RSF föreslår rättvis grön övergång som tema för strategisk forskning 2023

14.6.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi föreslår till statsrådet ett tema för 2023 års program för strategisk forskning (pdf). Rådet föreslår dessutom en övergripande prioritering för de två program som ska öppnas utifrån temat.

Som tema för 2023 års program för strategisk forskning föreslås rättvis grön övergång.

Som övergripande prioritering föreslås resiliens.

Strategisk forskning tar sig an komplicerade samhällsutmaningar

Med hjälp av strategisk forskning förnyas och utvecklas det finländska samhället på lång sikt. Den strategiska forskningen stöder också forskningsbaserat beslutsfattande i enlighet med samhällets föränderliga informationsbehov. Komplexa utmaningar kräver samarbete. Ett centralt särdrag i den strategiska forskningen är växelverkan mellan forskare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer under hela projektets gång, börjande från planeringen av forskningen.

Varje program för strategisk forskning byggs upp runt ett visst tema. Vid beredningen av det temaförslag som årligen läggs fram för statsrådet identifieras och förutses samhälleliga utmaningar som är betydande med tanke på Finlands framtid. För att lösa utmaningarna krävs nya forskningsrön som produceras över gränserna mellan vetenskapsgrenar.

Med temaförslaget söks forskningsbaserade lösningar för att stödja en rättvis grön övergång

Den gröna övergången i det här temaförslaget hänvisar till heltäckande och långsiktiga lösningar på ekologiska hållbarhetskriser. Utgångspunkten är sådana samhälleliga lösningar som är nödvändiga för att hejda de nuvarande ohållbara utvecklingsförloppen och svara på kriser. RSF vill påpeka att omvälvningen inte bara gäller miljö och teknologi utan också omfattande samhälleliga och kulturella förändringar såväl lokalt som globalt.

Under temaberedningen lyfte RSF och intressentgrupperna tydligt fram en rättvis grön övergång som ett potentiellt tema. Temat framstår som viktigt för det finländska samhällets framtid och det är samtidigt ett högaktuellt ämne. Den gröna omvälvningen förutsätter mycket övergripande förändringar, vilket framhäver betydelsen av rättvisa. Temat omfattar också centrala element i andra teman som lyfts fram under beredningsskedet. RSF anser att det innehållsmässigt är ändamålsenligt att föreslå ett tema för att bilda en stark och koherent helhet.

Målet är att öppna två parallella RSF-program utifrån temat. En motsvarande lösning med ett tema och två program utnyttjades också 2018 inom temat Förnyelse eller förfall – resurser och lösningar. Utifrån temat öppnades två program som snart ska avslutas: Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt (ADAPT) och Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH).

Resiliens behövs för att trygga samhällets stabilitet och funktionsförmåga

Den övergripande prioriteringen resiliens innebär en förmåga att anpassa sig till förändringar och kriser som drabbar samhället på ett humant, socialt, ekonomiskt, teknologiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det är viktigt att stärka individers, sammanslutningars, institutioners och samhällets förmåga att anpassa sig till förändringar, återhämta sig från motgångar och finna nya möjligheter. På så sätt kan man trygga stabiliteten och funktionsförmågan i samhället under föränderliga förhållanden.

Interaktion framhävs

Forskarsamhället och de som utnyttjar forskningskunskapen spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya teman. Också i beredningen av detta tema har responsen haft en väsentlig roll. Aktuella samhälleliga utmaningar kartlades i oktober–november 2021 genom en öppen webbenkät. De mest lovande temautkasten vidareutvecklades sedan i februari 2022 i workshoppar tillsammans med intressentgrupper. Responsen från intressentgrupperna stödde också rådets val av tema och den fortsatta beredningen. Innan förslaget färdigställdes och överlämnades till statsrådet diskuterades utkastet till tema och prioritering vid ett offentligt samråd i slutet av maj. Vid beredningen utnyttjades även framsynsarbete.

Statsrådet behandlar RSF:s förslag och beslutar det slutliga temat. RSF svarar sedan för inledandet av forskningsprogram och för öppnandet av finansieringsutlysningar på basis av temat. Utlysningarna öppnas vanligen i slutet av hösten. Därefter är det forskarnas tur att tillsammans med kunskapsanvändarna bedöma hur man bäst kan svara på utmaningen i temat med hjälp av flervetenskaplig forskning och skapa nya lösningar som är skräddarsydda för det finländska samhället.

Mer information

  • Temaförslaget (pdf)
  • RSF:s ordförande Anu Kaukovirta, tfn 040 525 7492, fornamn.efternamn(at)luke.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?