Temana för strategisk forskning fokuserar på vatten, migration och arbete – anmäl dig till offentligt samråd

16.5.2023

Vid ett offentligt samråd måndagen den 25 maj kl. 13.00–14.15 kommer rådet för strategisk forskning (RSF) att presentera ett utkast till teman för rådets följande forskningsprogram. I år har RSF berett två teman: Vatten för välfärd, säkerhet och fred och Växelverkan mellan migration, arbete och välfärd i det framtida Finland. Demokrati ska bli en övergripande prioritering för den strategiska forskningen 2024.

RSF finansierar forskning av högsta kvalitet som har stort genomslag i samhället och som söker lösningar på stora samhälleliga utmaningar. RSF:s finansiering är tematisk finansiering i programform. RSF:s särskilda uppgift är att årligen för statsrådet bereda ett förslag om nya teman för strategiska forskningsprogram. Nu förbereds teman för de sexåriga strategiska forskningsprogram som inleds 2024.

Anmäl dig till offentligt samråd

Temautkasten presenteras vid ett offentligt samråd torsdagen den 25 maj kl. 13.00. Deltagarna kan kommentera utkasten ännu innan RSF färdigställer förslaget och överlämnar det till statsrådet.

Vid det offentliga samrådet, som ordnas på distans, kan forskarsamhället, de som utnyttjar forskningsrön och andra intresserade parter diskutera temautkasten med RSF:s företrädare. Anmäl dig till samrådet senast onsdag 24 maj (på finska). Närmare information och anvisningar om deltagande publiceras på RSF:s webbplats före evenemanget och skickas till anmälda deltagare.

Värdefullt att få interaktion och feedback

Ett viktigt element i temaberedningen är att identifiera aktuella samhälleliga utmaningar som betydande i fråga om omfattning och också av sådan art att lösandet av dem förutsätter ett flervetenskapligt och interaktivt forskningsgrepp. De sexåriga forskningsprogrammen kräver också långsiktighet och framsynthet av temana.

RSF:s temaberedning stöds av en interaktiv process med hjälp av vilken man i beredningen av temana i stor utsträckning kan inkludera olika synvinklar såväl från olika vetenskapsområden som från samhällets övriga delområden. Öppen växelverkan och respons från intressentgrupper är en värdefull del av temaberedningen. Intressenter som är förtrogna med både aktuella vetenskapliga frågor och det finländska samhället stöder rådet i olika skeden av beredningen och hjälper rådet att identifiera viktiga forskningsbehov. Sett ur många synvinklar blir bilden av de teman som är viktiga för det finländska samhällets framtid mer nyansrik. I sitt beredningsarbete utnyttjar RSF även aktuella framsynsöversikter.

Temaberedningen vid rådet för strategisk forskning (RSF). Öppen inhämtning av ideer och framsyn: Identifiering av viktiga och actuella samhällsutmaningar. Samskapande av teman: RSF väljer ut lovande utkast till teman som sedan vidareutvecklas. Temaberedning och offentlig samråd: RSF väljer de utkast som bearbetas till teman och presenterar de följande utkasten vid ett offentligt samråd. Temaförslag till statsrådet: RSF överlämnar ett temaförslag till statsrådet, som sedan beslutar de slutliga temana.

RSF välkomnar varmt intressenter till samrådet för att kommentera temautkasten.

Anmäl dig här.

Har du frågor eller synpunkter?