Rådet för strategisk forskning valde ut konsortier till andra steget i utlysningen om rättvis grön övergång

14.3.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, beslutade den 13 mars 2023 att inbjuda 29 konsortier till andra steget av RSF-programutlysningen. Ungefär 47 procent av de preliminära ansökningarna gick vidare till andra steget. Besluten motiverades med projektens lämplighet med tanke på programmens teman och mål samt med deras vetenskapliga kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

RSF utlyste finansiering inom två program, och det inkom totalt 61 preliminära ansökningar. I ansökningarna deltog forskare från 60 organisationer och 74 forskningsområden.

Till programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) inkom 21 ansökningar, varav 13 går vidare till det andra steget. Till programmet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION) inkom i sin tur 40 ansökningar, varav 16 går vidare.

Paneler med utländska och finländska sakkunniga bedömde projektens lämplighet för programmen samt deras vetenskapliga nivå och samhälleliga genomslag. För programmen ordnades skilda bedömningspaneler. Panelerna utarbetade ett skriftligt utlåtande om varje ansökan. Utlåtandena har skickats till sökandena.

Rättvis grön övergång beaktas ur två synvinklar

Den gröna omvälvningen och dess rättvisa genomförande är mycket aktuella frågor. Det finns ett stort behov av forskningsbaserade lösningar för att genomföra övergången. De sexåriga RSF-programmen, som inleds i slutet av 2023, tar sig an detta tema ur två olika synvinklar.

I RSF-programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) ska man analysera hur energisystemet kan utvecklas i en föränderlig omvärld. Det andra RSF-programmet, Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION), är inriktat på samhällslösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv. Fokus ligger på de strukturer och metoder som dels stöder, dels hindrar en rättvis grön övergång inom olika samhällsområden och i människors och gemenskapers vardag.

Bägge programmens egentliga ansökningar bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömer det samhälleliga genomslaget. Enligt en preliminär tidtabell kommer RSF att välja projekten till programmen i september.

RSF kommer även att finansiera programdirektörer på deltid för programmen. Programdirektörerna har till uppgift att stödja programhelheten och främja vetenskapligt och samhälleligt genomslag mellan programmen. Närmare uppgifter om programdirektörsutlysningen publiceras i slutet av mars på strategiska forskningens webbplats. Utlysningen öppnas i början av april.

Mer information

Ansökningar som valdes till andra steget i RSF:s utlysning (pdf)

Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION)

  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141

Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  • vetenskapsrådgivare Henna Luoma-Halkola, tfn 0295 335 132

Program- och genomslagsverksamhet samt programdirektörsutlysningen

  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123
  • vetenskapsrådgivare Henna Luoma-Halkola, tfn 0295 335 132

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?