkaisemisen jälkeen avoimesti saataviksi. Akatemia kehottaa julkaisemaan myös tiedekirjat ja monografiat avoimesti.

Plan S:n mukaisesti julkaistujen vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut sisältyvät suorituspaikkojen yleiskustannuksiin ja ovat siten osa niiden tarjoamien tukitoimien kustannuksia. Täten ne tulee ottaa huomioon yleiskustannuskertoimen laskennassa.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit tulee julkaista maailmanlaajuisen, vastaanottajalle maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen. Lisenssin on taattava myös artikkelin sisällön maksuton uudelleenjakaminen ja muokkaaminen.

Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden avoimen saatavuuden toteutumista seurataan tutkimusraporteista. Loppuraporttiin liitettävien julkaisutietojen tulee sisältää julkaisun pysyvä tunniste (PID), jonka avulla avoin saatavuus voidaan todentaa. Tarvittaessa Akatemia edellyttää maksumuurin takana julkaistun vertaisarvioidun artikkelin saattamista avoimeksi Akatemian esittämien tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden takaavien käytäntöjen mukaisesti.

Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avaaminen on toteutettava ns. FAIR-periaatteiden (F = findable/löydettävä, A = accessible/saavutettavaksi, I = interoperable/yhteentoimiva ja R = reusable/uudelleenkäytettävä) mukaisesti (ks. www.go-fair.org/fair-principles/).

9.2. Suomen Akatemian rahoituksella katettavat tutkimushankkeen kustannukset

Tarkennus: Rahoitusta voi käyttää tutkimus- tai toimintasuunnitelmaan (tms.) liittyviin kuluihin.

10.1. Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävä sekä Liitteen 1 kohta (10)

Poimintoja muutoksista:

Akatemiatutkijan palkkaus voi olla myös yhteisrahoitteinen, silloin kun se on tutkijan uralla etenemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tämä edellyttää, että muualta tuleva palkka on osoitettu tutkimustehtäviin tai muihin tutkijan uralla etenemistä tukeviin tehtäviin, kuten työskentelyyn yliopiston urajärjestelmässä (urajärjestely, jossa yliopisto sitoutuu arviointimenettelyn perusteella vakinaistamaan tutkijan hänen edettyään tietylle tasolle). Ohjearvona Akatemian rahoitusosuudeksi tutkijan palkkausmenoista on 70 prosenttia, jollei ole perusteita korkeampaan osuuteen. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tai Marie Skłodowska-Curie Actions -rahoituksen saaneille vastaava osuus on enintään 50 prosenttia. Vakinaisen professuurin tai vastaavan muun tehtävän osarahoitteisuuden perusteella Akatemian rahoitusosuus voi erota edellä mainituista osuuksista.

Jos akatemiatutkija saa vakinaisen professuurin tai vastaavan muun tehtävän, ei hänen tarvitse luopua akatemiatutkijan tehtävästään. Tämä edellyttää, että akatemiatutkija voi jatkaa kautensa loppuun täysipäiväisesti ilman uuteen tehtävään liittyviä velvoitteita.

10.2. Tutkijatohtorin tehtävä sekä Liitteen 1 kohta (12)

Poimintoja muutoksista:

Tutkijatohtorin palkkaus voi olla myös yhteisrahoitteinen, silloin kun se on tutkijan uralla etenemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tämä edellyttää, että muualta tuleva palkka on osoitettu tutkimustehtäviin tai muihin tutkijan uralla etenemistä tukeviin tehtäviin, kuten työskentelyyn yliopiston urajärjestelmässä. Ohjearvona Akatemian rahoitusosuudeksi tutkijan palkkausmenoista on 70 prosenttia, jollei ole perusteita korkeampaan osuuteen. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tai Marie Skłodowska-Curie Actions -rahoituksen saaneille vastaava osuus on enintään 50 prosenttia. Vakinaisen professuurin tai vastaavan muun tehtävän osarahoitteisuuden perusteella Akatemian rahoitusosuus voi erota edellä mainituista osuuksista.

Jos tutkijatohtori saa vakinaisen professuurin tai vastaavan muun tehtävän, ei hänen tarvitse luopua tutkijatohtorin tehtävästään. Tämä edellyttää, että tutkijatohtori voi jatkaa kautensa loppuun täysipäiväisesti ilman uuteen tehtävään liittyviä velvoitteita.

13. Rahoituksen käytön valvonta sekä rahoituksen keskeyttäminen ja takaisinperintä (myös kohta 16.4. Valtionavustuksen palautukset Suomen Akatemialle)

Tarkennus: Selkiytetty ohjeistusta liittyen rahoituksen saajan velvollisuuteen palauttaa saamansa rahoitus, mikäli Akatemia purkaa rahoituspäätöksen.

Poisto: Akatemian pankkiyhteystiedot poistettu. Rahoituksen saajan on otettava yhteyttä Suomen Akatemiaan ennen rahoituksen palauttamista.

15.1. Tutkimusraportointi

Lisäys: Edellytyksenä Akatemiaan jätetyn tutkimusrahoitushakemuksen käsittelylle on, että hakija on toimittanut ohjeiden mukaisesti tutkimusraportit päättyneistä Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista.

16.1. Ennakot

Tarkennus: Akatemia ei maksa ennakkoa yrityksille eikä valtion kirjanpitoyksiköille kuten valtion tutkimuslaitoksille. Ennakko on kertaluonteinen, ja sen suuruus on pääsääntöisesti 10 prosenttia Akatemian myöntämästä rahoitusosuudesta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?