Euroopan Innovaationeuvoston pilotointivaiheen vaikuttavuusraportti on julkaistu

5.11.2020

Euroopan komissio on julkaissut vaikuttavuusraportin Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) pilotointivaiheesta. European Innovation Council Pilot Impact Report 2020 on laadittu yhteistyössä EIC:n neuvoa-antavan ryhmän kanssa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmakauden (H2020) lopulla vuosina 2018-2020 toteutetun pilotin avulla on testattu kokonaisuutta, jolla olisi mahdollista tukea eurooppalaisia läpimurtoteknologioita ja teknologisia innovaatioita (EIC Pathfinder -tutkimushankkeet) yritysten hyödynnettäviksi ja yritysskaalaukseen (EIC Accelerator) asti.

EIC-pilotin vaikuttavuusraportissa tuodaan esille muun muassa maakohtaisia lukuja rahoitetuista yrityksistä ja tutkimushankkeista sekä avataan hakujen valintaprosesseja. Raportissa selvitetään myös, miten keskeiset neuvoa-antavan ryhmän laatimat vaikuttavuusindikaattorit (Key Performance Indicators) ovat jo tähän mennessä toteutuneet yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden sekä ohjelman houkuttelevuuden näkökulmista. 

FET-rahoitusmuodoista EIC Pathfinderiin

Vaikuttavuusraportissa Future and Emerging Technologies (FET) -yhteistyöhankkeiden tarkastelu perustuu rinnakkaiseen “Voices from the Future” -dokumenttiin, joka summaa FET-hankkeiden kehitystä peräti 30 vuoden ajalta. Pääpaino on kuitenkin nykyisen H2020-puiteohjelman FET-hankkeilla, jotka avasivat tulevaisuuden teknologiakehityksen kaikille aloille sekä käynnistivät kolmen Euroopan tasoisen teknologialippulaivan toiminnan. FET-instrumentilla voidaan nyt toteuttaa täysin uudenlaisia tutkijalähtöisiä ideoita tulevaisuuden teknologioista monitieteisessä yhteistyössä EIC Pathfinderina. EIC Pathfinderilla on puolestaan tärkeä perusta tulevassa EIC-kokonaisuudessa, jossa tavoitellaan Euroopan teknologista johtoasemaa. FET-raportin esipuheen on kirjoittanut komission pääosaston johtaja Thomas Skordas (DG CONNECT) ja oman todistuksensa instrumentin tärkeydestä antaa muun muassa vuoden 2014 lääketieteen nobelisti, professori Edvard I. Moser.

EIC-pilotin Pathfinder-osuus on kattanut H2020-puiteohjelman FET-rahoitusmuodoista tutkijalähtöisen FET Open- ja temaattisen FET Proactive -rahoituksen. Tutkimushankkeet jaetaan raportissa sekä niiden tuottamien teknologiamuotojen että sovellusten hyödynnettävyysalojen mukaan. Eniten pilottivaiheen hankkeissa on tutkittu uusia teknologiasovelluksia terveyden alalla sekä digitaali- ja ICT-teknologiassa. Muut rahoitetut teknologiahankkeet edustavat teollisuuden ja infrastruktuurin, energian ja vihreän ympäristön sekä ruoantuotannon ja maatalouden aloja.

FET-haut ovat olleet yksi H2020-puiteohjelman kilpailluimmista rahoitusmuodoista, joissa suomalaisten tutkijoiden osallistumisluvut ovat kasvaneet ja onnistumiset parantuneet puiteohjelmakauden loppua kohden. Suomeen on saatu vuoden 2020 puoliväliin mennessä yhteensä noin 30 miljoonaa euroa rahoitusta 36 FET Open ja 14 FET Proactive -osahankerahoituksen muodossa. Suomesta on osallistuttu osahankkeilla yhteensä 25 FET Open konsortioon, ja niistä seitsemässä hankekoordinaattorina. 11 FET Proactive -konsortioissa on puolestaan ollut kolme hankejohtajaa Suomesta. Esimerkkinä FET-hakujen  ansioituneesta tutkimusyhteistyöstä voidaan pitää Suomesta koordinoitua QuProCs (Quantum Probes dor Complex Systems)  -hanketta, joka EIC-pilottiraportin mukaan on päässyt viiden eniten julkaisuja tuottaneiden hankkeiden listalle.

Suomalaiset yritykset menestyivät pilottivaiheen hauissa hyvin

EIC Acceleratorin yritysinstrumentin pohjana on toiminut lähinnä H2020 SME (Small and medium-sized enterprises) -instrumentti. Instrumentin uutuus pilottivaiheessa oli suoran tukimuotoisen rahoituksen yhdistäminen pääomarahoitukseen (grant + equity). Eurooppalaisen pääomarahoituksen toteuttamiseksi perustettiin kesällä 2020 oma erillinen rahastonsa, EIC Fund

Suomalaiset yritykset ovat menestyneet EIC-pilottivaiheen hauissa hyvin: Suomeen on saatu koko H2020-puiteohjelman aikana 162 rahoitusta. Suomi kuuluu myös niiden viiden maan joukkoon, joiden yritykset ovat saaneet enemmän yhteisrahoitteista (blended finance) rahoitusta kuin pelkästään tukimuotoista (grant only) rahoitusta. Pilotin aikana suomalaisyritykset ovat lisäksi onnistuneet muun jatkorahoituksen hankinnassa. Suomalaisella yritystoiminnalla on myös osansa terveyssektorin tekoälysovelluksissa, joilla on merkitystä Covid-19-pandemiasta selviytymisessä.

Kohti Horisontti Eurooppaa

EIC on yksi Horisontti Euroopan (2021-2027) tärkeimmistä uutuuksista, jonka kokonaisuutta vielä kehitetään pilotointivaiheestaan. Komissio on ehdottanut EIC:lle noin 10 prosentin rahoitusosuutta koko puiteohjelmasta. Komission ehdotus pitää sisällään jaon avoimiin ja temaattisiin hakuihin kussakin EIC-vaiheessa, joita ovat nyt Pathfinder, Transition ja Accelerator. Näistä Transition-osuus nähdään merkittävänä uutena askeleena tutkimustulosten hyödyntämisessä. Sen toteutukseen ja rahoitukseen liittyy eniten toiveita ja epävarmuutta.

Alustavissa kaavailluissa hakukelpoisia Transition-vaiheessa olisivat ne hakijat, jotka vievät eteenpäin tutkimustuloksia H2020-ohjelman Pathfinder -hankkeista sekä myös sellaisista Euroopan Tiedeneuvoston (ERC) rahoittamista hankkeista, joissa idean kaupallinen toteuttamiskelpoisuus on jo testattu. Myös Accelerator etsii vielä lopullista muotoaan. Ohjelmallisten portfolioiden toteuttamisen tueksi on palkattu muun muassa temaattisia EIC-ohjelmapäälliköitä, joilla on asiantuntemusta tutkimustulosten hyödyntämisen edistämisestä ja yritystoiminnan tukemisesta. 

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?