Utvärderingsrapport: finansieringen av strategisk forskning har skapat mervärde för forskningen och samhället

28.1.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) har idag publicerat en utvärderingsrapport om det samhälleliga genomslaget hos de första avslutade RSF-programmen samt programmens självutvärderingar. Resultaten av utvärderingen visar att RSF-programmen och projekten i dem utifrån vetenskapliga resultat har skapat en ny slags förståelse om samhälleliga utmaningar och möjligheterna att lösa dem.

Utvärderingen gällde fyra program som genomfördes åren 2016–2019 och vars teman var och är samhälleligt aktuella:

  • Ett urbaniserande samhälle (URBAN)
  • Hälsa, välfärd och levnadsvanor (HEALTH)
  • Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad (WORK)
  • Säkerhet i en nätverksbaserad värld (SECURITY).

Enligt utvärderingens resultat har det nya finansieringsinstrumentet skapat flervetenskapligt mervärde både för forskningsfältet och för det samhälleliga beslutsfattandet. Samtidigt har man skapat ett mer strategiskt och långsiktigt grepp inom samarbetet mellan forsknings- och samhällsaktörer.

Utvärderingen visar att både forskare och kunskapsanvändare upplever att de krav och resurser som gäller växelverkan kan intensifiera samarbetet och främja en konstruktiv överföring av forskningsrön till stöd för samhälleliga beslut.

Gaia Consulting och Owal Group ansvarade för utvärderingen och rapporteringen av resultaten. Programmens självutvärderingar baserar sig på de diskussioner mellan programdirektörer och projektansvariga som dokumenterats och faciliterats av medarbetare vid ansvarsområdet för strategisk forskning.

Konkreta lösningar på samhällsutmaningar

De utvärderade programmen för strategisk forskning tog fram konkreta lösningar på samhälleliga utmaningar. Forskare inom programmet WORK utvecklade exempelvis en webbundervisning för att stärka social- och hälsovårdspersonalens mångkulturella kompetens och stärkte förståelsen om förändringarna i arbetslivet och de utmaningar som därtill hör.

Inom programmet HEALTH skapade man i sin tur digitala handlingsmodeller för både individer och grupper. Exempel på dessa är applikationen Voimaperheet inom projektet APEX, applikationen Pienet teot för hantering av typ 2-diabetes, som utvecklats av projektet StopDia, och applikationen Palaudu inom projektet Promo@Work.

RSF-programmet SECURITY ökade den allmänna medvetenheten om frågor som har direkta kopplingar till strategiskt beslutsfattande på säkerhetsområdet. Inom projektet Winland lyfte man på ett nytt sätt fram inbördes kopplingar mellan livsmedels-, vatten- och energisäkerheten samt deras förhållande till det övriga säkerhetsfältet. Tack vare projektet GLASE började man i allt högre grad fästa uppmärksamhet vid de asylsökandes psykiska hälsa.

Städer var viktiga utnyttjare av resultaten från RSF-programmet URBAN. De scenarier om stadsutvecklingen som programmets projekt sammanställde fungerar som verktyg för att dryfta olika konsekvenser och åtgärder inom ramen för stadsutvecklingen. Samtidigt har den strategiska planeringen på stadsregionnivå blivit ett brett diskuterat ämne och fått en högre prioritet än tidigare.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?