Riitta Maijala

Profi 2.0: Tukea tutkimuksen strategiseen kehittämiseen kevyemmällä hallinnoinnilla

24.9.2019

Yliopistojen tutkimuksen profiloitumista edistävää rahoitusta (nk. profirahoitus) on nyt myönnetty viisi kertaa, yhteensä 250 miljoonaa euroa. Vuodesta 2015 kertyneet kokemukset ovat osoittaneet, että rahoituksella on ollut kokoaan suurempi vaikutus tutkimuksen strategiseen johtamiseen ja seurantaan.

Rahoituksella on erityisesti vahvistettu kokonaisuuksia, vähennetty tieteenalan sisäistä pirstaleisuutta sekä edistetty monitieteellistä ja tieteidenvälistä yhteistyötä. Rahoitusmuodon arvioinnit löytyvät valtioneuvoston ja Akatemian sivulta pdf-tiedostoina.

Arvioinnit osoittavat, että profirahoitus on osoittautunut vaikuttavaksi rahoitusmuodoksi ja hakuprosessin läpinäkyvyyttä ja riippumatonta kansainvälistä vertaisarviointia arvostetaan yliopistoissa. Vaikka rahoituksen käyttö on ollut joustavaa, sen hakeminen ja hallinnointi on kuitenkin yliopistoissa koettu raskaaksi. Esille on siksi nousut tarve keventää niin hakuvaiheen kuin raportoinninkin edellyttämää hallinnollista työtä.

Viimeisen vuoden aikana olemme kehittäneet profiloitumisrahoitusmuotoa tiiviissä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Lähtökohtana on ollut säilyttää rahoitusmuodon oleelliset piirteet ja vähentää hallinnointiin kuluvaa aikaa. Suomen Akatemian hallitus päätti syyskuun kokouksessaan arviointikriteerien tarkistuksesta ja seuraava haku avataan keväällä 2020. Lähetämme vielä tänä syksynä hakuilmoituksen luonnoksen vakiintuneen tavan mukaisesti yliopistoille kommentoitavaksi.

Yliopistot valitsevat jatkossakin vapaasti teemansa ja toimensa

Jotkut yliopistot ovat omien strategisten valintojensa pohjalta hakeneet profihauissa rahoitusta aina uusille profiloitumisalueille toisten yliopistojen keskittyessä useammassa haussa samoihin teemoihin. Myös aiempia teemoja risteäviä profiloitumisalueita on sisältynyt hakemuksiin.

Tämä joustavuus on hyvä asia, sillä se mahdollistaa valintojen tekemisen jokaisen yliopiston omasta näkökulmasta sopivimmalla tavalla.  Jatkossakin rahoitusta voi siis hakea yhdelle tai useammalle profiloitumisalueelle. Nämä voivat olla uusia tai sellaisia, joille yliopisto on aiemmin hakenut profirahoitusta. Akatemian rahoitusosuus on edelleen 100 %.

Profi-rahoitusta on käytetty yliopistoissa pääasiassa tenure track -rekrytointeihiin. Rahoitusta on aina voinut hakea palkkojen lisäksi myös aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, laitteisiin, palvelujen ostoon, matkakustannuksiin ja muihin kustannuksiin. Profirahoituksella voi myös rahoittaa sellaisia tutkimusinfrastruktuureja, jotka eivät ole kansallisella tai ESFRI-tiekartalla tai joille TIK ei ole antanut rahoitusta. Jatkossakin säilytämme nämä mahdollisuudet. Samalla kannustamme paneelipalautteiden pohjalta yliopistoja pohtimaan laajasti niitä erilaisia toimia, joiden rahoittamisella profirahoituksesta saadaan suurin hyöty.

Haku kahden vuoden välein ja rahoituskaudet kuuteen vuoteen

Rahoitushaut toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi. Tämä muutos mahdollistaa rahoituskauden pidentämisen kuuteen vuoteen aiemman nelivuotisuuden sijasta. Alkuvuodesta 2020 avattavassa haussa on siten jaettavana yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2021-2026.

Näillä muutoksilla saamme vähennettyä hakemiseen kuluvaa työtä puoleen. Lisäksi tiukasta vuosieräjaottelusta voidaan luopua, koska 50 miljoonan euron rahoitus on nyt kokonaisuudessaan siirretty Akatemian myöntövaltuuteen. Näin myös rahoituksen raportointityötä yliopistoissa voidaan vähentää.

Poisvalinta-termistä luovutaan – yhteistyön tavoitteet ja toimet vahvemmin esille

Hakemuksissa on aiemmin pyydetty kuvaamaan myös poisvalintoja, jotka ovat liittyneet yliopistojen välisen työnjaon selkeyttämisen ja yhteistyön edistämiseen. Yliopistot ovat kokeneet poisvalintojen kuvaamisen haastavaksi.

Siksi jatkossa hakemuksissa ei pyydetä kuvaamaan poisvalintoja. Sen sijaan painopiste siirtyy aiempaa konkreettisempiin suunnitelmiin siitä, mitkä toimet edistävät yliopiston profiloitumisalueen kehittymistä tavoiteltuun suuntaan ja tasoon.

Suomen Akatemia kutsuu 1-2 kuukautta ennen haun sulkeutumista kaikki yliopistot keskustelemaan suunnitelluista profiloitumisalueista, niihin liittyvistä yhteistyö- ja työnjakomahdollisuuksista ja yliopistojen suunnittelemista kehittämistoimista.

Yliopistot voivat jatkossa kommentoida paneelilausuntoja

Hakuvaiheen keventämiseksi paneelin puheenjohtajan ja yliopistojen johdon välistä tapaamista ennen paneelihaastattelua ei enää järjestetä. Toki keskustelemme jatkossakin Akatemian toimesta puheenjohtajan kanssa ja voimme tarvittaessa välittää hänen viestejään hakijoille ennen paneelihaastattelua.

Kuten ennenkin, eurooppalaisten yliopistojen rehtoreista ja vararehtoreista koostuva paneeli arvioi hakemusten ja haastattelun pohjalta suunniteltujen toimien vaikuttavuutta ja realistisuutta, antaa lausunnon ja yleisarvosanan sekä asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen. Työnjaon ja yhteistyön erillisarvosanasta luovutaan arvioinnissa. Sen sijaan paneeli antaa jokaiselle profiloitumisalueille erillisarvosanat, jolloin lausunto on hakijalle hyödyllisempi.

Paneelilausuntojen valmistuttua lähetämme ne jatkossa yliopistoille mahdollisia kommentteja varten.  Näin rahoituksesta päättävän Akatemian yleisjaoston käsittelyssä ovat hakemusten ja paneeliarviointien lisäksi mukana myös yliopistojen kommentit paneelilausunnoista.

Ensimmäisten loppuraporttien ohjeistusta valmistellaan parhaillaan

Nyt päättyvien ensimmäisten profirahoitusten loppuraportointia kehitetään yhdessä yliopistojen kanssa. Tämä antaa hyvän pohjan myös tulevien rahoituspäätösten raportoinnin kehittämiseksi. Tavoitteena on, että merkittävä osa tiedoista olisi sellaista, joita yliopistot seuraavat ja keräävät muutenkin. On kuitenkin huolehdittava myös siitä, että loppuraportti antaa riittävän laajan kuvan rahoituksen käytöstä ja sen vaikuttavuudesta.

Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat jo tähän mennessä kommenteillaan ja näkemyksillään tukeneet profirahoituksen uudistamista. Uskomme, että uudistettu profirahoitus tukee jatkossakin vahvasti yliopistojen tutkimuksen strategista kehittämistä samalla kun sekä rahoituksen hakemiseen että sen seurantaan tarvitaan aiempaa vähemmän hallinnollista työtä.

Riitta Maijala, ylijohtaja
@RiittaMaijala

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?