Identifiering av teman för strategisk forskning är en gemensam insats som blickar framåt

10.10.2023

I fokus för strategisk forskning står stora utmaningar i det finländska samhället. Hur kan vi lösa vår tids lömska problem och bygga en bättre framtid genom flervetenskaplig forskning?

Strategisk forskning bedrivs i omfattande forskningsprogram i samarbete med s.k. kunskapsanvändare, de som utnyttjar forskningens resultat. Varje program fokuserar på en viss samhällsutmaning, dvs. ett visst tema.

Effektivare forskningsprogram genom interaktiv temaberedning

Valet av ett bra tema är viktigt med tanke på den strategiska forskningens relevans. RSF-programmen pågår vanligen i upp till sex år, vilket framhäver vikten av temavalet. Vid temaberedningen värdesätter man förutom en bred och uppdaterad förståelse om vetenskapen och det finländska samhället även framsynthet.

Öppen växelverkan och respons från intressentgrupper är en väsentlig del av en fruktbar temaberedning. Intressentgrupper som förstår sig på aktuell forskning, förändringar i det finländska samhället och olika möjliga framtidsutsikter spelar en nyckelroll. Dessa grupper stöder rådets nio medlemmar i de kritiska faserna av beredningen. Interaktiv temaberedning kan också försvaras på demokratiska grunder. Med hjälp av mångsidig sakkunskap och ett brett spektrum av olika synvinklar kan programteman formuleras på ett mer träffande sätt med tanke på såväl vetenskapen som det finländska samhället.

Sett ur många synvinklar blir bilden av de teman som är viktiga för det finländska samhällets framtid mer realistisk och nyansrik. I sitt beredningsarbete utnyttjar RSF de mest aktuella framsynsöversikterna, men de allra nyaste idéerna och observationerna som grundar sig på den senaste vetenskapliga forskningen kommer inte alltid fram i sådana översikter. Forskare och sakkunniga inom olika samhällssektorer samt näringslivet bidrar till beredningen med den mest värdefulla aktuella förståelsen om olika teman.

Delta i temaberedningen nu

Temaberedningen inför de sexåriga program som inleds 2025 börjar nu med en öppen webbenkät. Efter idéjakten går processen vidare, med stöd av interaktivt samskapande, mot ett öppet offentligt samråd, där rådet lägger fram temautkastet för kommentarer. RSF överlämnar i början av sommaren till statsrådet ett slutligt temaförslag som har bearbetats utifrån den respons som inkommit vid samrådet. De egentliga finansieringsutlysningarna öppnas efter statsrådets temabeslut, preliminärt hösten 2024.

Vilka är de utmaningar som det finländska samhället står inför och som det lönar sig att ta itu med genom långsiktig, mångvetenskaplig och interaktiv forskning? Vilka teman skulle bära oss fram till 2030? Vilka är de viktigaste frågorna för finländarnas framtida välbefinnande som ännu inte behandlas i de pågående RSF-programmen?

Besvara enkäten och föreslå tema för den strategiska forskningen 2025.

Har du frågor eller synpunkter?