Programutvärdering: den strategiska forskningen har stärkt tvärvetenskaplig forskning och beredskap för gemensam utveckling

25.9.2023

Utvärderingarna av de strategiska forskningsprogram som avslutades år 2021 har färdigställts. Utvärderingarna gäller totalt fyra program. Man inledde tre program med de första finansieringsbesluten från rådet för strategisk forskning (RSF), som fattades år 2015. Programmen som deltog i utvärderingen är

De programspecifika utvärderingsrapporterna finns på sidan Rapporter och material.

Inom programmen finansierades totalt 20 konsortieprojekt. Den genomsnittliga budgeten för ett sexårigt projekt var cirka 6 miljoner euro.

Utvärderingens genomförande

Varje programs verksamhet, resultat och effekter utvärderades i en egen panel av sakkunniga. Panelerna bestod av internationella och finländska sakkunniga, av vilka minst en hade deltagit i bedömningen av ansökningar i ifrågavarande program. Utöver projektverksamheten bedömer panelerna programdirektörens arbete samt det mervärde som programmet ger.

Utvärderingen av den strategiska forskningens genomslagskraft hör till RSF:s lagstadgade uppgifter. Utvärderingskriterierna för programmen grundar sig på huvudmålen för finansiering av strategisk forskning:

  • att främja högklassig, mångvetenskaplig forskning om problem och behov inom programmets temaområde
  • att skapa konkreta åtgärder för att lösa dessa problem och behov i det finländska samhället
  • att stärka forsknings- och intressentgemenskaper samt deras kontakter inom programmets temaområde.

Programutvärderingen genomfördes 2022–2023 under koordinering av ansvarsområdet för strategisk forskning. Delvis samtidigt med programutvärderingen pågick också en helhetsutvärdering av finansieringsinstrumentet för strategisk forskning (TIETOVA), som blev klar hösten 2022. TIETOVA-utvärderingen omfattade alla RSF-program som inletts före år 2020, sammanlagt 16 program. Resultaten av TIETOVA-projektet var mycket likartade som resultaten av den nu slutförda programutvärderingen.

Nyttig forskning om samhälleligt centrala teman

Enligt sakkunnigpanelernas bedömningar var alla fyra programmens temaval lyckade och aktuella. Temana blev till och med mer aktuella under programperioden. Detta skedde till exempel i programmet Teknologiska omvälvningar och institutioner i förändring (TECH) på grund av covid-19-pandemin och energikrisen.

Utvärderingar visar att programmen har fört den mångvetenskapliga, interdisciplinära och tvärvetenskapliga forskningen framåt inom temaområdena. Till exempel lyckades TECH-programmet riva väggarna mellan forskningsområdena, stärka forskningsgruppernas interdisciplinära kunnande och utbilda sakkunniga på hög nivå även inom den privata och offentliga sektorn.

Programmen har konkret genomslagskraft i samhället

De utvärderade forskningsprogrammen har förbättrat det finländska samhällets beredskap att ta tag i problem inom programmens temaområden och främjat den allmänna förståelsen för nödvändiga lösningar. Programmen har också lyckats etablera olika praxis för gemensam utveckling av de som producerar och utnyttjar information och främjat uppkomsten av nya gemenskaper för kunnande.

Resultaten av projekten har påverkat bland annat den nationella lagstiftningens reformer, politiska åtgärder och strategier, nationella och internationella program och andra initiativ samt utvecklingsåtgärder och lösningar på regional och lokal nivå. Exempel på lösningar som projekten producerar och som nämns i utvärderingsrapporterna är bland annat många olika färdplaner som stöder den strategiska planeringen, ett prognosverktyg för energivädret samt en "samskapande radar" som utvecklats för att bedöma medborgarnas delaktighet.

I projekten åstadkom man också betydande institutionella förändringar. Till exempel i EQUA-programmets ArtsEqual-projekt utvecklade man i samarbete med musikinstituten en mer jämlik och mer tillgänglig grundläggande musikundervisning.

Ett inkluderande förhållningssätt är centralt

Programmens effekter har uppstått i och med diskussioner, samråd och långsiktig växelverkan med beslutsfattare, yrkesutövare och andra intressentgrupper. Som redskap för växelverkan har projekten använt och utvecklat olika samarbetsmodeller, såsom medborgarråd, inkluderande forskning, brytningsarenor, experiment och interventioner. En välplanerad och ändamålsenlig delaktighet för intressentgrupperna var central i alla program med tanke på den samhälleliga effektiviteten.

Till exempel förbättrade man samarbetet med aktörer inom skogsbranschen inom PIHI-programmets FORBIO-projekt gällande aktörsnätverkets riskkompetens och förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. Enligt utvärderingspanelerna skulle det dock i många projekt ha varit möjligt att utveckla informationen mer ingående tillsammans med dem som utnyttjar den, t.ex. genom att förbättra interaktionsåtgärderna i rätt tid.

Många verksamhetsmodeller som utvecklats inom programmen är i bruk även efter att programmen avslutats. Till exempel evenemangsformen Demokratiakorjaamo som skapats inom CITIZEN-programmet och som samlar olika aktörsgrupper och erbjuder gemensamma inlärningsutrymmen, fortsätter i de pågående RSF-programmens verksamhet.

Lärdomarna från utvärderingen tas i bruk

Målet med programutvärderingen är att utvärdera och synliggöra vetenskaplig och samhällelig genomslagskraft för strategisk forskning samt att utveckla finansieringsinstrumentets verksamhet.

Utvärderingspanelerna fäste t.ex. uppmärksamhet vid det snäva förverkligandet mellan vetenskaperna i en del av projekten än vad man hade behövt för att lösa omfattande samhällsproblem på ett övergripande sätt. Även forskningssamarbetet mellan projekten kunde ha varit större. Enligt utvärderingspanelerna ska samarbetet mellan projekten och den gemensamma planeringen på programnivå inledas genast efter finansieringsbesluten, för att programmens mål ska uppnås bättre än tidigare. Steg i denna riktning har redan tagits i de nyare RSF-programmen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?