Blogibanneri

Politiska rekommendationer som redskap för samhällelig påverkan

21.2.2020

Vilken nytta gör politiska rekommendationer i det samhälleliga beslutsfattandet och hurdan verkningsfullhet åstadkoms med rekommendationerna? Hur fungerar de politiska rekommendationerna som redskap för påverkan för forskningsprojekten och vad erbjuder de åt beslutsfattarna?

De projekt som rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar producerar enormt med kunskap om det finländska samhället. Denna kunskap borde kunna förmedlas även åt de politiska beslutsfattarna, så att kunskapen som producerats i projekten kan utnyttjas i beslutsfattandet och dess beredning, till exempel i lagberedning. Ett bra redskap för kunskapskommunikation och forskningens samhällspåverkan är en politisk rekommendation eller ett policydokument, dvs. “policy brief”.

Den politiska rekommendationen är inte en forskningssammanfattning, utan dess uppgift är att erbjuda kunskap som producerats i forskningsprojekt som stöd för beslut. Den politiska rekommendationen är alltså en kort och strikt begränsad text, som är ett inslag i någon pågående debatt eller beslutsprocess. Dess syfte är att främja någon specifik förändring i samhället, exempelvis en höjning av röstningsaktiviteten.

När forskningsresultat från projekt komprimerats till en politisk rekommendation behöver de politiska påverkarna och beslutsfattarna inte plöja igenom vetenskapliga publikationer att grunda sina beslut på. Den politiska rekommendationen ska även väcka läsarens intresse och styra till att ta del av tilläggsmaterial, till exempel ett projekts webbsidor och vetenskapliga publikationer.

Det lönar sig att planera publiceringstidpunkten för den politiska rekommendationen bra i förväg. Den politiska rekommendationen kan vara riktad direkt till vissa beslutsfattare eller till en offentlig debatt. En lyckad politisk rekommendation når läsaren exakt när ärendet tas upp till behandling och hen behöver information om ärendet. Optimalt innehåller den konkreta rekommendationer, som bidrar till att genomtänkta beslut som baserar sig på forskningskunskap bereds och fattas.

Hur påverkar politiska rekommendationer alltså i praktiken? Påverkningsvägarna kan ibland vara överraskande och resultat föds inte alltid snabbt. Samhällelig påverkan av politiska rekommendationer förstås bäst med hjälp av exempel, som i denna bloggartikel samlats från tre RSF-finansierade forskningsprojekt. Den cirkulära ekonomins katalysatorer: Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems (CICAT2025), Novel Protein Sources for Food Security and Climate (ScenoProt) och Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) som undersöker medborgarnas deltagande.

CICAT2025: De politiska rekommendationernas rättidighet gör forskarna betänksamma

Enligt den politiska rekommendationen som CICAT2025-projektet publicerade i december 2019 Förstärkning av den cirkulära ekonomin kräver samarbete över silorna (pdf på finska) krävs det tätt samarbete och dialog mellan olika intressegrupper för att nå en hållbar cirkulär ekonomi. Flera aktörer har i olika strategier och vägkartor förbundit sig att främja cirkulär ekonomi, men utmaningen ligger i att uppnå praktisk förändring i samhället och i konsumenternas beteende. CICAT2025-projektets politiska rekommendation ger konkreta åtgärdsrekommendationer - men den lockar också läsaren att tänka på nytt och bredare på den cirkulära ekonomins systemiska helhet: den cirkulära ekonomin förverkligas inte genom att man strävar ensam, utan den kräver samarbete även mellan olika oväntade aktörer.


I forskningsprojektet CICAT2025 upplevs de politiska rekommendationerna som ett bra sätt att formulera projektets budskap. Att forskningen och beslutsfattandet håller olika takt är en ständig fråga för projektets forskare när politiska rekommendationer ska skrivas. Inom forskningen produceras ny kunskap och nya perspektiv mycket långsiktigt, till exempel gällande vartåt affärsverksamheten och samhället ska utvecklas. Ur forskarens synvinkel är det utmanande att vissa teman kommer upp i den dagliga politiken, men forskningens tidsperspektiv är ofta längre. Då uppstår frågan om det fungerar bäst att hålla sig till forskningens tidscykel, så att alla detaljer säkert blir begrundade och motiverade – eller om man ibland bör reagera snabbare?

Enligt forskarna inom CICAT2025-projektet erbjuder den politiska rekommendationen en bra kanal för att kristallisera detta budskap. En annan viktig idé som projektet gett är betydelsen av bildspråk. Ett tankeväckande bildspråk konkretiserar huvudbudskapet i den politiska rekommendationen: vad ska man göra för att den hållbara cirkulära ekonomin ska framskrida i praktiken. (Se CICAT2025:s politisk rekommendation)

ScenoProt: De politiska rekommendationerna som en del av forskningens påverkan på samhället

ScenoProt-projektets politiska rekommendation Mångsidighet på tallriken är mångsidighet på åkern (2018, pdf på finska) gav rekommendationer om åtgärder, med vilka man kan stöda utvecklingen av livsmedelssystemet i en hållbarare riktning ur miljöns och samhällets synvinkel. Rekommendationerna gällde jordbrukspolitik, stödjande av företag och konsumentens möjligheter att påverka. Rekommendationerna motiverades med forskningsresultat, som stöder den mångsidiga odlingens positiva inverkan på klimatet, koldioxidbindningen och självförsörjningen samt även berättar om konsumenternas intresse för att ändra sin kost i en mer växtbaserad riktning.


Eftersom de politiska rekommendationerna i allmänhet behandlar aktuella ärenden, som annars också är på tapeten i den offentliga debatten, är det inte lätt att säga hur mycket en viss politisk rekommendation påverkat beslutsfattandet. Temana för ScenoProt-projektets politiska rekommendationer (växtförädling som stöder mångsidighet, ett rättvist livsmedelssystem, att göra organisationerna för livsmedelsproduktion och -konsumtion mångsidigare, förbättrande av odlarens ställning) var synliga i Finlands regeringsprogram för år 2019.

Av ScenoProts policy brief gjordes också en engelskspråkig version. Den utnyttjades exempelvis i beredningsarbetet för de internationella forskningsprogrammens teman i finansieringsansökningar.

BIBU: Riktade politiska rekommendationer fungerar

BIBU-projektet har hittills gjort två politiska rekommendationer, som planerats för olika ändamål och olika målgrupper. I den första BIBU skapades en kampanj, där röstningsdata från föregående riksdagsval (2015) gjordes till en Valnavigator (pdf på finska) , dvs. politisk rekommendation, där man åskådliggjorde medborgargrupper som röstade litet. Översikten och dess grafer erbjöds aktivt till medierna, så att temat skulle få publicitet i offentligheten.

Särskilt slagkraftig var Helsingin Sanomat-tidningens stora artikel om saken, där man i samarbete med BIBU hade gjort en dynamisk sökmaskin, baserad på Valnavigatorn, som åskådliggjorde olika yrkesgruppers röstningsprocenter. Även STT gjorde ett imponerande inslag om saken och ämnet spred ut sig i närmare 20 tidningar runtom i Finland (bl.a. Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Keskisuomalainen, Demokraatti, Suomenmaa, Länsiväylä, Kotimaa, Kirkko ja kaupunki). Röstningsprocenten steg i jämförelse med föregående val, dock knappast enbart tack vare BIBU. Den politiska rekommendationen lyckades ändå lyfta saken till en offentlig debatt.

BIBU gjorde även den politiska rekommendationen En radar för samskapande (pdf på finska), som är en handbok för deltagandeförsök och särskilt värdering av deltagande budgetering i kommuner. Radarn för samskapande har använts tillsammans med Helsingfors och Vanda städer och den har förevisats brett till olika kommunala aktörer, bl.a. på evenemang som ordnats av Sitra och Kommunförbundet. Publikationen har översatts till engelska och upphovsmännen har gjort en godkänd uppfinningsanmälan gällande värderingsmodellen till Helsingfors universitet.

Inom BIBU har erfarenheterna av politiska rekommendationer varit goda. De politiska rekommendationerna har varit ett fungerande tillägg till publicering av forskning i ett åskådligt och tydligt format. Textmängden har hållits relativt liten, texten har gjorts allmänfattlig och man har eftersträvat ett visuellt gott utseende. Graferna åskådliggör och komprimerar stora ärenden.

Den kanske viktigaste observationen har varit att det inte finns en enda modell eller form för de politiska rekommendationerna, utan de kan flexibelt användas för olika behov. Rekommendationerna är trots sitt korta format - eller kanske delvis just därför - även mycket arbetskrävande, om de görs med omsorg. Det är bra att noggrant tänka när de behövs och identifiera målgruppen, för vilkens behov rekommendationen görs, samt att även planera hur spridningen ska ske.

Hur läser man politiska rekommendationer?

På RSF:s webbsidor har man samlat projektens politiska rekommendationer (på finska) för dem som behöver informationen. De politiska rekommendationerna som finns på sidorna skiljer sig från varandra både till innehållet och genomförandesättet beroende på projektet och rekommendationens syfte. Varje rekommendation strävar ändå efter att erbjuda ny, på forskning baserad kunskap gällande någon aktuell politisk fråga i ett kort och kärnfullt format.

Den som läser en politisk rekommendation bör komma ihåg att texten på ett par sidor, som hen har framför sig, endast är en smal glimt av den breda, mångvetenskapliga och långsiktiga forskning, som görs inom den strategiska forskningens projekt. Förhoppningen är att den politiska rekommendationen ska leda den som bereder eller fattar ett beslut till källor för mer information och till växelverkan med forskarna.

Har du frågor eller synpunkter?