Programdirektörerna för RSF-programmen YOUNG och SHIELD har valts

17.1.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF) har vid sitt möte den 16 januari 2023 valt programdirektörer på deltid för RSF-programmen Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG) och Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD). Programdirektörerna beviljas finansiering för perioden 1.1.2023–30.9.2025.

Till programdirektör för SHIELD-programmet valdes universitetslektor Karoliina Snell från Helsingfors universitet och till programdirektör för YOUNG-programmet valdes specialforskare Marjo Kurki från Självständighetsjubileets barnstiftelse.

Besluten fattades med betoning på kandidaternas mångvetenskapliga kompetens inom programmens teman, deras lednings- och samordningserfarenhet i sektorsövergripande nätverk samt deras lämplighet för uppgiften.

En programdirektör har till uppgift att sammanställa programhelheten tillsammans med projekten inom programmet samt att främja samarbetet mellan RSF-program. Programdirektören svarar också för att utveckla och genomföra gemensam verksamhet mellan RSF-program. Programdirektörerna stärker den strategiska forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och Finlands Akademis ansvarsområde för strategisk forskning. Programdirektörerna har ett anställningsförhållande till sina bakgrundsorganisationer.

Viktigt med samarbete och växelverkan

De nya programledarna förväntar sig att uppgiften ska omfatta samarbete och växelverkan både med programmens forskningsprojekt och med kunskapsanvändare. ”Positionen som programchef öppnar möjligheter att bekanta sig med projekten och tillsammans med dem dryfta betydelsen av kunskap och forskning. Det är också viktigt att fundera över hur kritisk och till och med oönskad forskningskunskap kan utnyttjas i beslutsfattandet och för samhällets bästa”, konstaterar Karoliina Snell.

Marjo Kurki, som valdes till programdirektör för YOUNG-programmet, har sedan ett år tillbaka varit programdirektör för PANDEMICS-programmet. ”De utmaningar som hänför sig till polariseringen av barns och ungas välfärd är samhälleligt betydande och deras konsekvenser långtgående. Forskningsbaserade lösningar för att minska välfärdsskillnaderna och förebygga ojämlikhet är allt aktuellare i denna tid som präglas av många överlappande kriser. Jag ser verkligen fram emot att få tillgång till olika påverkansnätverk och söka gemensamma gränssnitt mellan redan befintliga program och YOUNG-programmet, vilket tillsammans ökar forskningens samhälleliga genomslagskraft”, berättar Kurki.

Det arbete som utförs inom RSF-program kombinerar högkvalitativ vetenskaplig forskning och genomslag inom olika projekt. ”Både den vetenskapliga verksamheten och det samhälleliga inflytandet kräver en bred dialog för att ta itu med utmaningarna. RSF-programmen sammanför sådana projekt, forskare och perspektiv som annars inte nödvändigtvis skulle mötas. Med hjälp av programmen kan man skapa positiv och kunskapsbaserad kollektiv styrka kring viktiga teman”, säger Snell.

Enligt Kurki ger arbete på programnivå projekten mycket större möjligheter till samhällelig påverkan. Det möjliggör nya öppningar såsom nya forskningsteman, finansieringsutlysningar med nya kompetenssammansättningar eller utökade påverkansnätverk.

Arbetet på programnivå är meningsfullt också för kunskapsanvändarna. ”Det är viktigt att främja möten och växelverkan mellan kunskapsanvändarna, såsom beslutsfattare, och forskarna. På så vis kan man öka den gemensamma förståelsen. Forskningsdata förankras inte enbart i beslutsfattandet genom att information tillhandahålls, utan det behövs dialog och förtroendefulla möten. På programnivå är det naturligt att förverkliga detta”, säger Kurki.

Mer information

ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?