Monitieteisyys haastaa kehittämään arviointikäytäntöjä

23.8.2018

Suomen Akatemiaan saapuneet hakemukset ovat vuosi vuodelta monitieteisempiä. Usein myös tutkitaan ilmiöitä, joiden tarkastelu vaatii useiden tieteenalojen osaamista. Tutkimusaiheiden muuttuminen monitieteisemmiksi vaikuttaa myös Suomen Akatemian arviointikäytäntöihin. Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualue kokeilee syyskuun 2018 haussa muutamia uusia paneelikokonaisuuksia. Hakukierrokselta saatuja kokemuksia hyödynnetään KY:n paneelikokonaisuuksien muodostamisessa jatkossa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualue (KY) on menneen talven ja kevään aikana pohtinut arviointikäytäntöjään. Toimikuntaan saapuneet hakemukset ovat yhä monitieteisempiä ja vaativat siten myös monitieteisen arvioinnin. Vastuualueella on jo nykyisellään useita monitieteisiä paneeleita, erityisesti yhteispaneeleita muiden toimikuntavastuualueiden kanssa. Ympäristö ja yhteiskunta -teemalla on jo useina vuosina järjestetty kulttuurin ja yhteiskunnan sekä biotieteiden ja ympäristön (BY) tutkimuksen yhteinen paneeli. Myös luonnontieteiden ja tekniikan (LT) kanssa KY:llä on ollut useina vuosina temaattisesti hieman vaihteleva yhteispaneeli. Syyskuun 2017 -haussa KY:llä ja LT:llä oli yhteispaneeli teemasta Human Factors and Technology Design. Nämä toimikuntien yhteispaneelit ovat olleet toimivia ja niitä jatketaan. KY:n omat paneelit ovat toki myös monitieteisiä ja paneeleihin valikoituvien hakemusten monialaisuus on otettu huomioon paneelien kokoamisessa.

Ilmiöpohjaisuus paneelissa

Jatkossa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus ottaa vielä aiempaa laajemmin huomioon hakemusten monitieteisyys ja ilmiöpohjaisuus. Akatemian kokeilukulttuurissa kokeiluja hyödynnetään kehittämisen tukena. Niinpä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus kokeilee syyskuun 2018 haussa muutamia uusia paneelikokonaisuuksia. Hakukierrokselta saatuja kokemuksia hyödynnetään KY:n paneelikokonaisuuksien muodostamisessa jatkossa.

Syyskuun 2018 haussa KY-vastuualue kokeilee yhtä ilmiöpohjaista paneelia, jonka teemaksi on valikoitunut muuttoliike. Tarkoitus on kerätä paneeliin laajalta pohjalta ja eri tieteenaloilta hakemuksia, joiden teemat keskittyvätmaahanmuuttoon, maastamuuttoon tai pakolaisuuteen. Paneelin asiantuntijat valitaan saapuneiden hakemusten perusteella ja he tulevat edustamaan useita tieteenaloja, mutta he ovat kaikki asiantuntijoita muuttoliikkeiden, globalisaation, integraation ja monikulttuurisuuden tutkimuksen aloilla.

Lisäksi KY kokeilee mahdollisimman tasakokoisten paneelien muodostamista. Akatemiassa kokeiltiin syyskuun 2017 haussa tietyissä rahoitusmuodoissa hakemusten paremmuusjärjestykseen asettamista paneeleissa. KY kokeili käytäntöä akatemiahankkeissa ja kokemukset olivat positiivisia sekä panelistien, virkamiesten että toimikunnan jäsenten mielestä. Toimikunnat käyttivät myös tätä tietoa hyväkseen päätöksenteossa. Hakijat näkevät arviointilausuntonsa kohdasta 3.1 ranking-sijansa ja rankattujen hakemusten määrän rahoitusmuodossa. Akatemia on päättänyt jatkaa kokeilua kaikissa syyshaun 2018 paneeleissa ja kaikissa rahoitusmuodoissa.

Hakemusten asettaminen paremmuusjärjestykseen onnistuu kuitenkin parhaiten, kun hakemuksia on paneeleissa tarpeeksi paljon vertailun mahdollistamiseksi ja kutakuinkin tasamääräisesti, jotta eri paneelien antamat ranking-sijat vastaisivat mahdollisimman hyvin toisiaan. Tämän vuoksi KY:ssä pyritään jaottelemaan saapuneet hakemukset kaksipäiväisiin paneeleihin, jolloin kussakin paneelissa olisi arvioitavana 50-60 hakemusta. Hakemusjoukko koostuu kuten ennenkin kolmesta rahoitusmuodosta: akatemiahankkeista, akatemiatutkijan hakemuksista ja tutkijatohtorin hakemuksista.

Tieteenaloja yhdistetään paneeleihin

Paneelien saaminen tasakokoisemmiksi vaatii tiettyjen samantyyppisten hakemusjoukkojen yhdistämistä yhteen paneeliin. Yhdistämistä on suunniteltu tieteenalalähtöisesti yhdistäen tieteenaloja toisiinsa. Näin ollen syyskuun 2018 paneeleissa voidaan samassa tieteenalapohjaisessa paneelissa arvioida esim. kielitieteen ja viestintätieteen hakemuksia tai psykologian ja neurotieteen hakemuksia.

Paneelikäytännöt pysyvät ennallaan ja paneeli kokonaisuudessaan päättää kunkin hakemuksen lopullisesta arviosta. Kunkin hakemuksen esiarvioi kaksi paneelin jäsentä, jotka laativat hakemuksesta kirjallisen lausuntoluonnoksen. Usein paneeleissa hakemuksen lukee tarkasti vielä kolmas paneelin jäsen, joka esittää arvionsa hakemuksesta suullisesti paneelikokouksessa. Lausuntoluonnosten pohjalta paneeli keskustelee hakemuksesta ja laatii siitä lopullisen arvionsa. Paneelityötä kehitetään edelleen tavoitteena tarjota aiempaa laadukkaampi arviointi hakemuksille, joilla on mahdollisuus tulla rahoitetuksi.

Syyskuun 2017 haussa arvosanajakauma perusrahoitusmuodoissa oli seuraava:

Syyskuun 2017 haun arvosanajakaumaKoko Akatemian tasolla on menossa myös muita kokeiluja ja uusia käytäntöjä, joihin myös kulttuurin ja yhteiskunnan vastuualue osallistuu. Akatemia siirtyy syksyn 2018 haussa porrastettuun toimikuntien päätöksentekoon. Keväällä 2019 päätökset akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorin rahoitusmuodoissa tehdään kahdessa vaiheessa siten, että selvästi kielteisen päätöksen saavista hakemuksista tehdään päätös mahdollisimman nopeasti paneelien jälkeen. Tavoitteena on saattaa päätös ja paneelipalaute hakijan tietoon aiempaa nopeammin ja jättää siten hakijalle enemmän aikaa mahdollisen uuden hakemuksen valmisteluun.

Edellä kuvattujen kokeilu- ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on kehittää Akatemian hallintoviraston toimintaa, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea hakijoita, hakemusten arvioijia ja toimikuntia. Akatemia toivoo hakijoilta palautetta uusista käytännöistä ja kokeiluista syyskuun 2018 hakukierroksen jälkeen. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukselle palautetta voi lähettää osoitteeseen ssh@aka.fi .

Satu Huuha-Cissokho, tiedeasiantuntija
@Satu_HC

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?