Utvärdering: mångvetenskaplig strategisk forskning stöder hela samhället

14.6.2021

Den vetenskapliga verksamheten inom de första avslutade programmen för strategisk forskning har utvärderats. Utvärderingen visar att programmen för strategisk forskning och deras projekt har främjat vetenskapens förnyelse och bidragit med högklassig och mångvetenskaplig forskning. Programmen har kunnat producera mångvetenskaplig forskningsbaserad kunskap om de utvalda temana t.ex. med hjälp av nya metoder som baserar sig på samskapande. Resultaten har således förutom vetenskaplig genomslagskraft också erbjudit stark och mångsidig forskningsbaserad kunskap till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet.

Utvärderingen gällde fyra program som genomfördes åren 2016–2019 och vars teman var och är aktuella i samhället:

  • Ett urbaniserande samhälle (URBAN)
  • Hälsa, välfärd och levnadsvanor (HEALTH)
  • Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad (WORK)
  • Säkerhet i en nätverksbaserad värld (SECURITY).

Det vetenskapliga arbetet inom varje program bedömdes av en skild expertpanel. Utvärderingspanelerna bestod av internationella experter, av vilka en del hade deltagit i bedömningen av ansökningarna till programmen åren 2015 och 2016.

Enligt utvärderingens resultat har det nya finansieringsinstrumentet för strategisk forskning genom flervetenskaplig forskning skapat mervärde både för forskningsfältet och för det samhälleliga beslutsfattandet. Samtidigt har man skapat ett mer strategiskt och långsiktigt grepp inom samarbetet mellan forsknings- och samhällsaktörer.

”Rapporterna visar att finansieringsinstrumentet har lyckats stödja högklassig mångvetenskaplig forskning som främjar vetenskaplig förnyelse. Vi är mycket nöjda med detta”, konstaterar Päivi Tikka, direktör för ansvarsområdet för strategisk forskning. ”Rapporterna innehåller också värdefulla iakttagelser om frågor som rådet för strategisk forskning även i fortsättningen ska beakta. Till dessa hör att stödja det mångvetenskapliga arbetets kontinuitet och långvariga utveckling samt att uppmuntra till att nya vetenskapsgrenskombinationer skapas i samband med programutlysningarna.”

Kvalitet genom högklassig praxis

Utöver resultaten av det vetenskapliga arbetet fäste man i utvärderingen uppmärksamhet vid kvaliteten på forskningsprocesserna och arbetssätten. Utvärderarna granskade t.ex. betydelsen av ansvarsfull vetenskap som grund för högklassig forskning samt nyttan och utmaningarna med att förnya det vetenskapliga arbetet.

I utvärderingen fästes uppmärksamhet också vid jämlikheten i forskningsgruppernas sammansättningar samt vid öppen tillgång till publikationer och data. Utvärderarna uppmuntrade i synnerhet att forskarna bättre möjliggör öppen tillgång till forskningsdata. Detta ansågs trygga kontinuiteten i forskningsarbetet också efter att finansieringsperioderna för enskilda projekt avslutats.

Dessutom fäste utvärderarna uppmärksamhet vid de mångsidiga metoderna som utnyttjats inom programmen, som bl.a. möjliggjorde samskapande med intressentgrupper. I detta sammanhang fästes särskild uppmärksamhet vid samskapande med kunskapsanvändare.

Nya programutvärderingar 2022

Utvärderingsrapporterna om den vetenskapliga verksamheten inom de fyra strategiska forskningsprogram som var verksamma 2016–2019 avslutar den första programutvärderingen av strategisk forskning. Tidigare i år publicerades för samma fyra program en självutvärderingsrapport och en rapport över samhälleligt genomslag.

De allra första programmen för strategisk forskning, som lanserades 2015, avslutar sin verksamhet i höst 2021. Den följande programutvärderingen kommer att granska dessa program. Utvärderingen genomförs 2022.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?