Strategisen tutkimuksen teema-aloitteessa syvennytään veteen ja vesivaroihin sekä työn ja maahanmuuton vuorovaikutuksiin

13.6.2023

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle kahta teemaa vuonna 2024 käynnistettäville, kuusivuotisille strategisen tutkimuksen ohjelmille (pdf). Neuvoston ehdotukset uusiksi strategisen tutkimuksen ohjelmien teemoiksi ovat:

  • Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä
  • Maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutukset tulevaisuuden Suomessa

Tutkimusteemoja läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan demokratiaa.

Vesi ja vesivarat sekä maahanmuuton ja työn vuorovaikutukset teemaehdotuksen kohteina

Ensimmäisessä teemaehdotuksessa keskitytään veteen ja vesivaroihin yhteiskunnallisena kysymyksenä sekä kansallisesti että globaalisti. Vesi on olennainen osa hyvinvointia, huoltovarmuutta ja kestävää kehitystä. Vesivarat ja -reitit määrittävät monin tavoin yhteiskuntien toimintaa. Vedellä ja vesistöillä on myös vahva kulttuurinen merkitys ja arvo. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vesi on kriittinen resurssi, jonka hallinta aiheuttaa jännitteitä ja jopa konflikteja. Suomessa on merkittävää vesiosaamista, joka luo vahvan perustan veteen liittyvien uusien, tutkimukseen perustuvien ratkaisujen kehittämiselle.

Toisessa teemaehdotuksessa paneudutaan maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksiin tulevaisuuden Suomessa. Hyvinvointiyhteiskunnan ja talouden suotuisa kehitys edellyttää sekä riittävää määrää osaavia tekijöitä että monipuolista osaamista. Toisaalta mittava maahanmuutto muuttaa paitsi maahan muuttavien ihmisten elämää myös koko yhteiskuntaa sekä haastaa maahanmuutto- ja työvoimapolitiikkaa, koulutusjärjestelmiä, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä muita instituutioita. Teemassa tarkastellaan maahanmuuttoon liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä monitieteisen tutkimuksen keinoin.

Demokraattisuuden vahvistaminen tukee hyvinvointiyhteiskuntaa muutoksissa

STN ehdottaa vuonna 2024 käynnistyvien kahden uuden ohjelman läpileikkaavaksi painopisteeksi demokratiaa. Yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen perustuva demokratia on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Erilaiset muutokset ja konfliktit haastavat demokratiaa sekä demokraattisia järjestelmiä. Samaan aikaan demokraattisten yhteiskuntien avoimuus ja mukautuvuus sekä luottamus ovat vahvuuksia muutoksissa ja kriiseissä. STN näkee oleelliseksi seikaksi painottaa hankkeissa valittujen tutkimusaiheiden kannalta relevantteja demokratiaan liittyviä kysymyksiä.

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Strategisen tutkimuksen avulla uudistetaan ja kehitetään suomalaista yhteiskuntaa pitkäjänteisesti sekä tuetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa yhteiskunnan muuttuvien tietotarpeiden mukaisesti. Yhteiskunnalliset haasteet ovat usein monimutkaisia ja vaativat yhteistyötä. Strategisen tutkimuksen keskeinen erityispiirre on tiivis vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välillä.

Kukin strategisen tutkimuksen ohjelma perustuu tiettyyn teemaan. Valtioneuvostolle vuosittain tehtävän teema-aloitteen valmistelussa tunnistetaan ja ennakoidaan Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää uutta, tieteenalarajat ylittäen tuotettua tutkimustietoa.

Vuorovaikutteisuus korostuu teematyöskentelyssä

Tiedeyhteisöllä ja tiedon hyödyntäjillä on avainrooli teemojen kehittämisessä. Tämänkertaisten teemojen valmistelu käynnistyi lokakuussa 2022 ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita luotaavalla avoimella verkkokyselyllä. Valikoituja teema-aihioita kehitettiin edelleen helmikuussa sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäpalaute tuki neuvoston teemavalintaa ja valittujen teemojen jatkovalmistelua. Ennen aloitteen viimeistelyä ja luovutusta valtioneuvostolle STN:n valmistelemista teema- ja painopisteluonnoksista keskusteltiin toukokuun lopulla julkisessa kuulemistilaisuudessa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty ajankohtaista ennakointitietoa.

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen ja tekee teemapäätöksen, minkä jälkeen STN vastaa teemoja käsittelevien tutkimusohjelmien käynnistämisestä ja rahoitushakujen avaamisesta. Ohjelmien rahoitushaut avataan tyypillisesti loppusyksystä. Tämän jälkeen on tieteentekijöiden vuoro arvioida yhdessä tiedon hyödyntäjien kanssa, miten teeman haasteeseen vastataan parhaiten monitieteellisen tutkimuksen keinoin ja luodaan uusia suomalaiseen yhteiskuntaan räätälöityjä ratkaisuja.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?