Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE)

Tutkimusohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Ilmastonmuutos haastaa kaikki toimijat: niin yksilöiden, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskunnankin tasolla tarvitaan uusia hallinnan keinoja sekä kykyä varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen aikaansaamat vaikutukset vaihtelevat yksilöistä yhteisöihin ja paikalliselta globaalille tasolle. Yksilöt kokevat epätietoisuutta ja turhautumista, koska erilaisten valintojen vaikutuksia on vaikea hahmottaa. Tämä vaikeuttaa ilmastonmuutokseen reagointia ja ratkaisujen etsimistä sen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Olennaista onkin tarkastella toimenpiteitä ottaen huomioon myös niiden hyväksyttävyys ja globaalin oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Tutkimushankkeissa etsitään konkreettisia keinoja tukea yhteiskunnan eri toimijoita syntyvän uuden tiedon, teknologisten, luonnonvarojen käyttöä koskevien ja muiden ratkaisujen sekä uusien toimintamallien avulla ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Etenkin tarvitaan yksilöiden päätöksentekoon sekä käyttäytymisen ohjaamiseen liittyvää tutkimusta. Eri tasoja on mahdollista kytkeä yhteen esimerkiksi ilmastoa kuormittavan kulutuksen elinkaaritarkastelun sekä systeemianalyysin keinoin.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen vaativat yhtä lailla lyhyen ja pitkän aikavälin huomiointia ja ylisukupolvisten vaikutusten käsittelyä. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja prosessien hallittavuuden ohella on myös syytä varautua odotettua huonompaan kehitykseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen.

Tutkimustyötä tekevien tutkijoiden ja vuorovaikutuskumppanien sitoutuminen erilaiset näkökulmat mukaan ottavaan yhteisölliseen toimintatapaan (co-creation) tulee huomioida kautta linjan hankkeiden toiminnassa aina hankesuunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta alkaen. Tutkimus- ja vuorovaikutustyössä on oleellista painottaa avointa ja vuorovaikutteista suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja sen moninaisiin toimijoihin laajakatseisesti.

Hankkeet:

Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (CO-CARBON)

Konsortion johtaja: Leena Järvi, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Elina Alatalo, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Kööpenhaminan yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu

Ei hukata ketään murrokseen. Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi (2035Legitimacy)

Konsortion johtaja: Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Vilja Johansson, Itä-Suomen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

Konsortion johtaja: Paula Salo, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Saija Järvimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT ry., Suomen ympäristökeskus

Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (Decarbon-Home)

Konsortion johtaja: Anne Toppinen, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Uula Saastamoinen, Suomen ympäristökeskus

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Vaasan yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

  • ohjelmajohtaja: erityisasiantuntija Paula Schönach, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?