Rättvis grön övergång möjligt tema för strategisk forskning – anmäl dig till offentligt samråd

17.5.2022

Vid ett offentligt samråd måndagen 30.5 kl. 13.00–14.15 presenterar rådet för strategisk forskning (RSF) ett utkast till tema för rådets följande forskningsprogram. I år har RSF berett ett tema som handlar om en rättvis grön övergång. RSF har i sitt utkast kommit fram till att resiliens blir en övergripande prioritering för den strategiska forskningen 2023.

RSF finansierar forskning av högsta kvalitet som har stort genomslag i samhället och som söker lösningar på stora samhälleliga utmaningar. RSF:s finansieringsprogram byggs upp runt olika teman. RSF:s särskilda uppgift är att årligen för statsrådet bereda ett förslag om nya teman för den strategiska forskningen. Nu bereds temat för 2023 års RSF-program.

Anmäl dig till offentligt samråd

Temautkastet presenteras vid ett offentligt samråd måndagen den 30 maj kl. 13.00. Under samrådet finns det möjlighet att kommentera utkastet innan RSF färdigställer förslaget och överlämnar det till statsrådet i juni.

”Vi har fått viktigt stöd och värdefull hjälp av våra intressentgrupper under hela temaberedningsprocessen. Nya rådet, som inledde sitt arbete i januari, väntar ivrigt på diskussionen och responsen från det offentliga samrådet om vårt första temainitiativ, som har beretts i en exceptionellt instabil världspolitisk situation. Förhållandena har också påverkat innehållet i själva temat”, säger RSF:s ordförande Anu Kaukovirta.

Vid det offentliga samrådet, som ordnas på distans, kan forskarsamhället, de som utnyttjar forskningsrön och andra intresserade parter diskutera temaförslaget med RSF:s företrädare. Anmäl dig till samrådet senast fredag 27 maj (på finska). Närmare information och anvisningar om deltagande publiceras på RSF:s webbplats före evenemanget och skickas till anmälda deltagare.

Ett tema, två forskningsprogram

Ett viktigt element i temaberedningen är att identifiera aktuella samhälleliga utmaningar som betydande i fråga om omfattning och också av sådan art att lösandet av dem förutsätter ett flervetenskapligt och interaktivt forskningsgrepp samt en lång tidshorisont som de sexåriga programmen möjliggör. Temaberedningen stöds av en interaktiv process med hjälp av vilken man i beredningen av temana i stor utsträckning kan inkludera olika synvinklar såväl från olika vetenskapsområden som från samhällets övriga delområden.

Temaberedningen vid rådet för strategisk forskning (RSF). Öppen inhämtning av ideer och framsyn: Identifiering av viktiga och actuella samhällsutmaningar. Samskapande av teman: RSF väljer ut lovande utkast till teman som sedan vidareutvecklas. Temaberedning och offentlig samråd: RSF väljer de utkast som bearbetas till teman och presenterar de följande utkasten vid ett offentligt samråd. Temaförslag till statsrådet: RSF överlämnar ett temaförslag till statsrådet, som sedan beslutar de slutliga temana.

Under beredningen av temat hotades RSF:s bevillningsfullmakt av nedskärningar, med de drogs tillbaka i regeringens plan för de offentliga finanserna, som publicerades i början av april. Kaukovirta berättar att situationen påverkade beredningen så att rådet redan i ett relativt tidigt skede beslutade att bereda bara ett tema.

”Tanken var att man om nedskärningarna dras tillbaka kan öppna två program om temat, vilket lyckligtvis vi nu kan göra. Själva beredningsprocessen bestod liksom under de föregående åren av flera faser för att få input av olika intressentgrupper”, berättar Kaukovirta.

”De viktigaste stegen i processen var en workshop för intressentgrupper som hölls i februari. Vid workshoppen utvärderades och utvecklades förgallrade, potentiella temaområden tillsammans med representanter för universitet, forskningsinstitut och ministerier. Vi önskar att våra intressentgrupper aktivt deltar också i det samråd som vi nu ordnar”, säger Kaukovirta.

Mer information

  • Utkast till temaförslag (pdf)
  • Läs mer om RSF:s temaberedning

  • RSF:s ordförande Anu Kaukovirta, tfn 040 525 7492, fornamn.efternamn(at)luke.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 064, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Frågor om anmälning: strateginentutkimus(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?