Seuranta ja raportointi

Hankkeiden seuranta ja raportointi

Strategisen tutkimuksen neuvoston lakisääteisiin tehtäviin (Laki Suomen Akatemiasta, 5 b §) kuuluu rahoitettujen hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Suomen Akatemia toteuttaa strategisen tutkimuksen ohjelmissa rahoitettujen hankkeiden seurantaa ja arviointia strategisen tutkimuksen rahoitusperiaatteiden mukaisesti. Tätä varten hankkeiden tulee raportoida toiminnastaan Suomen Akatemialle ohjelmakohtaisten ohjeiden mukaan. Konsortio raportoi yhtenä kokonaisuutena, ei osahankkeittain.

Seurannalla on kolme tavoitetta:

  • kannustaa hankkeita tarkastelemaan säännöllisesti toimintaansa suhteessa sekä strategisen tutkimuksen ohjelman yhteisiin että hankkeen omiin vaikuttavuustavoitteisiin
  • koota tietoa hankkeiden toimista ja edistymisestä strategisen tutkimuksen yhteistä vaikuttavuustoimintaa sekä viestintää varten
  • kerryttää tietoa hankkeiden tutkimus- ja vuorovaikutustyöstä hankkeiden välitarkastelua ja strategisen tutkimuksen ohjelma-arviointia varten

Hankkeiden seurannassa on neljä vaihetta:

  • tilannekuvaraportti hankkeen alussa
  • vuosiraportointi
  • väliraportti jatkorahoitushakemuksen yhteydessä (toteutetaan kahteen rahoituskauteen jakautuvissa ohjelmissa)
  • loppuraportti hankkeen päätyttyä

Näiden raporttien tarkoitus ja sisällöt on kuvattu lyhyesti alla. Raportointi tehdään tilannekuvaraporttia lukuun ottamatta Suomen Akatemian SARA-verkkoasioinnin kautta avautuvalle raporttilomakkeelle. Hankkeiden on hyvä tutustua raporttilomakkeen sisältöön ja käynnistää tarvittavan tiedon kokoaminen heti hankkeen toiminnan alkaessa. Raportoidut tiedot kertyvät lomakkeelle kumulatiivisesti koko hankkeen toiminnan ajan. Hankkeen raportointioikeus on konsortion johtajalla, joka voi tarvittaessa valtuuttaa myös muita henkilöitä tekemään raportointia. Raportointilomake on kaksikielinen (suomi ja englanti), mutta raportoinnin kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Yleiset raportointilomakeohjeet

Seurantatietoa käsittelevät Akatemian virkahenkilöt, strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenet, strategisen tutkimuksen ohjelmien ohjelmajohtajat sekä ohjelmien päättyessä ohjelma-arviointia toteuttavat kotimaiset ja ulkomaiset arvioitsijat.

      Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?