STN-rahoituksen ominaispiirteitä

Strategisen tutkimuksen rahoitus on tarkoitettu laajoille, monitieteisille konsortioille, joiden toiminnassa korostuu jatkuva vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa.

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodolla rahoitetaan pitkäjänteistä ja monitieteistä tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin ja palvelee myös elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä. Samalla kehitetään toimintatapaa, jossa korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja parantaa päätöksenteon tietopohjaa yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Strategisen tutkimuksen rahoituksen ominaispiirteitä:

  • Rahoitusta myönnetään vain konsortioille, joiden on noudatettava STN:n vaatimusten mukaista konsortiorakennetta.
  • Rahoituksella voidaan maksaa palkkaa konsortion johtajalle koko rahoituskauden ajan. Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää, että konsortion johtaja sitoutuu riittävällä työpanoksella konsortion johtamistehtävään.
  • Konsortion kokoonpanon tulee olla sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasainen.
  • Rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukaista ja täysimääräistä.
  • Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu vaatii tutkimuksen lisäksi vaikuttavuuteen tähtäävää aktiivista vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä hankkeen alusta sen päättymiseen asti.

Rahoitetut konsortiot muodostavat temaattisen ohjelmakokonaisuuden, jota koordinoivalle ohjelmajohtajalle STN myöntää erillisen rahoituksen. Rahoitettavista hankkeista päättää strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.  STN vastaa myös hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Tutustu strategisen tutkimuksen neuvoston kokoonpanoon.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?