Suomi edistää kvanttivallankumousta EU:n etujoukoissa

25.4.2023

Suomen Akatemia ja Business Finland ovat tukeneet jo pitkän aikaa kvanttiteknologian huipputason tutkimusta ja innovaatiotoimintaa Suomessa. Maahamme on muodostunut poikkeuksellisen monipuolinen kvanttiteknologian ekosysteemi jopa Euroopan mittapuulla. Kvanttialan huippuosaamista tulee jatkossakin tukea kunnianhimoisesti sekä kansallisella että EU-tasolla. Pohjoismaisella ja eurooppalaisella yhteistyöllä voidaan luoda globaalisti merkittävää tulevaisuuden liiketoimintaa, joka on sijoitus Suomen ja koko Euroopan hyvinvointiin.

Tulevaisuudessa kvanttiteknologian odotetaan mullistavan elämämme tavoilla, joita tuskin osaamme kuvitellakaan. Kvanttilaskenta voi tarjota ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen mallintamisesta uusien lääkkeiden kehittämiseen ja kyberturvallisuuteen. Kvanttilaskennan potentiaaliset sovellutukset ovat valtavat, ja niiden odotetaan tuottavan enemmän tuloja kuin itse kvanttilaskentaan perustuvan liiketoiminnan.

Suomessa, Pohjoismaissa ja koko Euroopassa on erinomaista kvanttiosaamista. Kvanttitietokoneiden ja innovaatioekosysteemien rakentamiseen on myös jo investoitu merkittävästi. Euroopan on kuitenkin oltava vielä kunnianhimoisempi asiassa ja panostettava enemmän kvanttialan tutkimukseen, innovointiin ja kaupallistamiseen, jotta merkittävä liiketoiminta syntyisi Eurooppaan eikä valuisi Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Euroopan laajuisesti on myös tehtävä laajaa yhteistyötä kvanttiekosysteemien kehittämiseksi ja samalla varmistettava, että Suomen ja Pohjoismaiden jo olemassa olevaa erinomaista kvanttiteknologian ekosysteemiä hyödynnetään täysimääräisesti. Näin todettiin Brysselissä 30.3.2023 järjestetyssä Nordic-Baltic Quantum -tapahtumassa.

Suomi kvanttiosaamisen kärjessä

Nordic-Baltic Quantum -tilaisuus oli hyvä osoitus siitä, että yhteistä tahtoa EU-yhteistyön vahvistamiseen löytyy. Tapahtumassa Baltian ja Pohjoismaiden kvanttiyhteisöt esittelivät kansallisille ja EU:n päättäjille laajaa kvanttiosaamistaan T&I-aloilla. Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerolan ja Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopolan avauspuheenvuoroissa korostettiin Suomen erinomaista kvanttiosaamista sekä eurooppalaisen yhteistyön ja TKI-rahoituksen tärkeyttä. Lisäksi alleviivattiin kvanttiteknologioiden merkitystä EU:n strategiselle autonomialle.

Yksityisiä ja julkisia investointeja tehdään paljon maailmanlaajuisesti ja Euroopassa. Pohjoismaissa on kuitenkin jo nyt erinomainen kvanttiteknologiaekosysteemi, joka perustuu pitkäaikaiseen sitoutumiseen huipputason tutkimukseen. Sen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on koko Euroopan edun mukaista. – Paula Eerola

Suomalaista kvanttiteknologian huippuosaamista esittelivät Antti Vasara (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), Tiina Kupila-Rantala (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy), Pertti Hakonen (Aalto-yliopisto / InstituteQ), Erja Heikkinen (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja Sabrina Maniscalco (Helsingin yliopisto / InstituteQ / Algorithmiq Ltd). Suomalaisista yrityksistä mukana olivat IQM, QuontrolOx ja SemiQon.

Euroopan komissiosta kvanttitapahtumassa puhumassa olivat Gustav Kalbe (DG CNCT), Kristine Rudzite-Stejskala (DG DEFIS) sekä Christian Trefzger (DG CNCT). Komission pääviesti oli, että Euroopassa tulee investoida kvanttiteknologian teollistamiseen ja kaupallistamiseen sekä kehittää kokonaisvaltaista EU-kvanttiekosysteemiä. Vuonna 2018 käynnistettyä EU:n Quantum Technology -lippulaivaohjelmaa pidettiin merkittävänä esimerkkinä kvanttiteknologian saattamisesta strategisesta prioriteetista käytännön sovellutusten hyödyntämiseen.

Gustaf Kalben mukaan teollisen infrastruktuurin rakentaminen on ratkaisevaa, jotta kvanttiteknologia saadaan tuotua massamarkkinoille seuraavien vuosikymmenten aikana. Skaalautumisen kannalta olennainen haaste tulee olemaan kvantti-innovaatioiden mukauttaminen tuotantoprosessien ja -kustannusten realiteetteihin. Euroopan innovaationeuvoston EIC:n kvanttialan ohjelmapäällikkö Samira Nik myös huomautti, että Euroopassa on puutetta juuri innovaatiorahoituksesta, joka koskee lab-to-market-siirtymävaihetta ja toimintojen skaalaamista.

EU:n on oltava kunnianhimoinen ja investoitava teknologiaan ja osaamiseen. - - Meidän on varmistettava, että merkittävä liiketoiminta syntyy ja pysyy EU:ssa. Emme saa päätyä samaan tilanteeseen kuin tekoälyn, alustatalouden tai pilvipalveluiden osalta, jossa liiketoiminnan arvonluonti keskittyy suuriin yhdysvaltalaisiin yrityksiin, vaikka EU:ssa tehdään merkittävää tutkimusta aiheesta. – Nina Kopola

Kvanttiosaaminen Suomessa on vuosikymmenten työn tulos 

Suomalaiset kvanttitutkijat ja -yritykset ovat menestyneet EU:n rahoitushauissa, ja he ovat olleet mukana myös EU:n Quantum Technology -lippulaivan toiminnassa.

Suomen Akatemia on rahoittanut kvanttitutkimuksen huippuyksikköjä jo vuodesta 1995. Huippuyksiköillä on ollut merkittävä rooli yritysten välisen yhteistyön ja startup-yritystoiminnan edistämisessä. Tästä loistavana esimerkkinä on suomalainen IQM, joka on merkittävä kvanttitietokoneiden kehittäjä ja valmistaja EU:ssa. Kvanttitieteen juuret Suomessa ulottuvat vuoteen 1965, jolloin Otaniemeen perustettiin kylmälaboratorio, joka myöhemmin mahdollisti kvantti-ilmiöiden tutkimisen.

Tällä hetkellä Akatemian rahoittama Quantum Technology Finland -huippuyksikkö yhdistää alansa tieteellisen ja teknologisen kärkiosaamisen sekä tätä tukevan huipputason tutkimusinfrastruktuurin. Näköpiirissä olevia sovellusalueita ovat muun muassa kvanttisensorit, -simulaattorit, -kommunikaatio ja -laskenta, joiden tuomat tieteelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt voivat olla mullistavia.

Business Finland käynnisti puolestaan joulukuussa 2022 Quantum computing -kampanjan, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen globaalisti houkutteleva ekosysteemi ratkaisemaan suomalaisten ja ulkomaisten yritysten liiketoiminnan haasteita kvanttilaskennan avulla. Kaksivuotinen kampanja on suunnattu erityisesti ohjelmistojen ja sovellusosaamisen kehittämistä varten, joiden liiketoimintapotentiaali on valtava.

Eurooppalaisen yhteistyön merkitys

Euroopan maat eivät pärjää yksittäin voimistuvan suurvaltakilpailun keskellä, minkä vuoksi paras vaikuttavuus saavutetaan yhteistyöllä. Nordic Quantum on uusi pohjoismainen konsortio, joka perustuu vuosikymmeniä jatkuneeseen hedelmälliseen maidenväliseen yhteistyöhön. Konsortion tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti johtava kumppani kvanttiteknologian alalla ja synnyttää erityisesti korkeasti koulutettua työvoimaa ja vahvaa alueellista yhteistyötä.

Pienillä EU-mailla voi olla mitä merkittävin rooli EU:n kvanttiteknologian kehittämisessä. Meidän on myös otettava huomioon kaksikäyttöteknologian osaaminen ja se, kuinka voimme puolustaa demokratiaa, jota me yhdessä vaalimme. Kvanttiteknologian ja siihen laajasti liittyvän liiketoiminnan kehittäminen on Euroopalle sekä välttämättömyys että mahdollisuus. – Nina Kopola

Pelkästään huippuosaaminen ei takaa Euroopalle menestystä kvanttivallankumouksessa. Kilpailu on kovaa: Kiina investoi ylivoimaisesti eniten kvanttiteknologian julkiseen rahoitukseen ja on suurin kvanttiaiheisten patenttien haltija. Myös Pohjois-Amerikka on kvanttilaitteistojen ja -ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Euroopalla on kuitenkin mahdollisuus nousta kvanttiajan voittajaksi investoimalla kunnianhimoisesti laitteistoihin, ohjelmistoihin ja kvanttiteknologian sovellutuksiin. Tämä edellyttää laaja-alaista osaamisen kehittämistä koulutuksessa, it-yrityksissä ja kvanttilaskentaa soveltavissa yrityksissä.

On myös tärkeää, että Suomen ja koko Euroopan tasolla panostetaan kvanttialan innovaatioiden kehittämiseen ja korkealaatuisen tutkimuksen tulosten kaupallistamiseen. Lisäksi on ennakoitavissa, että osaajapula voi hyvinkin muodostua kvanttialan kehityksen hidasteeksi, minkä takia laaja-alaiseen koulutukseen tulee panostaa.

Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus BKT:stä neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lisätä korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten määrää ja tasoa. Meillä on siis edessämme poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet investoida entistä enemmän uusien, disruptiivisten teknologioiden kehittämiseen. – Paula Eerola

The European Quantum Software Institute -aloite keskittyy kvanttiohjelmistojen tutkimukseen ja koulutukseen Euroopassa. Nordic-Baltic Quantum -tilaisuudessa esityksen aloitteesta piti Latvian yliopiston professori Andris Ambainis, joka korosti ohjelmistokoulutuksen ja lahjakkuuksien houkuttelemisen tärkeyttä Euroopassa. Ohjelmistopuolen rahoitus on toistaiseksi ollut Euroopassa riittämätöntä, ja sitä tulisi lisätä merkittävästi. Tähän päämäärään tähtää myös Business Finlandin Quantum computing -kampanja.

Lisätietoja:

Kirjoittaja: Touko Närhi työskentelee korkeakouluharjoittelijana Fili-toimistolla Brysselissä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?