Tutkimussuunnitelman rakenne - liikkuvuuskutsu (2021)

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joissa kutsutaan tutkijoita Taiwanista tai Venäjältä Suomeen.

Tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää erillisenä PDF-liitteenä.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 5 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.  Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään yksi sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tutkimushankkeen ja liikkuvuussuunnitelman esittely sekä rahoituksen erittely

1.1 Kuvaile tutkimusta, jonka toteuttamiseksi haet rahoitusta tutkijaliikkuvuuteen

 • yhteistyöhankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • tutkimukselliset lähtökohdat ja mahdollinen alustava tutkimustyö
 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • toteutuksen aikataulu
 • odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen.

1.2 Kerro tutkimusaineistosta (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmistä

 • käytettävä tutkimusaineisto ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat
 • käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.

1.3 Esitä liikkuvuussuunnitelma

 • kerro suunnitellut liikkuvuusajanjaksot (esim. 3 viikkoa kesällä 2022), jolloin kutsuttujen on tarkoitus vierailla Suomessa. Kerro myös kunkin vierailun päätarkoitus. Ilmoita vierailut myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”.

1.4 Erittele rahoitus

 • kerro pääpiirteittäin, miten yhteistyöhankkeesi tutkimusrahoitus on järjestetty (rahoituslähde ja summa). Huomaa, että Akatemian liikkuvuusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuskuluihin tai palkkoihin, vaan vierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin Suomessa.
 • erittele Akatemialta haettava rahoitus kunkin kutsuttavan suhteen erikseen: kuinka monta matkaa rahoituskauden aikana aiotaan tehdä, mikä on matkakulujen osuus, mikä on elinkustannusten osuus ja mihin haettavat summat perustuvat (esim. Akatemian apurahataulukko, oman organisaation matkustusohje tai käytännön kokemus paikallisesta hintatasosta).

2. Hakijan ja kutsuttavan ansiot ja tutkimusympäristö

2.1 Kerro seuraavien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot yhteistyöhankkeen kannalta. Kerro myös kutsuttavan tutkijanuran vaihe. (Esim. Venäjä: aspirant, kandidat nauk, PhD)

 • hakija
 • ulkomainen kutsuttava – Ilmoita nämä tiedot myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteistyötahot (Collaborators)”.

2.2 Kuvaile tutkimusympäristö

 • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen tutkimusympäristö mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

3. Nuorten tutkijoiden osallistaminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen tai muu erityinen hyöty

3.1 Perustele, miten yhteistyöhanke vastaa liikkuvuushaun erityistavoitteisiin

 • Kerro, miten yhteistyöhanke edistää tutkijankoulutusta ja/tai tutkijanuraa
 • kerro, miten yhteistyöhanke vahvistaa maiden välistä tieteellistä yhteistyötä
 • kerro, miten yhteistyöhanke edistää suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä.

3.2 Kuvaile yhteistyön lisäarvo

 • onko liikkuvuusyhteistyö uutta vai aiemman jatkoa? Jos se on aiemman jatkoa, kerro miten kauan se on jatkunut ja lyhyesti aiemmista tuloksista.
 • tutkimuksen sisältö, tutkimusmenetelmät, -laitteistot
 • kuinka tärkeä yhteistyöhanke on tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi

3.3 Perustele mahdollinen muu lisäarvo

 • tulosten hyödynnettävyys (IPR) tieteellisesti, teollisesti tai sosiaalisesti
 • tiedonsiirto (esim. juniori-seniori-yhteistyö)
 • kestävyys ja laaja-alainen vaikuttavuus.

4. Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 1 sivu) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?