Strategisen tutkimuksen teema-aloite on luovutettu valtioneuvostolle

11.6.2024

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle kahta teemaa vuonna 2025 käynnistettäville, kuusivuotisille tutkimusohjelmille. Neuvoston ehdotukset uusiksi strategisen tutkimuksen ohjelmien teemoiksi ovat:

  • Talous ja hyvinvointi strategisen kilpailun aikakaudella
  • Osaaminen, työvoiman riittävyys ja maahanmuutto tulevaisuuden Suomessa

Tutkimusteemoja läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan tekoälyä.

Teemaehdotuksissa keskitytään talouteen ja tulevaisuuden työelämään

Ensimmäisessä teemaehdotuksessa pureudutaan talouteen hyvinvoinnin perustana. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vakaus sekä resilientit toimintamallit korostuvat strategisen kilpailun aikakaudella. Aineettoman pääoman merkitys kasvaa ja kilpailu luonnonvaroista kiristyy globaalisti. Talouden uudistamiseksi sekä tuottavuuden tueksi tarvitaan monitieteistä tutkimustietoa ja uusia ratkaisuja. Miten vahvistaa kilpailukykyä, houkutella investointeja sekä rakentaa kestävää ja lisäarvoa tuottavaa taloutta? Entä kuinka kehittää taloutta pitkäjänteisesti ja turvata hyvinvointipalvelut tuleville sukupolville?

Toisessa teemaehdotuksessa paneudutaan osaamisen ja työvoiman riittävyyteen tulevaisuuden Suomessa. Yhteiskunnan suotuisa kehitys Suomessa edellyttää monipuolista, muuntuvaa osaamista ja riittävää määrää työntekijöitä. Monia aloja vaivaa kasvava työvoima- ja osaamisvaje, jota väestön ikärakenteen muutosten arvioidaan lisäävän. Koulutus-, työvoima- ja maahanmuuttopolitiikka ovat avainasemassa osaamisen ja työvoiman riittävyyden turvaamisessa. Uudistumistarve koskettaa niin työmarkkinoita, koulutusjärjestelmää kuin elinkeinoelämää. STN näkee, että monitieteinen ja pitkäjänteinen tutkimus on oleellista osaamiseen, työvoiman riittävyyteen ja maahanmuuttoon liittyvien kompleksisten kysymysten ja haasteiden ratkaisemisessa.

Tekoäly määrittää ja uudistaa tulevaisuuden yhteiskuntaa ja toimintamallejamme

STN ehdottaa vuonna 2025 käynnistyvien kahden uuden ohjelman läpileikkaavaksi painopisteeksi tekoälyä. Tietojenkäsittelyteknologian kehitys ja tekoälyperusteiset ratkaisut tarjoavat niin talouden kuin tulevaisuuden työelämän kannalta mitä kiinnostavimpia mahdollisuuksia. Samalla algoritmisten päätöksentekojärjestelmien käyttöön liittyy myös merkittäviä riskejä ja monimutkaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Painopistevalinnalla STN korostaa, miten oleellista on tarkastella kummankin teemaehdotuksen aihepiiriä käsittelevässä tutkimuksessa relevantteja tekoälypohjaisiin ratkaisuihin liittyviä mahdollisuuksia, haasteita ja avoimia kysymyksiä.

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Strategisen tutkimuksen avulla uudistetaan ja kehitetään suomalaista yhteiskuntaa pitkäjänteisesti sekä tuetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa yhteiskunnan muuttuvien tietotarpeiden mukaisesti. Yhteiskunnalliset haasteet ovat usein monimutkaisia ja vaativat yhteistyötä. Strategisen tutkimuksen keskeinen erityispiirre on tiivis vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välillä. Strategisen tutkimuksen neuvosto toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Kukin strategisen tutkimuksen ohjelma perustuu tiettyyn teemaan. Valtioneuvostolle vuosittain tehtävän teema-aloitteen valmistelussa tunnistetaan Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää uutta, tieteenalarajat ylittäen tuotettua tutkimustietoa.

Vuorovaikutteisuus korostuu teematyöskentelyssä

Tiedeyhteisöllä ja tiedon hyödyntäjillä on avainrooli teemojen kehittämisessä. Tämänkertaisten teemojen valmistelu käynnistyi lokakuussa 2023 ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita luotaavalla avoimella verkkokyselyllä. Valikoituja teema-aihioita kehitettiin edelleen helmikuussa 2024 sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäpalaute tuki neuvoston teemavalintaa ja valittujen teemojen jatkovalmistelua. Ennen aloitteen viimeistelyä ja luovutusta valtioneuvostolle teema- ja painopisteluonnoksista keskusteltiin 20.5.2024 STN:n järjestämässä julkisessa kuulemistilaisuudessa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty ajankohtaista ennakointitietoa.

Valtioneuvosto käsittelee STN:n aloitteen ja tekee teemapäätöksen, minkä jälkeen STN vastaa tutkimusohjelmien käynnistämisestä ja rahoitushakujen avaamisesta. Ohjelmien rahoitushaut avataan tyypillisesti loppusyksystä. Tämän jälkeen on tieteentekijöiden vuoro arvioida yhdessä tiedon hyödyntäjien kanssa, miten teeman haasteeseen voisi parhaiten vastata monitieteellisen tutkimuksen keinoin ja luoda uusia suomalaiseen yhteiskuntaan räätälöityjä ratkaisuja.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?