Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Strategisen tutkimuksen neuvoston uudistettu avoin ohjelmajohtajahaku aukeaa huhtikuussa

27.3.2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmiin liittyy ainutlaatuinen ohjelmajohtajarahoitus. STN on päättänyt uudistaa ohjelmajohtajarahoitusta avaamalla ohjelmajohtajahaun nyt aiempaa laajemmalle hakijajoukolle. Huhtikuussa aukeaa oikeudenmukaisen vihreän murroksen teemaan liittyvien ohjelmien JUST ENERGY ja JUST TRANSITION ohjelmajohtajahaku, johon STN toivoo enemmän hakemuksia tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen asiantuntijoilta.

Ohjelmajohtaja ja hankkeet rakentavat yhdessä ohjelmakokonaisuutta

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti kokouksessaan 13.3.2023 uudistaa ohjelmajohtajahaun muuttamalla haku- ja arviointiprosessia sekä ohjelmajohtajan tehtäviä. Ohjelmajohtajahaun uudistus on luonteva askel eteenpäin kehitystyössä, jota STN on pitkäjänteisesti tehnyt vahvistaakseen rahoituksensa ohjelmallisuutta. STN on viime vuosina kehittänyt erityisesti ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa, jossa ohjelmajohtajilla on ratkaisevan tärkeä rooli.

Jokaiselle strategisen tutkimuksen ohjelmalle rahoitetaan osa-aikainen ohjelmajohtaja, joka työskentelee omassa taustaorganisaatiossaan, kuten yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Tähän asti ohjelmajohtajien rahoitushaku on avattu vasta sen jälkeen, kun rahoitettavat hankkeet on valittu. Ohjelmajohtajat ovat tästä syystä aloittaneet toimintansa noin neljä kuukautta hankkeiden alkua myöhemmin, mitä he ovat kuvanneet ikään kuin hyppäämisenä liikkuvaan junaan. 

Vuonna 2019 päättyneiden STN-ohjelmien loppuarvioinnissa (2021) todettiin, että ohjelmallisuutta ja hankkeiden välistä koordinaatiota olisi voitu edistää tehokkaammin suunnittelemalla yhdessä ohjelmatason toimintaa heti hankkeiden rahoituskauden alusta lähtien. Myös vuonna 2022 julkistetussa STN-rahoituksen kokonaisarvioinnissa (TIETOVA-arviointi) kehotettiin pohtimaan, tulisiko ohjelmatason toimintaa rakentava ohjelmajohtaja valita jo aikaisemmassa vaiheessa. STN:n ohjelmajohtajauudistus vastaa kummassakin arvioinnissa esitettyihin havaintoihin. Jatkossa ohjelmajohtaja on mukana rakentamassa ohjelmakokonaisuutta ja vahvistamassa hankkeiden välisiä yhdyspintoja heti alusta alkaen.

Täsmennetyt ohjelmatavoitteet tukevat vaikuttavuutta

STN:n ohjelmahauissa kullekin ohjelmalle asetetaan tietyt kysymykset ja tavoitteet. Varsinainen ohjelma muodostuu rahoitetuiksi tulleista hankkeista, jotka eivät välttämättä kata koko alkuperäisen ohjelmakuvauksen kenttää. Nykyisten ohjelmajohtajien palautteen mukaan ohjelmallisuutta voitaisiin vahvistaa siten, että ohjelmajohtaja ja rahoitetut hankkeet määrittelevät yhdessä toteutuneelle hankekokonaisuudelle realistiset tavoitteet. Tällaiset täsmennetyt ohjelmatavoitteet tukevat ohjelman rakentumista ja sen vaikuttavuutta sekä vaikuttavuuden raportointia ja arviointia.

Kun jatkossa ohjelmajohtajien ja hankkeiden rahoituskaudet alkavat samanaikaisesti, pystytään tarttumaan myös ohjelmajohtajien ehdotukseen ohjelmatavoitteiden tarkemmasta määrittelystä. Ohjelmajohtajalla on jo pidempään ollut kolme päätehtävää: rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa; vastata ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa; sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Uudistuksessa ohjelmajohtajan tehtäväksi sisällytetään myös ohjelman tavoitteiden täsmentämisen fasilitointi ja niiden toteutumisen seuranta yhteistyössä hankkeiden ja STN:n kanssa. Tällä STN tavoittelee ohjelmallisuuden vahvistamista sekä yhteiskunnallisuuden vaikuttamisen edistämisessä että vaikuttavuuden arvioinnissa.

Ohjelmajohtajahaun prosessi ja arviointi uudistuvat

Jatkossa ohjelmajohtajahaku on avoin. Avoimella haulla STN toivoo tavoittavansa aikaisempaa enemmän rahoituksen hakijoita. Kun hakemuksia toivottavasti tulee aiempaa enemmän, on niiden arviointiprosessiakin muutettava. Koska ohjelmajohtajarahoitus poikkeaa muusta tutkimusrahoituksesta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisen painoarvon osalta, hakemuksia arvioimaan asetetaan tieteellisen paneelin sijaan STN:n päätöksentekoa tukeva valmisteluryhmä. Valmisteluryhmässä on tieteellistä ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntemusta, ja se koostuu pääsääntöisesti kansallisista asiantuntijoista.

Valmisteluryhmä arvioi kunkin hakemuksen kolmen osa-alueen perusteella: hakijan yhteiskunnallisten verkostojen ja tieteellisen asiantuntemuksen yhteensopivuus ohjelmaan; toimintasuunnitelman laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valmisteluryhmä esittää STN:lle suosituksensa siitä, keitä hakijoita se suosittelee kutsuttavaksi haastatteluun. Tämän jälkeen STN päättää haastatteluun kutsuttavista ohjelmajohtajahakijoista.

STN:n ohjelmajohtajarahoituksen päätökset perustuvat kokonaiskuvaan, joka muodostuu hakijoiden haastatteluista ja hakemuksista sekä hakuilmoituksessa mainittujen tiedepoliittisten tavoitteiden toteutumisesta. STN ottaa päätöksissään huomioon myös ohjelmakokonaisuuden muodostumiseen liittyvät näkökohdat.

STN toivoo paljon hyviä hakemuksia

Ensimmäinen uusimuotoinen ohjelmajohtajahaku aukeaa pian ohjelmille: Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) ja Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION). 

Alustavan aikataulun mukaan ohjelmajohtajahaku on auki 5.4.–23.5.2023. Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään haun avautuessa Suomen Akatemian verkkosivuilla. Hakuinfo järjestetään webinaarina to 27.4. klo 10–11.30.

STN toivoo, että uudistetulla ohjelmajohtajahaulla saadaan paljon hyviä hakemuksia, joista neuvosto löytää parhaimmat mahdolliset ohjelmajohtajat luotsaamaan JUST TRANSITION- ja JUST ENERGY -ohjelmia.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?