Temana för strategisk forskning 2024 klara: vatten och demokratins framtid

29.12.2023

Statsrådet har beslutat temana för de strategiska forskningsprogram som ska inledas 2024:

  • vatten för välfärd, säkerhet och fred
  • demokratins framtid.

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett organ i anslutning till Finlands Akademi som har till uppgift att finansiera långsiktig och vetenskapligt högklassig forskning. Forskningen ska ta fram lösningar på stora utmaningar i det finländska samhället. Varje år förbereder RSF till statsrådet ett förslag om nya teman för forskningsprogram genom en interaktiv process som har flera steg. Statsrådets kansli samordnar beredningen av statsrådets beslut utifrån RSF:s förslag.

RSF:s temaförslag i juni presenterade två teman för statsrådet: Vatten för välfärd, säkerhet och fred och Växelverkan mellan migration, arbete och välfärd i det framtida Finland. I november ombads RSF att ge sin syn på temat ”Demokratins framtid” för att stödja förberedelserna inför statsrådets beslut. Demokrati var en stark temakandidat i RSF:s temaberedningsprocess och var en övergripande prioritering i det förslag som lades fram för statsrådet i juni.

RSF:s ordförande Anu Kaukovirta berättar att rådet förbereder sig på att öppna två sexåriga forskningsprogram utifrån de beslutade temana: ”I rådet tror vi att dessa teman kommer att bilda mycket intressanta och mångsidiga program, där den finansierade forskningen kan hjälpa det finska samhället att möta dagens utmaningar och även stärka kommande generationers möjligheter till ett gott liv.” Rådet förstår att situationen är utmanande för de konsortier som ska bildas inom ramen för demokratiprogrammet, eftersom det finns mindre tid än vanligt för förberedelser. Den faktiska ansökningstiden kommer dock att vara två månader.

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med dem som använder forskningsdata. Den strategiska forskningen stärker förmågan att lösa samhälleliga problem och förbättrar kunskapsunderlaget för beslutsfattande. RSF förväntar sig att de projekt som väljs ut till programmen inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel. På sått bidrar man till att högklassiga forskningsrön når ut till dem som utnyttjar forskningsresultat.

Enligt en preliminär uppskattning kommer utlysningstexten och anvisningarna att publiceras i mitten av januari på Finlands Akademis webbplats. Utlysningens första steg är öppen ungefär från mitten av januari till mitten av mars 2024.

Mer information

Rådet för strategisk forskning
Anu Kaukovirta, ordförande
tfn 0295 322 151
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi
Päivi Tikka, direktör för ansvarsområdet för strategisk forskning
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Har du frågor om de kommande utlysningarna?

Kontakta oss via Finlands Akademis helpdesk (ansvarsområdet för strategisk forskning)

Finlands Akademis kommunikation
viestinta(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?