Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Den förnyade öppna RSF-utlysningen för programdirektörer öppnar i april

11.4.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF) har en unik finansiering för programdirektörer i sina program. RSF har beslutat att förnya finansieringen för programdirektörer genom att öppna utlysningen för programdirektörer för en större grupp sökande än tidigare. I april öppnas utlysningen för programdirektörer till programmen JUST ENERGY och JUST TRANSITITION inom temat rättvis grön övergång, till vilka RSF hoppas på fler ansökningar från experter på främjande av samhälleligt genomslag för vetenskap och forskning.

Programdirektören och projekten bygger tillsammans upp programhelheten

RSF beslutade vid sitt möte den 13 mars 2023 att förnya utlysningen för programdirektörer genom att ändra ansöknings- och bedömningsprocessen samt programdirektörens uppgifter. Förnyandet av utlysningen för programdirektörer är ett naturligt steg framåt i det utvecklingsarbete som RSF har gjort på lång sikt för att stärka programmässigheten i sin finansiering. RSF har under de senaste åren särskilt utvecklat program- och genomslagsverksamheten, där programdirektörerna spelar en avgörande roll.

Varje program för strategisk forskning får finansiering för en deltidsanställd programdirektör som arbetar i sin egen bakgrundsorganisation, t.ex. vid ett universitet eller ett forskningsinstitut. Hittills har programdirektörsutlysningen öppnat först efter att man valt vilka projekt som ska finansieras. Programdirektörerna har därför påbörjat sin verksamhet cirka fyra månader efter att projekten inletts, vilket de har beskrivit som att hoppa på ett tåg i rörelse.

I slututvärderingen (2021) av RSF-programmen som avslutades 2019 konstaterades att programmässigheten och samordningen mellan projekten kunde ha främjats effektivare genom att tillsammans planera verksamheten på programnivå genast från början av projektens finansieringsperioden. Även i helhetsbedömningen av RSF-finansieringen (TIETOVA-utvärderingen), som publicerades 2022, uppmanades det till att överväga om en programdirektör som bygger upp verksamheten på programnivå borde väljas redan i ett tidigare skede. RSF:s programdirektörsreform svarar på de observationer som framförts i båda utvärderingarna. I fortsättningen kommer programdirektören att vara med och bygga upp programhelheten och stärka kontaktytorna mellan projekten redan från början.

Preciserade mål för programmen stöder genomslaget

I RSF:s programutlysningar ställs specifika frågor och mål för varje program. Det egentliga programmet består av finansierade projekt som inte nödvändigtvis täcker hela fältet enligt den ursprungliga programbeskrivningen. Enligt responsen från de nuvarande programdirektörerna vore det möjligt att stärka programmässigheten genom att programdirektören och de finansierade projekten tillsammans skulle fastställa realistiska mål för den verkliga projekthelheten. Sådana preciserade programmål stöder uppbyggnaden av programmet och dess genomslag, samt rapporteringen och bedömningen av genomslaget.

När finansieringsperioderna för programdirektörerna och projekten i fortsättningen börjar samtidigt, kan man också ta fasta på förslaget från programdirektörerna gällande en mer ingående definition av programmålen. Programdirektören har sedan länge haft tre huvudsakliga uppgifter: att bygga upp en programhelhet tillsammans med programmets projekt; ansvara för det gränsöverskridande samarbetet tillsammans med övriga programdirektörer; samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med de andra programdirektörerna och ansvarsområdet för strategisk forskning. Vid reformen förblir det också programdirektörens uppgift att facilitera preciseringen av målen för programmet och följa upp hur de förverkligas i samarbete med projekten och RSF. På detta sätt strävar RSF efter att stärka programmässigheten både gällande främjandet av samhällspåverkan och utvärderingen av genomslaget.

Processen och bedömningen för utlysningen för programdirektörer förnyas

I fortsättningen är utlysningen för programdirektörer öppen. Med den öppna ansökan hoppas RSF nå fler sökande än tidigare. När det förhoppningsvis kommer fler ansökningar än tidigare måste också bedömningsprocessen ändras. Eftersom finansieringen för programdirektörer avviker från den övriga forskningsfinansieringen i fråga om den centrala vikten av samhälleligt genomslag, tillsätts en beredningsgrupp som stöder RSF:s beslutsfattande för att bedöma ansökningarna i stället för en vetenskaplig panel. Beredningsgruppen har sakkunskap om vetenskapligt och samhälleligt genomslag och består i regel av nationella experter.

Beredningsgruppen bedömer varje ansökan på basis av tre delområden: kompatibiliteten för den sökandes samhälleliga nätverk och vetenskapliga sakkunskap med programmet; kvaliteten på verksamhetsplanen och samhälleligt genomslag. Beredningsgruppen ger RSF sin rekommendation om vilka sökande den rekommenderar att kalla till intervju. Därefter beslutar RSF vilka sökande som kallas till intervju.

RSF:s beslut om finansiering för programdirektörer grundar sig på en helhetsbild som består av intervjuer och ansökningar av de sökande, samt av hur de vetenskapspolitiska mål som nämns i utlysningstexten uppfylls. I sina beslut beaktar RSF också aspekter som gäller utformningen av programhelheten.

RSF hoppas på många bra ansökningar

Den första utlysningen för programdirektörer i nytt format öppnar snart för programmen Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) och Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION).

Enligt den preliminära tidtabellen är utlysningen för programdirektörer öppen 5.4–23.5.2023. Utlysningen publiceras senast när ansökan öppnar på Finlands Akademis webbplats. Ansökningsinfo ordnas som webbinarium torsdag den 27 april kl. 10.00–11.30.

RSF hoppas att den förnyade utlysningen för programdirektörer leder till många bra ansökningar, bland vilka rådet sedan hittar de bästa möjliga programdirektörerna för att leda JUST TRANSITION- och JUST ENERGY-programmen.

Har du frågor eller synpunkter?