Keskushermosto muuttuu ikääntyneillä heikentäen liikkeiden hallintaa

26.9.2018

Ikääntyneiden keskushermosto reagoi liikkeeseen ja aktivoi lihasten supistamisen eri tavoin kuin nuorilla. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston tutkijan Simon Walkerin johtamasta tutkimuksesta, joka tehtiin Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoituksella. Walkerin ryhmä löysi myös yhteyksiä kyvystä liikkua ja valvoa tasapainoa.  

Useiden tutkimusten avulla testattiin terveitä alle 35-vuotiaita ja vanhempia 65-75-vuotiaita henkilöitä, jotka eivät liikkuneet säännöllisesti. Tulokset osoittivat, että vanhempien koehenkilöiden keskushermostotoiminta on muuttunut.

Ikääntyneiden keskushermosto aktivoi lihasten supistamisen eri tavoin kuin nuorilla

Ensimmäisessä tutkimuksessa molempia jalkoja liikutettiin itsenäisesti ylös ja alas erikoisrakenteisella laitteella ja samalla tallennettiin aivosignaaleja aivomagneettikäyrällä. Sitten tulokset analysoitiin mittaamalla kahden signaalin samankaltaisuutta, tässä tapauksessa aivosignaalien taajuutta ja jalkojen liikkeen esiintymistiheyttä. Tuloksena oli, että vanhemmilla osallistujilla oli voimakkaampi yhteys näiden signaalien välillä. Tämä liittyi myös vartalon heilahteluun paikallaan seisomisen aikana.

”Tulkitsemme näiden havaintoja merkitsevän sitä, että niillä, jotka tarvitsevat suurempaa aivojen käsittelyä, kyky tuntea liike on heikentynyt. Siksi he eivät yhtä tehokkaasti hallitse liikettä tai seisomista”, kertoo Walker.

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin kahden reisilihaksen välistä yhteistoimintaa supistumisen aikana. Vanhemmilla koehenkilöillä oli vähemmän sitä. Walkerin mukaan tämä tarkoittanee, että he eivät pysty kontrolloimaan jalkojen lihaksia yhtä hyvin kuin nuoret.

Koehenkilöillä pyrittiin parantamaan keskushermostotoimintaa liikunnan avulla. 14 viikon voimaharjoittelu ei kuitenkaan muuttanut ikääntyneiden lihasten yhteensopivuuden tasoa. ”Emme vielä tiedä, eivätkö tämäntyyppiset interventiot edistä keskushermoston toimintaa, eikö interventio kestä tarpeeksi kauan, eivätkö vanhempien yksilöiden keskushermoston muutokset eivät ole palautettavissa, vai onko kyse kaikkien näiden yhdistelmästä”, kuvaa Walker tutkimuksessa epäselväksi jääneitä seikkoja.

Edellä mainitut tulokset on saatu terveillä ikääntyneillä. He ovat fyysisesti aktiivisia ja he hallitsevat hyvin tasapainon. Silti tulosten mukaan heidän keskushermostotoimintansa on heikentynyt.

”Siksi on todennäköisesti muita mekanismeja, joita on parannettava toiminnan tason säilyttämiseksi. Lisäksi on ilmeistä, että kun vanhemmat ihmiset tuottavat voimaa vapaaehtoisesti, liikettä ohjaavat sähköiset signaalit ovat erilaisia verrattuna nuoriin. Siksi ikääntyminen ei muuta pelkästään liikkeen tunnistamista vaan myös itse käskyä supistumaan. Meidän pitää jatkaa tutkimusta ja suunnitella toimenpiteitä sekä testejä selvittääksemme, ovatko nämä muutokset palautettavissa”, arvioi Walker.

Lisätietoja

  • tutkija Simon Walker, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3732, etunimi.sukunimi(at)jyu.fi

Artikkelit:

  1. Piitulainen, Seipäjärvi, Avela, Parviainen, Walker. Cortical proprioceptive processing is altered by aging. Frontiers in Aging Neuroscience. 10:147, 2018. DOI: 10.3389/fnagi.2018.00147
  2. Walker, Avela, Wikgren, Meeusen, Piitulainen, Baker, Parviainen. Aging and strength training influence on common inputs to alpha-motoneurons during low- and high-force isometric knee extensions. 23rd annual ECSS-congress book of abstracts. p. 48, 2018.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?