EU:n kumppanuusohjelmat tärkeitä tutkimusorganisaatioille ja Suomen Akatemialle

14.10.2020

Suomen Akatemia selvitti keväällä 2020 Akatemian osallistumista EU-pohjaiseen rahoittajayhteistyöhön eli eurooppalaisiin kumppanuusohjelmiin. Tarkasteltavina olivat Horisontti 2020 -puiteohjelman ERA-NET-ohjelmat, Joint Programming -aloitteet (JPI), European Joint Programme (EJP), Coordination and Support Action (CSA) -aloitteet sekä itsenäisten kansainvälisten rahoittajaverkostojen haut. Selvityksessä analysoitiin rahoitustietoja – sekä tehtiin kyselyt yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuspalveluiden edustajille sekä kumppanuuksista vastaaville Akatemian virkahenkilöille.

Horisontti 2020 -puiteohjelman aikana, vuoden 2019 loppuun mennessä, Akatemia osallistui 32 eri kumppanuuteen. Näiden kautta Akatemia on ollut mukana 46 haussa, joita se on rahoittanut yhteensä noin 32,3 miljoonalla eurolla. Näissä on rahoitettu 145 tutkimushanketta suomalaisissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Hankerahoitusta on saanut 25 suomalaista tutkimusorganisaatiota.

Akatemia on jakanut kumppanuusrahoitusta biotieteiden, terveyden ja ympäristöalojen kumppanuuksille 22 miljoonalla eurolla, mikä on noin 68 prosenttia koko rahoitussummasta. Kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden alojen kumppanuuksia on rahoitettu noin 7,1 miljoonalla eurolla, mikä on 22 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Luonnontieteiden ja tekniikan alojen kumppanuuksien kokonaisvolyymi on puolestaan 3,2 miljoonaa euroa eli kymmenen prosenttia kokonaisrahoituksesta.

Kumppanuuksien kautta Akatemia on ollut mukana tukemassa tutkimustyön ohella tutkijoiden lisäkoulutusmahdollisuuksia, yhteistyöfoorumeja sekä nuorten tutkijoiden tukitoimia, joita ovat muun muassa julkaisu- ja posteripalkinnot sekä verkottaminen liikkuvuuden edistämiseksi. 

Kumppanuudet kansainvälistävät suomalaista tiederahoitusta

Tutkimuspalveluille suunnatun kyselyn vastausten perusteella sekä kumppanuushaut että puiteohjelman konsortiohankehaut ovat tutkimusorganisaatioille keskeisiä rahoitusmuotoja. Niiden kautta rahoitettua tutkimusta pidetään tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kumppanuushakuja pidetään hallinnollisesti helpompina hakijaorganisaatiolle konsortiohankehakuihin verrattuna. Tutkimusorganisaatioiden mukaan kumppanuushankkeet edistävät EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä enemmän kuin konsortiohankkeet.

Kumppanuuksien kautta saadaan myös EU:n tutkimusrahoitusta suomalaisille tutkimusorganisaatioille. Kansallinen rahoittajayhteistyö Suomen Akatemian, Business Finlandin ja ministeriöiden kesken mahdollistaa myös sektorirajat ylittävien hankekonsortioiden muodostamisen, esimerkkeinä WoodWisdom- ja ForestValue-kumppanuudet.

Kumppanuusyhteistyöllä Suomen Akatemia osallistuu myös eurooppalaisen tutkimusalueen ERA:n vahvistamiseen. Lisäksi kumppanuudet vahvistavat Akatemian yhteistyötä ja näkyvyyttä muiden rahoittajaorganisaatioiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti, ja Suomen tiedepoliittista näkyvyyttä Euroopan komissiossa ja puiteohjelmissa.  

Kumppanuusverkostoissa edistetään myös eurooppalaisen tutkimusalueen tutkimusyhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Akatemian vuosien 2017-2021 kansainvälisen linjauksen mukaan Akatemia tekee globaalia yhteistyötä pääosin monenkeskisissä verkostoissa.

Selvityksen mukaan suomalaisilla tutkijoilla on kumppanuushankkeita ainakin 36 EU:n ulkopuolisessa maassa. Tärkeimmät EU:n ulkopuoliset partnerimaat ovat Norja, Yhdysvallat ja Kanada. Globaalien kumppanien määrä vaihtelee suuresti verkostoittain ja hankkeittain.

Uusi puiteohjelmakausi tuo muutoksia kumppanuuksiin

Uuden vuosien 2021-2027 Horisontti Eurooppa -puiteohjelman myötä Euroopan komissio pyrkii yksinkertaistamaan kumppanuusrakennetta. Muutosten tavoitteena on muodostaa suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia, siirtyä pitkäjänteisempään suunnitteluun sekä vähentää ERA-verkostojen ja -hakujen päällekkäisyyttä. Tässä työssä Akatemian tiedeasiantuntijat ovat aktiivisesti mukana.

Suomen Akatemia osallistuu tieteellisten toimikuntiensa priorisoimiin Horisontti Euroopan yhteisrahoitteisiin kumppanuuksiin, joiden ensimmäiset haut tutkijoille avautuvat näillä näkymin vuonna 2022. Horisontti 2020 -ohjelman aikaiset vanhat verkostot ja uudet kumppanuudet toimivat rinnakkain useita vuosia.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 0295 33 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?