Ohjelma-arviointi: strateginen tutkimus on vahvistanut poikkitieteellistä tutkimusta ja yhteiskehittämisen valmiuksia

25.9.2023

Vuonna 2021 päättyneiden strategisen tutkimuksen ohjelmien arvioinnit ovat valmistuneet. Arvioinnit koskevat kaikkiaan neljää ohjelmaa, joista kolme käynnistyi strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ensimmäisillä, vuonna 2015 tehdyillä rahoituspäätöksillä. Arvioinnissa mukana olleet ohjelmat ovat:

Ohjelmakohtaiset arviointiraportit ovat saatavilla Tietoaineistot -sivullamme.

Ohjelmissa rahoitettiin yhteensä 20 konsortiohanketta. Yhden kuusivuotisen hankkeen keskimääräinen budjetti oli noin 6 miljoonaa euroa.

Arvioinnin toteutus

Kunkin ohjelman toimintaa, tuloksia ja vaikutuksia arvioitiin omassa asiantuntijapaneelissaan. Paneelit koostuivat kansainvälisistä ja kotimaisista asiantuntijoista, joista vähintään yksi oli aikoinaan osallistunut kyseisen ohjelmahaun hakemusten arviointiin. Paneelit arvioivat hankkeiden toiminnan lisäksi ohjelmajohtajan tekemää työtä sekä ohjelman tuottamaa lisäarvoa.

Strategisen tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi kuuluu STN:n lakisääteisiin tehtäviin (Laki Suomen Akatemiasta, 5 b §). Ohjelmien arviointikriteerit perustuvat strategisen tutkimuksen rahoituksen päätavoitteisiin, jotka ovat:

  • korkeatasoisen, monitieteisen tutkimuksen edistäminen ohjelman teema-alueen ongelmista ja tarpeista
  • konkreettisten toimien luominen näiden ongelmien ja tarpeiden ratkaisemiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa
  • tutkimus- ja sidosryhmäyhteisöjen sekä niiden välisten yhteyksien vahvistaminen ohjelman teema-alueella.

Ohjelma-arviointi toteutettiin vuosina 2022–2023 strategisen tutkimuksen vastuualueen koordinoimana. Osin samanaikaisesti ohjelma-arvioinnin kanssa oli käynnissä myös strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin kokonaisarviointi (TIETOVA), joka valmistui syksyllä 2022. TIETOVA-arviointi kattoi kaikki vuoteen 2020 mennessä aloittaneet STN-ohjelmat, joita on yhteensä 16. TIETOVA-hankkeen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin nyt valmistuneen ohjelma-arvioinnin tulokset.

Hyödyllistä tutkimusta yhteiskunnallisesti keskeisistä teemoista

Asiantuntijapaneelien arvioiden mukaan kaikkien neljän ohjelman teemavalinnat olivat onnistuneita ja ajankohtaisia. Teemojen ajankohtaisuus jopa kasvoi ohjelmakauden aikana. Näin tapahtui esimerkiksi Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot (TECH) -ohjelmassa COVID-19-pandemian ja energiakriisin myötävaikutuksesta.

Arvioinnit osoittavat, että ohjelmat ovat vieneet monitieteistä, tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä tutkimusta eteenpäin teema-alueilla. Esimerkiksi TECH-ohjelma onnistui rikkomaan tutkimusalojen välisiä siiloja, vahvistamaan tutkimusryhmien tieteidenvälistä osaamista ja kouluttamaan korkean tason asiantuntijoita myös yksityiselle ja julkiselle sektorille.

Ohjelmilla konkreettista yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Arvioidut tutkimusohjelmat ovat parantaneet suomalaisen yhteiskunnan valmiutta tarttua ohjelmien teema-alueiden ongelmiin ja edistäneet yleistä ymmärrystä tarvittavista ratkaisuista. Ohjelmat ovat onnistuneet myös vakiinnuttamaan erilaisia tiedon tuottajien ja hyödyntäjien yhteiskehittämisen käytäntöjä ja edistäneet uusien osaamisyhteisöjen muodostumista.

Hankkeiden tulokset ovat vaikuttaneet muun muassa kansallisen lainsäädännön uudistuksiin, politiikkatoimiin ja strategioihin, kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja muihin aloitteisiin sekä alueellisen ja paikallisen tason kehittämistoimiin ja ratkaisuihin. Arviointiraporteissa mainittuja esimerkkejä hankkeiden tuottamista ratkaisuista ovat muun muassa monenlaiset strategista suunnittelua tukevat tiekartat, energiasään ennustetyökalu sekä kansalaisten osallisuuden arviointiin kehitetty ”yhteisluomisen tutka”.

Hankkeissa saatiin aikaan myös merkittäviä institutionaalisia muutoksia. Esimerkiksi EQUA-ohjelman ArtsEqual-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä musiikkiopistojen kanssa yhdenvertaisempaa ja laajemmin saavutettavissa olevaa musiikin perusopetusta.

Osallistava lähestymistapa keskeistä

Ohjelmien vaikutukset ovat syntyneet päätöksentekijöiden, ammatinharjoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen, kuulemisten ja pitkäjänteisen vuorovaikutuksen myötä. Vuorovaikutuksen välineinä hankkeet ovat käyttäneet ja kehittäneet erilaisia yhteistoimintamalleja, kuten kansalaisraateja, osallistavaa tutkimusta, murrosareenoja, kokeiluja ja interventiota. Hyvin suunniteltu ja tarkoituksenmukainen sidosryhmien osallistaminen oli kaikissa ohjelmissa keskeistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta.

Esimerkiksi PIHI-ohjelman FORBIO-hankkeessa tehty yhteistyö metsäalan toimijoiden kanssa paransi toimijaverkoston riskiosaamista ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Arviointipaneelien mukaan syvällisempikin yhteiskehittäminen tiedon hyödyntäjien kanssa olisi tosin ollut monessa hankkeessa mahdollista, esimerkiksi parantamalla vuorovaikutustoimien oikea-aikaisuutta.

Monet ohjelmissa kehitetyt toimintamallit ovat käytössä myös ohjelmien päättymisen jälkeen. Esimerkiksi CITIZEN-ohjelmassa luotu, eri toimijaryhmiä yhteen kokoava ja yhteisiä oppimisen tiloja tarjoava Demokratiakorjaamo -tapahtumamuoto jatkuu käynnissä olevien STN-ohjelmien toiminnassa.

Arvioinnin opit käyttöön

Ohjelma-arvioinnin tavoitteena on arvioida ja tehdä näkyväksi strategisen tutkimuksen rahoituksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kehittää rahoitusinstrumentin toimintaa.

Arviointipaneelit kiinnittivät huomiota esimerkiksi siihen, että tieteidenvälisyys toteutui osassa hankkeista kapea-alaisemmin kuin laajojen yhteiskunnallisten ongelmien kokonaisvaltaiseksi ratkaisemiseksi olisi tarvittu. Myös hankkeiden keskinäistä tutkimusyhteistyötä olisi voinut olla enemmän. Arviointipaneelien mukaan hankkeiden välinen yhteistyö ja ohjelmatason yhteinen suunnittelu tulee aloittaa heti rahoituspäätösten jälkeen, jotta ohjelmien tavoitteet saavutetaan entistä paremmin. Askelia tähän suuntaan on jo otettukin uudemmissa STN-ohjelmissa.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?