Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION)

Ohjelmassa keskitytään vihreän murroksen kannalta oleellisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista. Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä.

Lähtökohtana ovat nykyisten kestämättömien kehityskulkujen katkaisemisen ja kriiseihin vastaamisen kannalta välttämättömät yhteiskunnalliset ratkaisut. Käsillä olevat suuret kriisit, kuten ilmastonmuutos ja luontokato sekä niidet yhteydet luonnonvarojen käyttöön erilaisine keskinäisriippuvuuksineen edellyttävät toimenpiteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi koko toimintaympäristöömme, elinkeinorakenteeseemme ja elämäntapoihimme. Murroksessa on kyse ympäristöstä ja teknologiasta sekä mittavista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista niin paikallisesti kuin globaalisti. Muutosten myötä kysymykset yhteiskunnan vakaudesta ja turvallisuudesta korostuvat ja ennakoinnin tarve kasvaa. Muutokset luovat myös tilaa uudelle. Suomessa voidaan edistää vihreällä murroksella resurssi- ja energiaturvallisuutta sekä vahvistaa yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ratkaisut voivat kuitenkin lisätä eriarvoisuutta ja ristiriitoja. Miten tunnistaa kestäviä muutospolkuja, jotka tukevat eri ryhmien mukana pysymistä ja vähentävät eriarvoisuutta? Miten vahvistaa vihreän murroksen oikeudenmukaista toteutumista ja demokraattista hyväksyttävyyttä?

Ohjelmassa keskitytään vihreän murroksen kannalta oleellisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat oikeudenmukaista vihreää murrosta yhtäältä tukevat ja toisaalta estävät rakenteet ja käytännöt yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä ihmisten ja yhteisöjen arjessa. Muutoshaasteita kohdistuu esimerkiksi elinkeinoihin ja työelämään, hyvinvointiyhteiskuntaan, yritysten ja yhteisöjen toimintaan, kotitalouksiin, teknologioihin ja poliittiseen päätöksentekoon sekä näiden välisiin suhteisiin. Mitä yhteiskunnan rakenteita ja käytäntöjä on muutettava ja miten, jotta oikeudenmukainen vihreä murros toteutuu? Miten voimme arvioida erilaisten ratkaisujen kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta? Miten varmistetaan yhteiskunnan toimijoiden resilienssi olosuhteissa, joissa muodostuu oikeudenmukaisuushaasteita? Miten Suomessa tehtävät ratkaisut kytkeytyvät globaaliin murrokseen, ja miten voimme hyödyntää murroksen tuomia mahdollisuuksia?

Hankkeet:

Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU)

Konsortion johtaja: Arto Salonen, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Turun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Demos Helsinki  

Metsäsektorin oikeudenmukainen kestävyysmurros (ForTran)

Konsortion johtaja: Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Sini Suomalainen, Rhea Solutions Oy 

Konsortion kokoonpano: Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Rhea Solutions Oy 

Monilajisen murroksen mahdollistaminen kaupungeissa ja seutukunnissa (MUST)

Konsortion johtaja: Christopher Raymond, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kari Jalonen, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Demos Helsinki, Aberystwyth University, Monash University Indonesia

Mutkikkaiden oikeusjärjestelmien resilienssi kestävyysmurroksessa (RELIEF)

Konsortion johtaja: Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Seita Vesa, Suomen ympäristökeskus

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto, Vaasan yliopisto

Uudet rajat kohti resilienttiä ja oikeudenmukaista yhteistä arktista tulevaisuutta (REBOUND)

Konsortion johtaja: Tanja Joona, Lapin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Ari Laakso, Lapin yliopisto 

Konsortion kokoonpano: Lapin yliopisto, Suome ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

  • ohjelmajohtaja: tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT ry. etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?