Temaförslaget om strategisk forskning har överlämnats till statsrådet

11.6.2024

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, föreslår till statsrådet två teman för 2025 års sexåriga program för strategisk forskning (pdf). RSF:s förslag till nya temaområden för strategisk forskning:

  • Ekonomi och välfärd i en tid av strategisk konkurrens
  • Kompetens, arbetskraftsutbud och migration i framtidens Finland.

RSF föreslår artificiell intelligens som övergripande prioritering.

Ekonomi och framtidens arbete i fokus

Det första föreslagna temat handlar om ekonomin som en grund för välfärd. I en tid av strategisk konkurrens framhävs vikten av ekonomisk och social stabilitet samt motståndskraftiga handlingsmodeller. Betydelsen av immateriellt kapital ökar och den globala konkurrensen om naturresurser hårdnar. Det behövs flervetenskaplig forskning och nya lösningar för att reformera ekonomin och stödja produktiviteten. Hur kan man stärka konkurrenskraften, locka till sig investeringar och bygga upp en hållbar och värdeskapande ekonomi? Hur kan man utveckla ekonomin på lång sikt och trygga välfärdstjänsterna för kommande generationer?

Det andra föreslagna temat fokuserar på kompetens och arbetskraftsutbud i det framtida Finland. En gynnsam utveckling i Finland förutsätter mångsidig och anpassningsbar kompetens samt tillräckligt med arbetskraft. Många sektorer har brist på arbetskraft och kompetens, som uppskattas förvärras av förändringar i befolkningens åldersstruktur. Utbildnings-, arbetsmarknads- och invandringspolitik är avgörande för att säkerställa tillgången på kunskap och arbetskraft. Reformer behövs såväl på arbetsmarknaden som i utbildningssystemet och näringslivet. Rådet för strategisk forskning anser att flervetenskaplig och långsiktig forskning spelar en avgörande roll när det gäller att ta itu med komplexa frågor och utmaningar kring kompetens, arbetskraftsutbud och migration.

AI kommer att definiera och förnya framtidens samhälle och arbetssätt

Rådet för strategisk forskning föreslår artificiell intelligens (AI) som övergripande prioritering för de två RSF-program som inleds 2025. Framstegen inom datateknik och AI-baserade lösningar kommer att erbjuda spännande möjligheter för både ekonomin och framtidens arbete. Samtidigt finns det betydande risker och komplexa rättvisefrågor förknippade med användningen av algoritmiska beslutssystem. Med den övergripande prioriteringen vill RSF belysa vikten av att inom forskningen analysera de relevanta möjligheter, utmaningar och öppna frågor som rör AI-baserade lösningar.

Strategisk forskning tar sig an komplicerade samhällsutmaningar

Med hjälp av strategisk forskning förnyas och utvecklas det finländska samhället på lång sikt. Den strategiska forskningen stöder också forskningsbaserat beslutsfattande enligt samhällets föränderliga informationsbehov. Samhällsutmaningar är ofta komplexa och kräver samarbete. Ett centralt särdrag i den strategiska forskningen är växelverkan mellan forskare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer. Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi.

Varje program för strategisk forskning byggs upp runt ett visst tema. Vid beredningen av det temaförslag som årligen läggs fram för statsrådet identifieras samhälleliga utmaningar som är betydande med tanke på Finlands framtid. För att lösa utmaningarna krävs nya forskningsrön som produceras över gränserna mellan vetenskapsgrenar.

Temaberedningen framhäver växelverkan

Forskarsamhället och de som utnyttjar forskningskunskapen spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya teman. Arbetet med att ta fram det nya temana inleddes i oktober 2023 med en öppen webbenkät om aktuella samhällsutmaningar. De utvalda temautkasten vidareutvecklades med berörda parter i februari 2024. Responsen från intressentgrupperna stödde också rådets val av tema och den fortsatta beredningen. Innan förslaget slutfördes och överlämnades till statsrådet diskuterades utkasten till teman och prioritering vid ett offentligt samråd den 20 maj. Vid beredningen utnyttjades även framsynsarbete.

Statsrådet behandlar RSF:s förslag och beslutar det slutliga temat. RSF svarar sedan för inledandet av forskningsprogram och för öppnandet av finansieringsutlysningar. Utlysningarna öppnas vanligen i slutet av hösten. Därefter är det forskarnas tur att tillsammans med kunskapsanvändarna bedöma hur man bäst kunde svara på utmaningen i temat med hjälp av flervetenskaplig forskning och skapa nya lösningar som är skräddarsydda för det finländska samhället.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
viestinta@aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?