Förslaget till teman för strategisk forskning fokuserar på vatten och vattenresurser samt samspelet mellan arbete och migration

13.6.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi föreslår till statsrådet två teman för 2024 års sexåriga program för strategisk forskning (pdf). RSF:s förslag till nya temaområden för strategisk forskning:

  • vatten för välfärd, säkerhet och fred
  • Växelverkan mellan migration, arbete och välfärd i framtidens Finland

RSF föreslår demokrati som övergripande prioritering.

Vatten och vattenresurser samt växelverkan mellan migration och arbete i fokus

Forskningen inom det första temaförslaget fokuserar på vatten och vattenresurser som en samhällsfråga på nationell och global nivå. Vatten är en väsentlig del av välfärden, försörjningstryggheten och den hållbara utvecklingen. Vattenresurser och vattenvägar är på många sätt avgörande för hur samhällen fungerar. Vatten och vattensystem har också en stark kulturell betydelse och ett stort kulturellt värde. Vatten är en kritisk resurs i världen, och vattenförvaltning orsakar spänningar och till och med konflikter. Finland har stor expertis på vattenområdet, vilket ger en solid grund för utveckling av nya vattenrelaterade och forskningsbaserade lösningar.

Det andra temaförslaget handlar om växelverkan mellan migration, arbete och välfärd i framtida Finland. Den framtida utvecklingen av välfärdssamhället och ekonomin kräver mångsidig kompetens och ett tillräckligt antal kunniga personer. Storskalig migration påverkar inte bara migranternas liv utan också samhället överlag. Den utmanar migrations- och arbetsmarknadspolitiken, utbildningssystemen, social- och hälsovården och andra institutioner. Den flervetenskapliga forskningen under temat tar itu med de sociala, samhälleliga och kulturella frågorna i samband med migration.

Stärkt demokrati stöder välfärdssamhället i förändring

RSF föreslår demokrati som övergripande prioritering för 2024 års program. Demokrati som bygger på likabehandling och delaktighet är grunden för ett välfärdssamhälle. Demokratin och demokratiska system utmanas av olika förändringar och konflikter. Demokratiska samhällenas öppenhet och anpassningsförmåga samt förtroendet är viktiga styrkor inför förändringar och kriser. RSF ser det som viktigt att betona demokratifrågor som är relevanta för de forskningsämnen som valts ut i projekten.

Strategisk forskning tar sig an komplicerade samhällsutmaningar

Med hjälp av strategisk forskning förnyas och utvecklas det finländska samhället på lång sikt. Den strategiska forskningen stöder också forskningsbaserat beslutsfattande i enlighet med samhällets föränderliga informationsbehov. Samhällsutmaningar är ofta komplexa och kräver samarbete. Ett centralt särdrag i den strategiska forskningen är växelverkan mellan forskare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer.

Varje program för strategisk forskning byggs upp runt ett visst tema. Vid beredningen av det temaförslag som årligen läggs fram för statsrådet identifieras och förutses samhälleliga utmaningar som är betydande med tanke på Finlands framtid. För att lösa utmaningarna krävs nya forskningsrön som produceras över gränserna mellan vetenskapsgrenar.

Temaberedningen framhäver växelverkan

Forskarsamhället och de som utnyttjar forskningskunskapen spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya teman. Arbetet med att ta fram årets teman inleddes i oktober 2022 med en öppen webbenkät om aktuella samhällsutmaningar. De utvalda temana vidareutvecklades med berörda parter i februari. Responsen från intressentgrupperna stödde också rådets val av tema och den fortsatta beredningen. Innan förslaget slutfördes och överlämnades till statsrådet diskuterades utkasten till teman och prioritering vid ett offentligt samråd i slutet av maj. Vid beredningen utnyttjades även framsynsarbete.

Statsrådet behandlar RSF:s förslag och beslutar de slutliga temana. RSF svarar sedan för inledandet av forskningsprogram och för öppnandet av finansieringsutlysningar. Utlysningarna öppnas vanligen i slutet av hösten. Därefter är det forskarnas tur att tillsammans med kunskapsanvändarna bedöma hur man bäst kan svara på utmaningen i temat med hjälp av flervetenskaplig forskning och skapa nya lösningar som är skräddarsydda för det finländska samhället.

Mer information

Finlands Akademis kommunikation
viestinta@aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?