Tutkimussuunnitelman rakenne – liikkuvuusseminaari (Kiinan NSFC)

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joiden rahoituksella halutaan toteuttaa yhteisseminaari Kiinan (NSFC) kanssa.

Tutkimussuunnitelma jätetään hakemukseen erillisenä PDF-liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 6 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Paperikoko on A4. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen.

1. Tutkimushankkeen ja seminaarisuunnitelman esittely sekä rahoituksen erittely

1.1 Kuvaile tutkimusta, johon yhteisseminaari liittyy:

 • tutkimushankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • tutkimukselliset lähtökohdat ja mahdollinen alustava tutkimustyö
 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • tutkimusaineisto (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmät
 • toteutuksen aikataulu
 • odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen.

1.2 Perustele, miten yhteistyöhanke vastaa liikkuvuushaun erityistavoitteisiin:

 • kerro, miten yhteistyöhanke vahvistaa maiden välistä tieteellistä yhteistyötä
 • kerro, miten yhteistyöhanke edistää suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä ja vahvistaa tieteen laatua.

1.3 Esitä alustava suunnitelma seminaarista:

 • aikataulu, rakenne, teemat, puhujat, muut osallistujat
 • kerro, onko seminaari kokonaan tai osittain avoin, tai onko tietoa tutkimuksesta tarkoitus levittää muulla tavoin.

1.4 Erittele rahoitus:

 • kerro pääpiirteittäin, miten tutkimushankkeen suomalaisosapuolen rahoitus on järjestetty tai aiotaan järjestää (rahoituslähde ja summa).
 • erittele Akatemialta haettava rahoitus:
 • jos seminaari järjestetään ulkomailla, taulukoi henkilöt, joiden matkoihin rahoitusta haetaan, kerro heidän roolinsa seminaarissa (kutsuttu puhuja, muu esiintyjä, osallistuja) ja merkitse heidän osuutensa haettavasta rahoituksesta (ilmoita matkakulut ja elinkustannukset erikseen). Ilmoita näiden henkilöiden liikkuvuus myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”.
 • jos seminaari järjestetään Suomessa, erittele rahoitus, esimerkiksi kokoustilan vuokraan, kahvitarjoiluun, painatus- ja postituskuluihin. Rahoitusta voidaan myöntää seminaarin peruspuitteiden kattamiseen.
 • kerro, mihin haettavat summat perustuvat (esim. oman organisaation matkustusohjeistus, käytännön kokemus paikallisesta hintatasosta, tarjous kokouksen järjestämisestä).

2. Tutkimusryhmien esittely

2.1 Kerro seuraavien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot yhteistyöhankkeen kannalta:

 • suomalainen vastuullinen johtaja
 • vastuullinen johtaja Kiinassa – Ilmoita nämä tiedot myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteistyötahot (Collaborators)”.
 • muut suomalaiset ja ulkomaiset henkilöt, joille liikkuvuusrahoitusta ollaan hakemassa Akatemiasta tai Kiinan NSFC:stä.
 • Mainitse muut keskeiset suomalaisorganisaatiot ja niiden vastuuhenkilöt, jos tutkimus- tai seminaarikokonaisuus koostuu eri organisaatioiden toimijoista. Kustakin organisaatiosta on lähetettävä oma hakemus, jos rahoitusta haetaan eri organisaatioihin.

2.2 Kuvaile tutkimusympäristö:

 • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen tutkimusympäristö mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3 Kerro, miten tutkimusryhmät täydentävät toisiaan:

 • onko liikkuvuuden taustalla oleva tutkimusyhteistyö uutta vai aiemman jatkoa? Jos se on aiemman jatkoa, kerro, miten kauan yhteistyö on jatkunut ja mitkä ovat aiemmat tulokset (lyhyesti)
 • esim. tutkimuksen sisältö, tutkimusmenetelmät, -laitteistot
 • esim. kuinka tärkeä yhteistyöhanke on tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Nuorten tutkijoiden osallistaminen tai muu mahdollinen lisäarvo

3.1 Kerro liikkuvuusyhteistyön lisäarvosta

 • Kerro, miten yhteistyöhanke edistää tutkijankoulutusta ja/tai tutkijanuraa
 • Kerro näkemyksesi tutkimukseen osallistuvien nuorten tutkijoiden määrän ja kaikkien suunniteltujen vierailujen määrän suhteen
 • Perustele mahdollinen muu lisäarvo.

4. Yhteistyöhankkeen tuottama erityinen lisäarvo

4.1 Kerro, onko yhteistyöhankkeesta odotettavissa erityistä lisäarvoa seuraavien asioiden suhteen:

 • tulosten hyödynnettävyys (IPR) tieteellisesti, teollisesti tai sosiaalisesti
 • tiedonsiirto (esim. juniori-seniori-yhteistyö)
 • kestävyys ja laaja-alainen vaikuttavuus.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?