Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Genomslag genom samarbete – programdirektörernas roll i strategisk forskning

26.8.2021

Alla program av rådet för strategisk forskning (RSF) har en programdirektör på deltid. Målet med programdirektörinstrumentet, som redan från början ingick i RSF-finansieringen, är att främja den vetenskapliga och samhälleliga genomslagskraften över projektgränserna, dvs. att stödja uppbyggnaden av programhelheten.

Programdirektörsfinansieringen stöder genomslagskraften

Programdirektörsfinansieringen är RFS:s satsning på programplanering och en unik innovation inom forskningsfinansieringsfältet. Med hjälp av programdirektörerna stöds enskilda projekt, deras samarbete i det egna programmet samt över programgränserna. På så sätt möjliggörs en ny nivå av flervetenskaplig forskning och samhällelig växelverkan, med vars hjälp man kan söka svar på de utmaningar som är centrala för Finlands framtid.

Programdirektörerna har en central roll i identifieringen av gemensamma teman som överskrider projekt- och programgränserna och i möjliggörandet av samarbete. Projekten kan hitta de närmaste samarbetspartnerna i ett annat program, som det till exempel har skett inom energiforskningen. Detta kan ses som en ”korspollinering”, det vill säga en verksamhet där man för samman projektens olika forskningsmässiga utgångspunkter och perspektiv och genom dialog fördjupar förståelsen för gemensamma samhälleliga utmaningar och deras eventuella lösningar.

Gemensam samhällelig påverkan är ett annat viktigt verksamhetsområde där programdirektörerna och projekten ser tydliga fördelar jämfört med att fungera inom ett enskilt projekt eller på det egna programmets nivå. När man samarbetar med intressentgrupper över projekt- och programgränserna kan man som stöd för beslutsfattandet erbjuda information utifrån en mer omfattande och tvärvetenskaplig helhet. Även beslutsfattarna uppskattar samlad och komprimerad information. Exempelvis framtidsutskottet har gett mycket positiv respons under de senaste åren.

Programdirektörens arbete i praktiken

Programdirektörerna bygger upp en programspecifik helhet utifrån finansierade projekt. För att främja programmatiken ordnar de till exempel gemensamma möten och utbildningar för projekten samt stöder utarbetandet av politiska rekommendationer och genomförandet av gemensamma evenemang för intressentgrupper. De utvidgar också projektnätverken med sina egna omfattande nätverk.

Programdirektören deltar i förmedlingen av meddelanden mellan projekten och de intressentgrupper som utnyttjar forskningen. Att "översätta" forskningen till intressentgruppernas språk och översätta behoven i beslutsfattandet till forskarna är en central uppgift i den strategiska forskningen, som programdirektörerna genomför tillsammans med projekten och deras interaktionsansvariga samt med ansvarsområdet för strategisk forskning.

Tillsammans med projekten och ansvarsområdet för strategisk forskning utvecklar programdirektörerna koncept som främjar hela finansieringsformens genomslagskraft (t.ex. Lösningskort; Saumakohtia-dialogerna som genomförs tillsammans med riksdagens partigrupper och finländska europaparlamentariker; hörande av utskott; datasammanställningar om informationspartnerskap). Det väsentliga är att hitta nya sätt att föra fram resultaten av den strategiska forskningen i samhällsdebatten. Till exempel diskussionsmötena Vetenskap möter val, seminarieserierna Mästarkurser samt vetenskapliga konferenser lyfter fram forskningsresultat och sätter dem i ett bredare sammanhang. Nya samarbetsformer utmanar både informationsanvändare och forskare.

Effektivitet uppstår i nätverk och via samarbete

Det centrala i programdirektörernas arbete är växelverkan och samarbetet i nätverken. I effektivitetsarbetet söker man ständigt nya effektiva metoder. Det digitala språnget i programverksamheten, dvs. att verksamheten på grund av coronapandemin har ändrats från evenemang som sker ansikte mot ansikte till mindre möten på distans, är ett exempel på hur verksamheten kan utvecklas och vid behov snabbt riktas om.

RFS utarbetar som bäst scenarier för hur verksamheten måste anpassas på grund av nedskärningar i finansieringen. RFS har beslutat att målet är att bevara den strategiska forskningens särdrag (Läs bloggen:Vad vet vi nu om nedskärningarna i finansieringen av rådet för strategisk forskning?). Ett av de unika elementen i den strategiska forskningen är programdirektörsfinansieringen. Den högklassiga och tvärvetenskapliga forskning som bedrivs i projekten behöver även i fortsättningen experter på vetenskaplig och samhällelig effektivitet, som bygger kontakter och nätverk samt nya sätt att påverka.


 

Har du frågor eller synpunkter?