Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Mer strategisk forskning behövs

17.5.2022

Med finansiering från rådet för strategisk forskning (RSF) kan man sammankoppla flervetenskaplig interaktiv spetsforskning för att lösa kniviga problem. Eftersom RSF-projekten är långsiktiga kan man i samband med dem också bygga andra projekt och verksamhet som stöder samma mål. RSF-finansieringen har alltså förmågan att ge mera än den tar. Till exempel är vårt projekt MULTA, som finansieras av RSF, en obestridlig stöttepelare för plattformen Carbon Action som också väckt internationellt intresse.

För min del började resan mot strategisk forskning genom arbetet med de typiska frågorna redan för cirka tolv år sedan när jag blev forskningsdirektör vid miljöministeriet. Jag var ministeriets första forskningsdirektör och det var fint att få bygga något nytt. Till en början utarbetade vi en FoU-strategi för ministeriet. Visionen var att säkerställa att tillförlitlig information som kan användas för att proaktivt kunna svara på miljöfrågor är tillgänglig.

Olika forskningsinstitut, som till exempel Finlands miljöcentral, har en central roll för ministeriet i produktionen av långsiktig tillförlitlig information. Med tanke på ministeriets egen FoU-finansiering har det uppställda strategiska målet att tillförlitlig information som kan användas för att proaktivt kunna svara på miljöfrågor är tillgänglig, dock varit en utmanande vision. Ministeriets egen begränsade FoU-finansiering inriktades huvudsakligen på utredningar och utvecklingsprojekt med kort tidsspann som stödde kärnprocesserna. Under strategiprocessen funderade vi intensivt på hur vi kunde åstadkomma långsiktiga FoU-initiativ som tjänar ministeriets mål genom att utnyttja andras resurser. Då kändes det som om det inte fanns tillräckligt med verktyg för detta.

Finansiering av strategisk forskning ger information för beslutsfattandet

En stor förändring skedde i och med totalreformen av statens forskningsinstitut och -finansiering (TULA-reformen) 2013. Den skapade nya finansieringsinstrument, och ett instrument var finansiering från rådet för strategisk forskning (RSF). Det faktum att finansiering från andra organisationers budgetar, såsom forskningsinstituts, togs med i de nya finansieringsinstrumenten var bittert, men motiverade samtidigt till att med dessa nya instrument maximera genomslagskraften. RSF-finansieringsinstrumentet gav uttryckligen den önskade möjligheten till en ny typ av interaktiv verksamhet på lång sikt.

Att kombinera högklassig vetenskap och interaktionsverksamhet innebar förstås inledningsvis att lära sig nytt. Det var inte lika lätt att ändra verksamhetssätten som strukturerna. Vid ministeriet satsade vi redan från början fullt på samarbetet med RSF-projekten. Till mina trevligaste minnen hör det nära samarbetet med WINLAND-projektet i ministeriets framsynsarbete, intensiv gemensam utveckling i programmet Ett urbaniserat samhälle (URBAN) samt den övergångsarena som genomfördes tillsammans med forskare inom SET-projektet och som stöder ministeriets arbete. Förutom interaktivt samarbete serverades högklassig forskningsinformation på ett silverfat – utan ministeriets egen finansiering och projektbyråkrati.

Forskningen integreras i praktiken

År 2018 bytte jag sida av bordet. I min nya roll som innehållsdirektör för Baltic Sea Action Group, dvs. BSAG, ansökte jag som interaktionsansvarig om pengar. Vårt MULTA-projekt, som fokuserar på ett klimathållbart livsmedelssystem, inleddes sommaren 2019.

MULTA-projektet för samman jordbrukare, rådgivare, forskare, företag och beslutsfattare på den praktiska nivån.Odlarna står i centrum för påverkansarbetet. Hundra gårdar som bedriver kolinlagrande jordbruk undersöker hur ett sådant jordbruk genomförs i praktiken. Enligt kolbönderna har samarbetet med forskarna varit värdefullt och forskarna har på motsvarande sätt fått användbara praktiska synpunkter av jordbrukarna. Samarbetet har motiverat jordbrukarna och gett ny mening med att bedriva jordbruk. Detta är att konkret lära sig tillsammans när det är som bäst!

Samarbete möjliggör skalning

I MULTA-projektet har man på olika sätt gjort skalningar av den undersökta informationen och verksamhetssätten till ett större omfång. Metoder är bl.a. ett e-institut för regenerativt jordbruk som grundar sig på forskningsdata och företagssamarbete, genom vilket företagen utbildar sina jordbrukare till kolbönder eller utvecklar upphandlingskriterier och produkter som stöder regenerativt jordbruk. För att presentera forskningsresultaten och det verifieringssystem som håller på att utvecklas, utarbetades webbapplikationen Field Observatory. I den kan man i realtid följa upp kolbindningen i odlingsmarkerna och de faktorer som påverkar den. Detta skapar en grund för ett tillförlitligt verifieringssystem som är nödvändigt för såväl beslutsfattandet och planeringen av politiken som för stödet för företagens hållbara verksamhet. Vårt arbete har fått fin uppmärksamhet som en del av internationella nätverk och vi fick berätta om de ovan nämnda guldkornen i vårt arbete vid klimatmötet i Glasgow.

MULTA-projektet är en del av Carbon Action-plattformen, som strävar efter en systemisk förändring mot regenerativt jordbruk. På plattformen finns flera finansiärer och projekt och Carbon Action möjliggör samarbetet mellan olika projekt. Plattformen har nu över 3 000 aktörer och den har fått stort erkännande. MULTA-projektet är hela Carbon Action-plattformens möjliggörare och stöttepelare. På den har vi kunnat bygga upp allt annat samarbete. RSF-finansieringen har alltså förmågan att ge mera än den tar.

Jag tror inte att vi med någon annan finansiering skulle ha kunnat sammanlänka tvärvetenskaplig spetsforskning och nära växelverkan på ett långsiktigt sätt samt bygga upp andra projekt och annan verksamhet på denna nivå. Kolbindningen i jordbruksmark är verkligen ett hett ämne både i Finland, på EU-nivå och globalt, så efterfrågan kommer inte heller i fortsättningen att ta slut i första hand.

När jag skrev det här blogginlägget bläddrade jag i gamla papper från min tid på miljöministeriet. Samma mål och problem identifierades då, även om termerna är lite annorlunda. Förståelsen för hur sammanflätade dessa problem är har ökat under årens lopp. Lösningar på systemnivå som baserar sig på forskningsdata behövs illa kvickt. Jag anser att det behövs mer strategisk forskning – inte mindre.

Har du frågor eller synpunkter?