Akatemian missioehdotukset seuraavaan puiteohjelmaan

21.8.2018

Ilmastoneutraalius, puhdas vesi sekä terveet ja hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat keskeisiä tavoitteita, joihin Suomen Akatemian mielestä tulisi erityisesti panostaa EU:n yhdeksännen puiteohjelman (2021-2027) missioissa. Komission esityksen mukaan seuraavaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan sisältyy missioita, jotka kiinnostavat laajasti kansalaisia ja eri toimijoita sekä ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Missioiden tulisi kannustaa rikkomaan tieteenalojen ja sektoreiden rajoja, yhdistää eri toimijoita ja johtaa uusiin vaihtoehtoisiin ratkaisumalleihin.

Suomen Akatemia on tehnyt kolme ehdotusta missioiksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä sekä kasvihuonekaasujen ja mustan hiilen ongelmien ratkaisut edellyttävät korkeatasoista tutkimusta, uusia teknologisia ratkaisuja, asenteiden muutosta sekä poliittisia ratkaisuja paikallisesti, kansallisesti, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Akatemian missioehdotus Climate-Neutral Europe 2045 (pdf) nostaa nämä esille.

Puhtaan veden huono saatavuus heikentää sekä yhteiskuntien että ekosysteemien turvallisuutta ja ihmisten terveyttä. Akatemia nostaa esille missioehdotuksessa Clean Water for All (pdf) tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan pohjautuvan vesien ekosysteemien suojelun, saastumisen vähentämisen, jätevesien käsittelyn kehittämisen, uusien teknologisten ratkaisujen tuottamisen, lainsäädännön kehittämisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön merkityksen tulevaisuuden vesiturvallisuudessa.

Lasten ja nuorten terveys ja henkinen hyvinvointi ovat perusta, jolle tulevaisuuden Eurooppa rakennetaan. Akatemia esittää missioehdotuksessaan Playful Europe 2030 (pdf), että lasten ja nuorten liikkumisen ja ruokailutottumusten parantamiseen tähtäävää tutkimustyötä ja innovaatiotoimintaa lisätään. Näin edesautetaan ylipainon sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien vähenemistä yhteiskunnassa.

Suomen Akatemia on jo aikaisemmin ottanut kantaa seuraavaan puiteohjelmaan. Kannanotoissaan 29.11.2017 (pdf) ja 5.7.2018 (pdf, englanninkielinen) Akatemia on pitänyt missioita myönteisenä uudistuksena. Akatemian luottamushenkilöt ja henkilökunta tekivät ehdotuksia sopiviksi missioiksi. Näistä Akatemian hallitus valitsi kolme yllä olevaa. Komission esityksen mukaan puiteohjelmaan sisältyisi 6-8 missiota. Ne valitaan osana puiteohjelmaneuvotteluja tulevan vuoden aikana.

Ulkoministeriöltä 3,5 miljoonaa euroa kehitystutkimuksen akatemiaohjelmalle

Suomen Akatemian hallitus suuntaa kehitystutkimuksen akatemiaohjelmalle 3,5 miljoonaa euroa, jotka ulkoministeriö on osoittanut tutkimushankkeiden rahoitukseen vuosina 2019-2022. Akatemia ja ulkoministeriö ovat sopineet yhteistyöstä kehitystutkimuksen lisärahoituksessa.

Ohjelma käynnistyi viime maaliskuussa. Sen hankkeet kuvaavat ja tulkitsevat kehityksen ulottuvuuksia, auttavat ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsivät keinoja niiden poistamiseksi. Hankkeet ovat monitieteisiä ja ongelmalähtöisiä.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?