Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION)

Ohjelmassa keskitytään vihreän murroksen kannalta oleellisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista. Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä.

Lähtökohtana ovat nykyisten kestämättömien kehityskulkujen katkaisemisen ja kriiseihin vastaamisen kannalta välttämättömät yhteiskunnalliset ratkaisut. Käsillä olevat suuret kriisit, kuten ilmastonmuutos ja luontokato sekä niidet yhteydet luonnonvarojen käyttöön erilaisine keskinäisriippuvuuksineen edellyttävät toimenpiteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi koko toimintaympäristöömme, elinkeinorakenteeseemme ja elämäntapoihimme. Murroksessa on kyse ympäristöstä ja teknologiasta sekä mittavista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista niin paikallisesti kuin globaalisti. Muutosten myötä kysymykset yhteiskunnan vakaudesta ja turvallisuudesta korostuvat ja ennakoinnin tarve kasvaa. Muutokset luovat myös tilaa uudelle. Suomessa voidaan edistää vihreällä murroksella resurssi- ja energiaturvallisuutta sekä vahvistaa yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ratkaisut voivat kuitenkin lisätä eriarvoisuutta ja ristiriitoja. Miten tunnistaa kestäviä muutospolkuja, jotka tukevat eri ryhmien mukana pysymistä ja vähentävät eriarvoisuutta? Miten vahvistaa vihreän murroksen oikeudenmukaista toteutumista ja demokraattista hyväksyttävyyttä?

Ohjelmassa keskitytään vihreän murroksen kannalta oleellisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat oikeudenmukaista vihreää murrosta yhtäältä tukevat ja toisaalta estävät rakenteet ja käytännöt yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä ihmisten ja yhteisöjen arjessa. Muutoshaasteita kohdistuu esimerkiksi elinkeinoihin ja työelämään, hyvinvointiyhteiskuntaan, yritysten ja yhteisöjen toimintaan, kotitalouksiin, teknologioihin ja poliittiseen päätöksentekoon sekä näiden välisiin suhteisiin. Mitä yhteiskunnan rakenteita ja käytäntöjä on muutettava ja miten, jotta oikeudenmukainen vihreä murros toteutuu? Miten voimme arvioida erilaisten ratkaisujen kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta? Miten varmistetaan yhteiskunnan toimijoiden resilienssi olosuhteissa, joissa muodostuu oikeudenmukaisuushaasteita? Miten Suomessa tehtävät ratkaisut kytkeytyvät globaaliin murrokseen, ja miten voimme hyödyntää murroksen tuomia mahdollisuuksia?

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?