Kestävän kehityksen periaatteet osaksi tutkimusrahoituksen tavoitteita

27.2.2018

Suomen Akatemian hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.2. Akatemian kestävän kehityksen sitoumuksen. Hallitus käsitteli kokouksessaan myös Suomen Akatemian tulevan toimikuntauudistuksen vaikutuksia, muun muassa toimikuntien toimialaluokitusta.

Kestävän kehityksen sitoumuksen mukaan Akatemia ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet tutkimusrahoituksessaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet kattavat laajasti yhteiskunnan eri alueita. Aihe nähdään tärkeäksi myös tutkimusrahoituksessa, koska Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta näiden tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa niiden merkitystä tutkimusrahoitustoiminnassa ja tutkimuksen toteuttamisessa. Lisäksi sitoumuksen tavoitteena on aktiivisella vaikuttavuusviestinnällä tuoda esille tutkimuksen mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä.

Suomen Akatemia edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista rahoittamissaan hankkeissa osana hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijoita kannustetaan esittämään tutkimussuunnitelmassaan, osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta, miten hanke edistää kestävää kehitystä ja vastaavasti hankkeen loppuraportissa kertomaan, miten hanke on edistänyt kestävää kehitystä.

Kestävä kehitys huomioidaan myös akatemiaohjelmateemoja ja muiden temaattisten rahoitusmuotojen sisältöjä valmisteltaessa.

Suomen Akatemian hallitus käsitteli kokouksessaan myös eduskunnassa käsittelyssä olevan lakiehdotuksen mukanaan tuomia muutoksia. Suomen Akatemiaa koskevan valtioneuvoston asetusehdotuksen mukaan Akatemiassa olisi vuoden 2019 alusta alkaen neljän toimikunnan sijaan kolme toimikuntaa. Muutoksen takia toimikuntien toimialat on käyty läpi ja määritelty vastaamaan uutta kolmen toimikunnan mallia (pdf).

Akatemian hallitus päättää vuosittain siitä, miten Akatemian käytössä oleva tutkimusrahoitus jaetaan eri toimikuntien välillä. ”Toimialajako ei kerro siitä, kuinka suuri rahoitus kullakin toimikunnalla on vuosittain käytettävissään. Toimikuntauudistuksen yhteydessä Akatemiassa ei ole tehty päätöksiä siitä, että siirtyminen kolmeen toimikuntaan vaikuttaisi tieteenalojen rahoitusosuuksiin”, sanoo Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Heikki Ruskoaho.

Suomen Akatemia määritellään lakiehdotuksessa jatkossa tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi, mikä vastaa nykyistä muotoilua paremmin muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Valtioneuvosto antoi torstaina 8.2. eduskunnalle asiaa koskevan esityksen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2018.

Lisätietoja

  • Hallituksen puheenjohtaja, professori Heikki Ruskoaho,
     p. 050 448 0772, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?