Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY)

Tutkimusohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena. 

Tieto luo kestävän ja rakentavan perustan ihmisten keskinäiselle dialogille, yksilön valinnoille ja päätöksenteolle yhteiskunnassa. Tieteen ja päätöksenteon suhteen kannalta keskeinen haaste liittyy tiedon luotettavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Yhteiskunnassa tarvitaan uusia tapoja käsitellä tietoa – tiedon lukutaitoa. Oleellinen kysymys on, miten tieto saavuttaa riittävän laajan hyväksynnän toimiakseen yksilön toiminnan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana. Informaation lisääntyvä määrä, sirpaleisuus ja moninaisuus haastavat niin tiedon suodattamisen kuin omaksumisenkin taidot ja tavat. Tietoa saatetaan käyttää valikoiden ja omista käsityksistä pitää kiinni, vaikka niiden korjaamiseen osoittautuisikin olevan perusteita. Lisäksi merkitystä on tiedon omaksumiseen liittyvillä yksilöllisillä eroilla. Teknologian kiihtyvä kehitys vaatii tuekseen taitoa käsitellä tietoa sekä ymmärrystä tiedon luonteesta. 

Yhteiskunta ja yksilöt tarvitsevat informaatioympäristöön liittyvien haasteiden hallintaa, uudenlaisia tapoja muodostaa tietoon perustuvia käsityksiä ja taitoja tiedon käsittelyyn sekä sen käyttämiseen päätöstenteon perustana. Kyse on tiedon omaksumisen, välittämisen ja käytön ehdoista ja rakenteista yhteiskunnan kaikilla alueilla, koskien sekä inhimillisen elämän eri ulottuvuuksia että ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Haasteet näkyvät usein paikallisella tasolla, kun taas ratkaisut saattavat edellyttää globaalia näkökulmaa. 

Ratkaisut vaativat erilaisten tiedon lajien keskinäisten suhteiden sekä yhä nopeampitahtisten päätöksentekoprosessien ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan tutkimusta niistä tavoista ja välineistä, joilla informaatiota ja tietoa tuotetaan, esitetään ja viedään käytäntöön. On olennaista, että ratkaisut eivät sulje ketään ulkopuolelleen eivätkä johda tiedosta syrjäytymiseen tai eriarvoistumiseen. 

Läpileikkaavana painopisteenä tutkimusohjelmassa on yhteisöllisyys. Painopiste korostaa sitä, että yksilö toimii aina osana yhteiskuntaa. 

Tutkijoiden ja vuorovaikutuskumppanien sitoutuminen erilaiset näkökulmat mukaan ottavaan yhteisölliseen toimintatapaan (co-creation) tulee huomioida kautta linjan hankkeiden toiminnassa aina hankesuunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta alkaen. Tutkimus- ja vuorovaikutustyössä on oleellista painottaa avointa ja vuorovaikutteista suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja sen moninaisiin toimijoihin laajakatseisesti.

Hankkeet:

Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI)

Konsortion johtaja: Johanna Kaakinen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Katri Saarikivi, Skope ry.

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Heureka, Skope ry., Helsingin yliopisto

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE)

Konsortion johtaja: Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastava: Jarkko Kumpulainen, Itä-Suomen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Duodecim ry., Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto

Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella (CRITICAL)

Konsortion johtaja: Kristian Kiili, Tampereen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Elina Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE)

Konsortion johtaja: Kati Rantala, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Lotta Hämäläinen, Helsingin Yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapin yliopisto, Frisky & Anjoy Oy

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DataLit)

Konsortion johtaja: Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Karoliina Snell, Helsingin yliopisto 

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto 

Lisätietoja:

  • ohjelmajohtaja: tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?